Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.13-0025-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Център за социална рехабилитация и интеграция
Бенефициент: Община Каспичан
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 18.05.2013
Начална дата: 17.06.2013
Дата на приключване: 31.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Каспичан
Описание
Описание на проекта: Обща цел (цели) Развитие на социалната икономика в община Каспичан, чрез разкриване на нов тип социална услуга: ЦСРИ. Специфична цел Предоставяне на комплекс от социални услуги за лица с физически увреждания, психични разстройства и умствена изостаналост, чрез разкриване на ЦСРИ
Дейности: Дейност 10: Избор на изпълнител за провеждане на обучение на персонала, нает за ЦСРИ С цел осигуряване на качествено предоставяне на услугата, ще се избере изпълнител за провеждане на обучение на персонала, който трябва да притежава актуална лицензия към Национална агенция за професионално образование и обучение.
Дейност 9: Подбор на персонал за ЦСРИ Подбора на персонала ще се извърши от експерти на Община Каспичан.
Дейност 7: Доставка на обзавеждане и оборудване Доставка на обзавеждане и оборудване на ЦСРИ: Компютърна конфигурация; Принтер; TS велоeргометър; механичен уред за раздвижване на раменна става; масажна кушетка; масажор МА330; ултразвуков масажор; апарат за миостимулация; конвектор; вграден абсорбер; климатик; кухненски комплект за вграждане; Завеси; Осветителни тела - лампи за 7 помещения; бюро; шкафове за документи; ъглово канапе; маси; столове; секция; хладилник; проточен бойлер; апарат за кръвно; закачалка за дрехи
Дейност 4: Избор на изпълнител за доставка на обзавеждане и оборудване Обявяване на процедура за избор на изпълнител за доставка на обзавеждане и оборудване на помещенията
Дейност 5: Провеждане на пресконференции За запознаване на обществеността с целите и дейностите по проекта ще бъдат проведени пресконференции.
Дейност 12: Подбор на потребители на услуги в ЦСРИ Екипът по проекта ще създаде необходимата организация за набиране на кандидати за ползване на услугата ЦСРИ и ще разработи бланка за заявление за кандидатстване. Оценката на кандидат – потребителите от социалната услуга ще се извърши при спазване процедурите за равно третиране на желаещите да ползват услугите, от наети 3 експерти, за подбор на потребители. Те трябва да притежават релевантно образование и професионална квалификация в съответната област мин. 1 г. Чрез специално разработен за целта формуляр ще бъде направен списък на потребителите.
Дейност 6: Ремонтни дейности на помещенията, предвидени за разкриване на социалнита услуга "ЦСРИ" Извършен текущ ремонт на помещенията, предвидени за разкриване на ЦСРИ както следва: - кабинет „Вътрешни болести” и кабинет по „Физиотерапия”, които са свързани помежду си с обща площ 48,90кв.м. Кабинета по „Вътрешни болести „ ще бъде преустроен в кабинет по „Лечебна физкултура”, а кабинета по „Физиотерапия” ще се използва за дейности свързани с двигателна рехабилитация и процедури съобразно индивидуалните потребности на потребителите. Описаните помещения се нуждаят от ремонтни дейности, които включват шпакловка и боядисване на стени и боядисване на кабинкови помещения, монтиране на окачени тавани, лепене на фаянсови плочки и монтиране на мивки Необходимо е подмяна на осветителни тела. Подовите настилки са в незадоволително състояние и е нужно да бъдат подменени съобразно предназначението им. - „Рентгенов кабинет” и съблекалня към него с обща площ 45,15 кв.м. ще се преустроят в дневна с обособени кътове за групови занимания, кът за компютърни занимания, кухненски кът за трудотерапия по готварство. Помещението се нуждае от частичен ремонт, който включва: поставяне на окачен таван, подова замазка, обособяване на кухненски кът. - Помещение баня с предверие – ще бъде преустроено в тоалетна съобразно изискванията за хора с увреждания – разширение на врата, подмяна на фаянсови плочки, монтиране на тоалетна чиния, монтаж на мивка и смесител, - Тоалетна – подмяна на фаянсови плочки, боядисване с блажна боя на вратата - Складово помещение с обща площ 14,58кв.м. ще бъде използвано за стая на ръководителя и на соц. работник където ще се съхранява необходимата документация. Необходим е ремонт, който включва боядисване на помещението. - Складово помещение с обща площ 14,58кв.м. ще бъде използвано за кабинет в който ще се извършва индивидуална работа на специалистите работещи в ЦСРИ. Необходим е ремонт, който включва боядисване на помещението.
Дейност 8: Информационна кампания за популяризиране и визуализация на проекта Ще бъдат изготвени и поставени на входа на сградата, в която ще бъде разкрита социалната услуга ЦСРИ, и в сградата на общинска администрация табели за визуализация на проекта, съдържащи името на проекта и логото на ЕС, съгласно изискванията на донора. За популяризиране на дейностите по проекта и приоритетите на ЕСФ ще бъдат изготвени плакати, дипляни, химикали, папки.
Дейност 1: Сформиране на екип и подготовка на реализацията на проекта. Осигуряването на квалифициран екип по проекта има решаваща роля за изпълнение на поставените цели. Ще бъде сформиран екип за управление на проекта, който включва: ръководител на проекта, технически сътрудник и счетоводител. Ще бъдат подготвени длъжностни характеристики.
Дейност 2: Изготвяне на процедури за вътрешен мониторинг и оценка. Конкретизиране приложението на методологията за вътрешна оценка и контрол върху изпълнението на проекта; Изготвяне на стандартни документи за месечни отчети на всеки член на екипа; Изготвяне на анкети за обратна връзка с потребителите по проекта. Тази дейност дава възможност за непрекъснат вътрешен и външен мониторинг на проекта, изразяващ се в следене на финансовите разходи, извършвани по проекта, прогреса и спазване графика на дейностите
Дейност 3: Избор на изпълнител на ремонтните дейности Обявяване на процедура за избор на изпълнител за извършване на ремонтните работи на помещенията чрез публична покана по реда на ЗОП Избор на изпълнител съобразно приложимата нормативна уредба, гарантиращ качествено изпълнение на ремонтните дейности. Осигуряване на публичност и прозрачност и свободна лоялна конкуренция при избора.
Дейност 13. Предоставяне на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция Дейността включва предоставяне на комплекс от социални услуги на 20 нуждаещи се лица на възраст над 18 години, които са с физически увреждания, психични разстройства и умствена изостаналост и др., с оглед осигуряване на правото им на живот в общността, чрез дейности по социалната им интеграция, работа с близките и роднините им, групови занимания и индивидуални консултации. Реализира се в два етапа, както следва: 1) Подготвителен етап – Подбор на кандидат-потребители В рамките на тази дейност кандидат-потребители от община Каспичан подават писмена молба във филиала на дирекция „Социално подпомагане” в Община Каспичан с копие до кмета на общината за ползване на услугите, предоставяни в ЦСРИ. Прилагат копие от документ за самоличност, личен амбулаторен картон и решение на ТЕЛК/ЛКК/НЕЛК(ако е приложимо). С помощта на експерти от филиала на Дирекция «Социално подпомагане» се извършва оценка на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в доклад –предложение, съгласно приложение №8 на ППЗСПП. Разработва се индивидуален план на всеки от избраните 20 потребители на услугите на ЦСРИ. Планът включва дейности по задоволяване на ежедневни, здравни, образователни, рехабилитационни потребности, нужди от контакти със семейството, приятелите и близки хора, потребности в свободното време. В плана се включват и мерки за социално включване. Разработват се програми за групова работа с кандидат-потребителите, а при нужда и с техните близки. 2) Изпълнителен етап – Предоставяне на социалните услуги На този етап в продължение на 13 месеца ежедневно се извършват дейности по социалната интеграция на регистрираните 20 потребители на ЦСРИ и техни близки. Персонала, който обгрижва нуждаещите се потребители е от 6 души, в това число: ръководител, социален работник, медицинска сестра, рехабилитатор, трудотерапевт, хигиенист. Сформират се групи за взаимопомощ, провеждат се индивидуални консултации от специалисти на ЦСРИ (правни, социални, медицински), групови занимания, терапии (трудотерапия - готварство), рехабилитация (двигателна, логопедична, психологична, социална) и т.н., според индивидуалните планове и разработените програми.
Дейност 11: Обучение на персонала, нает за ЦСРИ Наетият персонал от общо 6 лица ще премине обучение за повишаване на квалификацията си за подкрепа и консултиране на лицата, настанени в ЦСРИ. Обучението ще се организира в два модула, в рамките на 8 работни дни. В първия модул ще бъде представен начинът на организиране на работата в ЦСРИ. Вторият модул е насочен към прилагане на услугите: социална интеграция, работа с роднини, свободно време, отдих и развлечение, двигателна рехабилитация, психологична рехабилитация, социална рехабилитация, видове терапии; подкрепа за социално включване на хора с увреждания. В обучителната програма се включват: интерактивно обучение за възрастни, използване на презентации, обсъждания, ролеви игри и симулации, работа по казуси. След приключване на обучението всеки участник в него ще получи сертификат.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 100 833 BGN
Общ бюджет: 99 614 BGN
БФП: 99 614 BGN
Общо изплатени средства: 99 074 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 99 614 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 329 BGN
2014 52 121 BGN
2015 18 623 BGN
99 074 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 84 672 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 080 BGN
2014 44 303 BGN
2015 15 830 BGN
84 213 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 942 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 249 BGN
2014 7 818 BGN
2015 2 793 BGN
14 861 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз