Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.09-0035-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-09/2012/035-02
Наименование: Панагюрище - общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот
Бенефициент: Община Панагюрище
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2013
Начална дата: 20.05.2013
Дата на приключване: 22.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е постигане на трайно подобряване на качеството на живот в град Панагюрище чрез продължаване на инициативите на общината за създаване на устойчива, екологична, достъпна и привлекателна градска среда.
Дейности: Дейност 3. за основен оебкт Информация и публичност
Дейност 1. за основен оебкт Организация и управление на проекта
Дейност 8. за основен оебкт Заснемане на строежите във връзка с чл.52, ал.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър
Дейност 5. за основен оебкт Строителни и монтажни работи за осигуряване на зелена и достъпна градска среда
Дейност 2. за основен оебкт Разработване на документации за възлагане на обществени поръчки, свързани с изпълнението на проектните дейности
Дейност 6. за основен оебкт Независим строителен надзор
Дейност 4. за основен оебкт Независим финансов одит
Дейност 7. за основен оебкт Авторски надзор
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 999 978 BGN
Общ бюджет: 4 235 656 BGN
БФП: 4 235 656 BGN
Общо изплатени средства: 4 248 217 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 235 656 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 318 136 BGN
2015 930 081 BGN
4 248 217 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 600 308 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 968 859 BGN
2015 832 178 BGN
3 801 036 BGN
В т.ч. Национално финансиране 635 348 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 349 278 BGN
2015 97 903 BGN
447 181 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население,облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп .
Индикатор 3 Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление .
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки .
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари .
Индикатор 6 Брой квадратни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа .
Индикатор 7 Създадени нови работни места: - постоянни - временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз