Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.01-0042-C0001
Номер на проект: К-02-29
Наименование: Подпомагане развитието на българските компании в областта на енергетиката
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "КЛЪСТЕР ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМПАНИИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 21.03.2013
Начална дата: 23.05.2013
Дата на приключване: 23.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Помагане развитието на българските компании в областта на Енергетиката
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: “Изграждане на административното тяло на клъстера, чрез наемане на персонал и осигуряване на необходимите режийни и консумативи за работните помещения.”
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 “Популяризиране на клъстера и неговата марка, чрез създаване на лого, слоуган, визитки, бланки, представителни брошури, изработка на банери и други”
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Създаване на интегриран уеб портал на клъстера”
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Организиране на посещение на изложение в Хонг Конг.”
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 “Организиране на посещение на изложение в Шан Хай.”
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 „Организиране и провеждане на събитие за представяне и популизране на клъстера в България”
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 „Организиране и провеждане на семинар, за популизране дейностите на клъстера с цел информиране на членовете на клъстера за нови практики и дейности свързани с подпомагане и развитие на Българските компании
Подготовка и изпълнение на Дейност 8 „Организиране и провеждане на кръгла маса за популизиране дейностите и развитие на клъстера”
Подготовка и изпълнение на Дейност 9 “Организиране и участие в Изложение Power Gent” 2013
Подготовка и изпълнение на Дейност 10 “Организиране и участие в Изложение CWIEME Berlin” 2013
Подготовка и изпълнение на Дейност 11 „Организиране и участие в Изложение Power Gent” 2014
Подготовка и изпълнение на Дейност 12 “Организиране и участие в Изложение CWIEME Berlin” 2014
Подготовка и изпълнение на Дейност 13 “Визуализация”
Подготовка и изпълнение на Дейност 14 “Одит”
Дейност 15. Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Дейност 16. Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) във връзка с участие в семинари, тренинги, конференции, информационни събития, обмен на опит.
Дейност 17. Разходи за възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя за персонала на административното тяло на клъстера
Дейност 18. Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на персонала от управителното и административното тяло на клъстера (максимум до 4 човека на събитие) с цел изграждане на транснационални клъстерни връзки и установяване на сътрудничество
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 390 296 BGN
Общ бюджет: 463 692 BGN
БФП: 340 408 BGN
Общо изплатени средства: 340 335 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 340 408 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 156 118 BGN
2014 113 637 BGN
2015 70 580 BGN
340 335 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 289 347 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 132 700 BGN
2014 96 591 BGN
2015 59 993 BGN
289 285 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 061 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 418 BGN
2014 17 046 BGN
2015 10 587 BGN
51 050 BGN
Финансиране от бенефициента 141 495 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой клъстери – създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 3 Създадени нови работни места в подкрепените клъстери
Индикатор 4 Брой реализирани нови услуги
Индикатор 5 Брой приети нови членове
Индикатор 6 Брой проведени събитие за популяризиране на клъстера


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз