Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0007-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-5
Наименование: С грижа за всяко дете
Бенефициент: Община Горна Оряховица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.04.2013
Начална дата: 23.05.2013
Дата на приключване: 01.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: Да се създаде социалната услуга Център за настаняване от семеен тип, която да осигури качествена грижа на децата с увреждания в среда, близка до семейната, ориентирана към индивидуалните нужди и потребности на всяко дете
Дейности: 2. Мерки за публичност Да се информира обществеността за възможностите и ползите от проекта. Да се популяризира обстоятелството, че Европейският съюз съфинансира проекта.
3. Наемане на персонал за ЦНСТ 3.1 Изготвяне на процедура, която включва критериите за подбор и неговите етапи; 3.2 Публикуване на обява за набирането на персонала в местните средства за масова информация и Интернет; 3.3 Събиране на заявления за кандидатстване от желаещите да работят в Центъра за настаняване от семеен тип; 3.4 Сключване на трудови договори с одобрените кандидати; 3.5 Изготвяне и поддържане на лично досие за всеки назначен член на персонала в ЦНСТ; 3.6 Работа със службата по трудова медицина.
4. Подготовка, преместване и настаняване на децата и младежите от целевата група в ЦНСТ 5.1 Наемане на консултант след провеждане на конкурс, който ще бъде ангажиран с подготовката, преместването и настаняването на децата в ЦНСТ. 5.2.Наемане на фирма за организиране специализирано транспортно обслужване Членове от персонала на ЦНСТ заедно с консултанта ще бъдат командировани до местата, от където ще бъдат изведени децата и младежите. Служителите ще се запознаят с нагласите и конкретните потребности на всяко дете преди въвеждането му в новосъздадената услуга. Ще се създадат предпоставки за изграждане на доверителна връзка между децата и персонала на ЦНСТ. Ще бъдат закупени материали и консумативи, необходими за преместването на децата и младежите в новоразкритата услуга съобразно индивидуалните им потребности и нуждите на персонала на ЦНСТ. Специализираното транспортно обслужване по преместването на децата и младежите ще бъде възложено на външен изпълнител, който ще бъде избран съгласно изискванията на приложимото законодателство в областта на обществените поръчки. Ръководителят на ЦНСТ, съвместно с консултанта по проекта, ще координира процеса по преместването на децата и младежите в новосъздадената услуга. По време на транспортирането децата ще бъдат придружавани от персонала на ЦНСТ и консултанта.
5. Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип Ще бъдат предоставяни качествени социални услуги на 14 деца и младежи при съблюдаване изискванията на нормативните актове, регламентиращи предоставянето на социалната услуга от резидентен тип ЦНСТ за деца с увреждания.
1. Организация и управление на проекта 1.1. Подготовка на длъжностни характеристики и сключване на допълнителни споразумения към трудови договори/заповеди с членовете на екипа по проекта; 1.2 Разработване на процедура за вътрешен контрол на предоставяната услуга и осъществяване на периодичен контрол; 1.3. Изготвяне на технически, финансови и др. отчети съгласно изискванията на ОПРЧР; 1.4. Ежемесечни срещи на членовете на екипа за проследяване на дейностите по Проекта. Екипът за управление на проекта включва ръководител, юрист, технически сътрудник, счетоводител. Екипът за управление на проекта ще ръководи, контролира и наблюдава процеса на изпълнение на дейностите по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 165 381 BGN
Общ бюджет: 156 268 BGN
БФП: 156 268 BGN
Общо изплатени средства: 156 266 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 156 268 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 202 BGN
2014 36 111 BGN
2015 84 954 BGN
156 266 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 132 828 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 921 BGN
2014 30 695 BGN
2015 72 211 BGN
132 826 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 440 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 280 BGN
2014 5 417 BGN
2015 12 743 BGN
23 440 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой нови социални услуги в общността и резидентен тип
Индикатор 2 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 3 Брой междинни срещи на екипа по проекта-5.2.12-0007
Индикатор 4 Брой пресконференции-5.2.02-0007
Индикатор 5 Брой публикации-5.2.010.0-0007
Индикатор 6 Брой проведени обучения-5.2.12-0007
Индикатор 7 Изготвена процедура, която включва критериите и етапите за подбор на персонала, който ще бъде ангажиран в ЦНСТ.-5.2.12-0007
Индикатор 8 Разработена програма за обучение на персонала в ЦНСТ-5.2.12-0007
Индикатор 9 Брой членове на персонала на ЦНСТ-5.2.12-0007
Индикатор 10 Ориентирани и подготвени за предоставяне на услугата членове на персонала на ЦНСТ - 5.2.12-0007
Индикатор 11 Повишен капацитет на персонала на ЦНСТ за предоставяне на услугата - 5.2.12-0007


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз