Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.09-0030-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-09/2012/030-02
Наименование: Обновяване и модернизиране на зелена и достъпна градска среда - Свищов
Бенефициент: Община Свищов
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2013
Начална дата: 20.05.2013
Дата на приключване: 20.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Свищов
Описание
Описание на проекта: • да се подобри физическта среда в градвете – центрове на агломерационни ареали • да се създадат условия за интегриране на групите в неравностойно положение чрез подобряване на физическата и жизнената среда • да се повиши безопасността и сигурността на градската среда
Дейности: дейност 4 за основен обект Процедури за избор на изпълнители и допълнително споразумение с УО
дейност 7 за основен обект Авторски надзор
дейност 3 за основен обект Вътрешен мониторинг и контрол
дейност 9 за основен обект Одит на проекта
дейност 1 за основен обект Подготовка и стартиране на проекта
дейност 5 за основен обект Информация и публичност
дейност 8 за основен обект Строителен надзор
дейност 6 за основен обект Строително-ремонтни работи
дейност 2 за основен обект Формиране на екип за управление на проекта
дейност 10 за основен обект Финализиране на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 839 797 BGN
Общ бюджет: 4 231 492 BGN
БФП: 4 231 492 BGN
Общо изплатени средства: 4 214 971 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 231 492 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 276 988 BGN
2015 1 937 983 BGN
4 214 971 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 597 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 037 305 BGN
2015 1 733 985 BGN
3 771 290 BGN
В т.ч. Национално финансиране 634 491 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 239 683 BGN
2015 203 998 BGN
443 681 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население,облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп .
Индикатор 3 Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление .
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки .
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари .
Индикатор 6 Брой квадратни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа .
Индикатор 7 (Д) !!!!Създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз