Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0167-C0001
Номер на проект: A12-22-166
Наименование: «Община Раднево – компетентна, ефективна и ефикасна общинска администрация в услуга на гражданите и бизнеса»
Бенефициент: Община Раднево
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 29.05.2013
Дата на приключване: 29.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Раднево
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионалната компетентност на служителите в Община Раднево, за осигуряване на качествени, съобразени с нормативните изисквания услуги.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта С оглед успешното изпълнение на настоящата проектна идея непосредствено след подписването на договора с Управляващия орган и влизането му в сила ще бъде назначен екип за изпълнение на проекта, който ще включва следните членове:  Ръководител на проекта;  Координатор на проекта;  Финансист на проекта и  Експерт тръжни процедури. Екипът на проекта ще е отговорен за успешната реализация на дейностите по проекта в договорените срокове, постигане на заложените цели и отчитането му. Екипът ще е отговорен за отчитане на проекта в различни етапи от реализирането му, както и да поддържа и съхранява необходимата документация съгласно изискванията. В тази връзка ясно ще бъдат разпределени отговорностите между членовете и конкретните задачи на всеки един от членовете. За гарантиране постигането на така поставените цели ще бъдат провеждани регулярни срещи във връзка с реализирането на дейностите по проекта, обсъждане и уточняване на механизми за наблюдение и контрол върху изпълнението на задачите и отчитане на резултатите.
Дейност 2. Обучение на тема: Тълкуване и прилагане на приложимото законодателство в местното самоуправление Обучение по съответното приложимо законодателство ще преминат общо 26 човека, които включват: Кмета на общината, 3-ма заместник кметове, кметове на кметства – 9 бр., 12 кметски наместници и секретар на общината. Обучението ще засегне темите:  Обучение по Закона за местното самоуправление и местната администрация;  Обучение по Закона за устройство на територията;  Обучения по Закона за общинските бюджети;  Обучение по Закона за гражданската регистрация;  Обучение по Закона за опазване на селскостопанското имущество;  Обучение по Закона за нотариусите и нотариалната дейност;  Обучение относно задълженията на кметовете и кметските наместници по призоваването съгласно ГПК, НПК и ДПК.  Връзка с медиите и възможност за участие на гражданите в процеса на вземане на решения на местно ниво. Обучението е предвидено за провеждане от външен изпълнител. То цели участниците да придобият познания относно нормативната регламентация на техните права и задължения, да дискутират определени въпроси от практиката и да споделят опита, който имат при решаването на конкретни казуси.  Ще обърне внимание на проблемите , които се изправят за решаване пред местните власти.  Ще ги запознае с европейските принципи за добро управление, с цел пълноценно ангажиране потенциала на местната общност.  Ще ги запознае с насоките и начините за непрекъснато надграждане на принципа „ местните власти по близо до гражданите”.  Ще ги запознае с Европейските демократични правни системи за прилагането на принципите и нормите на местното самоуправление.
Дейност 3. Обучение на тема: Работа в екип, единство и ефективност на екипа с оглед постигането на общите цели Обучението по „Работа в екип, единство и ефективност на екипа с оглед постигането на общите цели” ще бъде възложено на външен изпълнител и ще обхване общо 15 служителя от общинска администрация, от тях:  От Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване” - 3 служителя;  От Дирекция „Обществени поръчки” – 2служителя;  От дирекция „Социална политика” – 2 служителя  Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” – 3 служителя;  Дирекция „Териториално и селищно устройство, стопанска политика и общинска собственост” – 3 служителя;  Дирекция „Евроинтеграция и стратегическо планиране” - 2 служителя Темата на обучението е продиктувана от необходимостта от подобряване на координацията между отделните дирекции и служители и е насочено към дефиниране и справяне с проблеми, свързани с работата между отделните звена на администрацията, и вътре в тях. Ще се създадат умения за работа заедно и в екип.
Дейност 4. Обучение на тема: Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от уязвими групи Обучението по Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от уязвимите групи ще преминат общо 10 служителя от общината както следва:  От дирекция „Административно-правно и информационно обслужване” -7 служители, като 4 бр. от фронт офисите, 1 от деловодството и 2 от бек офисите. Обучение за работа с хора от уязвими групи, изслушване на техните искания, предоставяне на информация, предоставяне на услуги;  От дирекция „Социална политика” – 3-ма служители Обучение за работа с хора от уязвимите групи с цел тяхното социализиране в обществото. Целта на обучението е да повишаване знанията за обществените процеси, водещи до маргинализиране на определени групи. Познаване на спецификата и принципи на функциониране на уязвимите групи, Умения за идентифициране и преодоляване на личните пречки за ефективно взаимодействие с представителите на уязвимите групи.
Дейност 5. Обучение на тема: Практически аспекти по прилагане на закона за публично частно партньорство. Европейски практики Обучение за усвояване на Практически аспекти по прилагане на закона за публично частно партньорство. Европейски практики ще преминат общо 13 служителя, както следва:  Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” – 3-ма служителя;  Дирекция „Териториално и селищно устройство, стопанска политика и общинска собственост” – 2 -ма служителя;  Дирекция „Административно правно и информационно обслужване” – 2- ма служителя;  Дирекция „Евроинтеграция и стратегическо планиране” – 3-ма служителя;  Дирекция „Обществени поръчки”– 3-ма служителя. Предвидено е обучението да се възложи за провеждане на външен изпълнител и е насочено за служители, работещи в областта на общинска собственост, концесии, строителство, финанси, експерти външно финансиране юристи, икономисти. В резултат на обучението, служителите ще придобият знания относно приложното поле на ПЧП, европейските практики в областта на ПЧП; ще се споделят казуси и конкретни примери.
Дейност 6. Обучения, проведени в Института по публична администрация Обученията организирани от Института по публична администрация са 24 на брой, ще бъдат обучени общо 48 служители на общината, както следва: 1. Практически аспекти в работата на звената по човешки ресурси – 2-ма служители от дирекция „АПИО” работещи в звеното ЧР. Ролята и отговорностите на експертите по ЧР в системата по УЧР. 2. Правна уредба и приложение на ГПК – 1 юрист; Актуални проблеми по приложението на Гражданския процесуален кодекс. 3. Семеен кодекс и Кодекс на международното частно право – 2 служители от дирекция „АПИО”. В обучението ще се разгледат и разяснят по достъпен и разбираем начин разпоредбите на новия Семеен кодекс, Кодекса на международното частно право, както и свързаните с тях нормативни актове. 4. Конфликт на интереси правна рамка и практика – 1 юрист; Основните моменти по прилагането на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси във връзка с осъществяването на вътрешния административен контрол. 5. Политика на ЕС за защита на личните данни, правна регулация и практика в България- 2-ма участника дирекция „АПИО”; Основни насоки на политиката на Европейския съюз и България за защита на личните данни. 6. Английски език( за юристи) – 1 юрист; Разширяване, упражняване и затвърждаване на познанията по английски език в областта на правото и правната лексика. 7. Актуални въпроси при изготвяне на годишни финансови отчети на бюджетните предприятия - 1 участник от дирекция „ФСДУС”. Съпоставянето на информацията от отчета за касовото изпълнение на бюджета с информацията от годишния баланс като необходимо условие за правилното изготвяне на годишния финансов отчет. 8. Новите моменти при извършването на одитите за съответствие при финансово управление и одитите за заверка на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия - 3-ма участника от дирекция „ФСДУС”. Предизвикателства по прилагането на международните одиторски стандарти при извършването на одитите на бюджетните предприятия. 9. Публично частно партньорство-инструмент за провеждане на социално икономическата политика - 2-ма участника от дирекция „ФСДУС” ; Да представи основните и принципни положения за реализиране на публично -частни партньорства. 10. Контрол, одит и отчетност в администрацията – 1 Вътрешен одитор и 1 Финансов контрольор. Да запознае участниците с новите моменти в одитната дейност на публичните финанси. 11. Управление на собствеността - 5-ма участника от отдел „Стопанска политика и общинска собственост”.Да се изгради разбиране относно принципите за управление на публичен ресурс. 12. Устройство на територията-политика и управление – 4-ма участника от отдел „Териториално и селищно устройство”. Да се изградят умения за прилагане на нормативната уредба и споделяне на казуси и конкретни примери по отделни възможности за провеждане на иновативна политика по управление и устройство на територията. 13. Електронни таблици с MS Excel(напреднали)- 1 участник от отдел „Стопанска политика и общинска собственост и 1 от дирекция „Евроинтеграция и стратегическо планиране” 14. Електронни таблици с MS Excel(икономисти)- 1 участник от отдел „Стопанска политика и общинска собственост” и 2-ма участници от дирекция „Евроинтеграция и стратегическо планиране” 15. Презентационни умения , MS POWER POINT(базов курс) – 2-ма участника от отдел „Стопанска политика и общинска собственост” и 1 от отдел „Обществени поръчки” 16. База данни с MS ACCESS( начинаещи) – 2-ма участници от отдел „СПОС” и 1 участник от отдел „Обществени поръчки” 17. Електронни таблици с MS EXCEL (базов курс)- 2-ма участници от дирекция „ЕИСП”; 18. Практически умения за ефективна комуникация - 2 участник от дирекция „Социална политика”; За развитие на практически умения за ефективно общуване. 19. Специфика на между културните комуникации – 1 участник от дирекция „Социална политика”. Да развие практически умения за ефективно междукултурно общуване. 20. Делова етика – 1 участник от дирекция „СП”. Да се изградят знания и умения за етично делово общуване и прилагане на етичните стандарти при вземане на управленски решения. 21. Прилагане правото на ЕС в държавите членки – 1 юрист 22. Управление на отпадъците.Европейски норми и практики – 1 участник от отдел „ТСУ” 23. Форми на сътрудничество между администрацията, граждански и бизнес организации -2 участника от дирекция „ФСДУС” и дирекция „ЕИСП” 24. Професионална етика и етично регулиране, в държавната администрация, практически умения за решаване на етични дилеми и конфликти възникващи при извършваните дейности – 1 участник от дирекция „Социална политика”. Участниците да придобият познания относно нормативната регламентация на техните права и задължения, да дискутират определени въпроси от практиката и да споделят опита, който имат при решаването на конкретни проблемни казуси.
Дейност 7. Осигуряване на информация и публичност на проекта В началото проектът ще бъде представен официално пред местните медии на пресконференция с участието на екипа по проекта, представители на общинска администрация и кмета на общината. Ще бъдат разяснени целите, задачите и дейностите, включени в проекта, както и очакваните резултати. В рамките на проекта се предвижда изготвянето и отпечатването на следните информационни материали:  Банер – 2 бр.;  Брошури – общо 500 бр., представящи проекта;  информационни табели по проекта- 2 бр., които ще се поставят на видно място в сградата на общината;  блок-листи – 130 бр.  семинарни папки – 130 бр. За по-широко информиране на обществеността се предвиждат и други информационни подходи като:  публикации в местни вестници;  периодично публикуване на материали на Интернет страницата на общината за представяне на проекта и напредъка по него. При приключването на дейностите по проекта ще се организира заключителна пресконференция, на която ще бъдат поканени всички участници в него, общинска администрация, медии. Ръководителят на проекта ще представи резултатите от проекта с мултимедийна презентация.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 63 311 BGN
Общ бюджет: 50 067 BGN
БФП: 50 067 BGN
Общо изплатени средства: 50 067 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 50 067 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 662 BGN
2014 15 359 BGN
2015 22 046 BGN
50 067 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 557 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 763 BGN
2014 13 055 BGN
2015 18 739 BGN
42 557 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 510 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 899 BGN
2014 2 304 BGN
2015 3 307 BGN
7 510 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Общ брой на обучените служители в администрацията – обучени жени от общия бр. обучени
Индикатор 5 Служители успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 6 Дейност 1. проведени обучения
Индикатор 7 Дейност 1. обучени служители
Индикатор 8 Дейност 2. обучени служители
Индикатор 9 Дейност 2. жени
Индикатор 10 Дейност 2. обучения
Индикатор 11 Дейност 2. сертификати
Индикатор 12 Дейност 3. служители
Индикатор 13 Дейност 3. жени
Индикатор 14 Дейност 3. обучения
Индикатор 15 Дейност 3. сертификати
Индикатор 16 Дейност 4.
Индикатор 17 Дейност 4. жени
Индикатор 18 Дейност 4. обучения
Индикатор 19 Дейност 4. сертификати
Индикатор 20 Дейност 5. служители
Индикатор 21 Дейност 5. жени
Индикатор 22 Дейност 5. обучения
Индикатор 23 Дейност 5. сертификати
Индикатор 24 Дейност 6. служители обучени
Индикатор 25 Дейност 6. жени
Индикатор 26 Дейност 6. обучения
Индикатор 27 Дейност 7. пресконференции
Индикатор 28 Дейност 7. брошури
Индикатор 29 Дейност 7. материали публикувани
Индикатор 30 Дейност 7. банер
Индикатор 31 Дейност 7. табели
Индикатор 32 Дейност 7. блок листи
Индикатор 33 Дейност 7. семинарни папки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз