Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.01-0043-C0001
Номер на проект: К-02-30
Наименование: Популяризиране на онлайн разпространението на българските филми
Бенефициент: Българско кино онлайн ДЗЗД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 21.03.2013
Начална дата: 23.05.2013
Дата на приключване: 23.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Популяризиране на онлайн разпространението на българските филми
Дейности: Командировки (пътни, дневни и квартирни) на персонала от управителното и административното тяло на клъстера (максимум до 4 човека на събитие) с цел изграждане на транснационални клъстерни връзки и установяване на сътрудничество с други клъстери
Разработване на маркетингова стратегия за развитие на клъстера
Популяризиране на името и марката на клъстер
Ресурсно обезпечаване на управленското и административно тяло на клъстера
Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя за персонала на административното тяло на клъстера, изплатени въз основа на трудов договор
Доставка, инсталиране, въвеждане и пускане в експлоатация на предвидените за закупуване по проекта активи, свързани с осъществяването на клъстерните дейности
Посещение на специализирания международен филмов панаир в Кан
Създаване на специализирана интернет страница промотираща дейността на клъстера и на информационна база данни „дигитален архив на българското кино”
Подготовка и избор на изпълнител за доставката на оборудване и софтуер необходими за осъществяване на клъстерните дейности
Одит на проекта
Организиране и провеждане на специализирана конференция на тема „Онлайн разпространение на българското кино” в рамките на „Златен Ритон” в гр.Пловдив
Подготовка и провеждане на обучения за управителното и административното тяло на клъстера
Осигуряване на публичност и информираност на дейностите по проекта
Проучване и анализ на целевите групи – български диаспори с най-голяма концентрация в международен план
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 647 510 BGN
Общ бюджет: 994 940 BGN
БФП: 597 062 BGN
Общо изплатени средства: 293 758 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 597 062 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 500 BGN
2014 101 619 BGN
2015 183 640 BGN
293 758 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 507 503 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 225 BGN
2014 86 376 BGN
2015 156 094 BGN
249 695 BGN
В т.ч. Национално финансиране 89 559 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 275 BGN
2014 15 243 BGN
2015 27 546 BGN
44 064 BGN
Финансиране от бенефициента 417 574 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой клъстери – създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 3 Създадени нови работни места в подкрепените клъстери
Индикатор 4 Проведени конкурси за административното тяло
Индикатор 5 Представители на административното и управленско тяло на клъстера преминали през обучителни курсове
Индикатор 6 Посетени събития с цел обмяна на опит, промотиране дейността на клъстера и набиране на нови членове
Индикатор 7 Създадени материали за популяризиране на клъстера
Индикатор 8 Създадени материали за визуализация
Индикатор 9 Отчетени посещения на сайта
Индикатор 10 Привлечени нови членове.
Индикатор 11 Извършено маркетингово проучване на български диаспори
Индикатор 12 Стратегия за развитие на клъстера
Индикатор 13 Закупено оборудване за обезпечаване дейността на клъстера
Индикатор 14 Закупен софтуер за обезпечаване дейността на клъстера
Индикатор 15 Дигитализирани филми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз