Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0026-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-40
Наименование: „Повишаване капацитета на Агенция „Митници” за осъществяване на последващ контрол чрез специализирани обучения”
Бенефициент: АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 05.06.2013
Дата на приключване: 05.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване капацитета на Агенция „Митници“ за изпълнение на задълженията към гражданите и бизнеса като част от държавната администрация на България и Европейския съюз чрез повишаване квалификацията на служителите, по-ефективна организация на процесите и по-добро управление в областта на последващия контрол.
Дейности: 1.„Обучения в Института по публична администрация” Организиране и провеждане на обучение от Институт по публична администрация (ИПА) на тема „Основни производства по Административнопроцесуалния кодекс (АПК) за неюристи (ПР – 6)” Учебно съдържание: Разделение на властите. Предмет,обхват и действие на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Основни принципи в административното право и процес. Производство по издаване на индивидуални административни актове. Производство по издаване на общи административни актове. Производство по издаване на нормативни административни актове. Производство по оспорване на административните актове по административен ред. Производство по възобновяване на производствата по издаване на административни актове. Производства по предложения и сигнали. Производства по защитата срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията. Производства по изпълнение на административните актове и на съдебните решения. Производства по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания по реда на АПК.
2.„Организиране и провеждане на специализирано обучение по счетоводство и контрол и финанси за целите на дейността на звената за последващ контрол в Агенция „Митници” Специализираното обучение по счетоводство ще предложи съвременни знания по счетоводна отчетност и ще осигури сериозна теоретична и практическа подготовка. Обучението ще даде подготовка по данъчно законодателство и счетоводни стандарти-национални и международни, което в настоящите условия е необходимост в работата на всеки служител от звената за последващ контрол. Специализираното обучение по счетоводство обхваща следните поддейности: Поддейност 1: Обучение по счетоводстводна отчетност Темите, които ще бъдат разгледани са: 1. Система на счетоводните сметки. Двойно (двустранно) записване на сметките. Счетоводни справки - оборотна ведомост, хронология на сметка, аналитични обороти по сметка,счетоводни записи. Кореспонденция между сметките. Документиране и счетоводни документи. 2. Счетоводни принципи и стандарти. Основни счетоводни принципи и резюмета на международните счетоводни стандарти, с примери за тяхното прилагане и съпоставка с националните счетоводни стандарти. 3. Инвентаризиране на активите и пасивите. Извършване на инвентаризация на материалните запаси. Ред и начин на провеждане /извършване/. Резултати от инвентаризацията /липси, излишъци, фири/. Счетоводно отразяване на резултатите от инвентаризацията. Счетоводно отразяване на разпоредбите на наредбите за допустимите фири при установени липси при инвентаризация. Поддейност 2: Обучение по счетоводство на фирмата Темите, които ще бъдат разгледани са: 1. Счетоводна политика. 2. Отчитане на паричните средства. Счетоводни операции за отчитане на паричните средства в касата, разплащателната сметка, активи, предоставени депозити и др. 3. Счетоводно отчитане на стоково-материалните запаси. Оценка. Отчитане на стоки, материали и продукция. 4. Отчитане на разходите за дейността. Същност и организация. Отчитане на разходите по икономически елементи. Отчитане на разходите за основна дейност, спомагателна, административни и др. 5. Отчитане на приходите от продажби. Характеристика и организация на отчитането. Отчитане на финансовите разходи и приходи 6. Счетоводно отчитане на извънредните разходи и приходи. Отчитане на разходите и приходите за бъдещи периоди. 7. Отчитане на разчетите. Характеристика и счетоводно отчитане на разчетите с доставчици и др. 8. Отчитане на данъците: - отчитане на акцизите; - отчитане на ДДС - Дневник покупки и Дневник продажби. 9. Съдържание на годишния финансов отчет. Съставяне на : счетоводен баланс; отчет за приходи и разходи; отчет за паричния поток; отчет за собствения капитал. 10. Кредитни и/или дебитни известия – формиране на окончателната цена. 11. Международни финансови транзакции, банкови документи. 12. Специфични процесуални способи при извършване на ревизии по ЗАДС по реда на чл.122 от ДОПК. 13. Счетоводни грешки, счетоводни и данъчни аспекти. Грешки в счетоводните записвания и начин за тяхното констатиране, издирване и поправяне. 14. Одитни стандарти и приложенията им в практиката – приложими във връзка с дейността на последващия контрол.  Поддейност 3: Обучение за практическа приложимост Темите, които ще бъдат разгледани са: 1. Практическа задача - пример за счетоводно отчитане на конкретна фирма, годишно счетоводно приключване, изготвяне на данъчна декларация и годишни финансови отчети.  2. Запознаване с операционните възможности на различни счетоводни програмни продукти. Работа със счетоводен софтуер в реални условия.  Поддейност 4: Обучение за Финансов анализ Темите, които ще бъдат разгледани са: 1. Годишни отчети - структура, елементи, интерпретиране. 2. Разходи и ценообразуване. Сeбестойност на продажби и пълна сума на разходите. 3. Финансов анализ-групи показатели и подходи. Групи от показатели: ликвидност, рентабилност, ефективност, задлъжнялост, пазарни показатели. Същност на анализа. Извличане и тълкуване на счетоводната информация. Финансов анализ чрез взаимосвързани показатели.
3.„Подобряване на знанията и уменията на служителите от звената за последващ контрол на Агенция ”Митници” по английски език за целите на работата с митническото законодателство на Европейския съюз” Обучение на служителите от звената за последващ контрол по английски език, включващо следните поддейности: Обучение за ниво А2; Обучение за ниво В1, Обучение за ниво В2
4.Дейности за информация и публичност Отпечатване на брошури и плакати за популяризиране на проекта, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, разясняващи ползите, които ще донесе проектът на целевите групи. Дейностите, свързани с информация и публичност включват изработване и отпечатване на 50 бр. плакати за информиране на заинтересованите страни за проекта и издаване и разпространение на 200 информационни брошури, разясняващи ползите, които ще донесе проектът на целевите групи, включително начините, по които той ще подобри административния процес в Агенция „Митници”.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ТЕЗА" ЕООД
Грант Торнтон ООД -
"Класик Дизайн" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 940 BGN
Общ бюджет: 53 792 BGN
БФП: 53 792 BGN
Общо изплатени средства: 53 792 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 53 792 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 700 BGN
2014 36 092 BGN
2015 0 BGN
53 792 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 45 723 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 045 BGN
2014 30 678 BGN
2015 0 BGN
45 723 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 069 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 655 BGN
2014 5 414 BGN
2015 0 BGN
8 069 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени жени
Индикатор 5 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 6 Дейност 1: Обучени служители
Индикатор 7 Дейност 2: Обучени служители
Индикатор 8 Дейност 3: Обучени служители
Индикатор 9 Дейност 4: Брой плакати
Индикатор 10 Дейност 4: Брой брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз