Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.01-0037-C0001
Номер на проект: К-02-26
Наименование: Изграждане на клъстер "Синергия" -обединение на творческия и производствен ресурс в рекламния, дизайнерски и художествен сектор за завоюване на нови пазари
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "СИНЕРГИЯ"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 21.03.2013
Начална дата: 23.05.2013
Дата на приключване: 23.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Изграждане на Клъстер “Синергия”: обединение на творческия и производствен ресурс в рекламния, дизайнерски и художествен сектор за завоюване на нови пазари
Дейности: Дейност 1 Изграждане на ефективен и квалифициран админиатративен екип на клъстер „Синергия“. Разходи за възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя за персонала на административното тяло на клъстера, изплатени въз основа на трудов договор
Дейност 2. Разходи за ресурсно обезпечаване на управленското и административно тяло на клъстера. 2.1. Режийни разходи (моля, уточнете) 2.1.1. Разход за помещение за АТ на клъстера (с консумативи) 2.1.1.1. Електрическа енергия 2.1.1.2. Топлофикация 2.1.2. Интернет такса 2.1.3. Телекомуникации - 1 стационарен телефон и 3 мобилни телефона 2.2. Разходи за консумативи (моля, уточнете) 2.2.1. Канцеларски материали (хартия, тонер, папки и др.).
Дейност 3. Разходи за участия в семинари, тренинги, конференции, информационни събития, обмен на опит, добри практики и други
Дейност 4. Интернет портал – изграждане, развитие и поддръжка
9. Организиране и провеждане на клъстерни мрежови събития и представяне на клъстера.
6. Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
7. Разходи за одит
8.Визуализация.
5. Маркетингово проучване и анализ
10.Разходи за популяризиране името (марката) на клъстера
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 321 011 BGN
Общ бюджет: 344 185 BGN
БФП: 255 634 BGN
Общо изплатени средства: 255 634 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 255 634 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 82 774 BGN
2015 172 859 BGN
255 634 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 217 289 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 70 358 BGN
2015 146 930 BGN
217 289 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 345 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 416 BGN
2015 25 929 BGN
38 345 BGN
Финансиране от бенефициента 103 360 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой клъстери – създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 3 Проведени конкурси за назначаване на служители
Индикатор 4 Назначени лица на трудови договори
Индикатор 5 Представители на клъстера, посетили обучителни мероприятия
Индикатор 6 Посетени обучителни мероприятия
Индикатор 7 Създадени информационно-рекламни продукти
Индикатор 8 Създадени елементи на корпоративна идентичност
Индикатор 9 Създадени визуализационни материали
Индикатор 10 Изграден интернет портал
Индикатор 11 Привлечени нови членове
Индикатор 12 Изготвено маркетиногово проучване и анализ
Индикатор 13 Изработена Стратегия за развитие на клъстер „Синергия”
Индикатор 14 Организирани клъстерни мрежови събития, организирани в комплекси (модули)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз