Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0136-C0001
Номер на проект: A12-22-111
Наименование: По- компетентна и по-ефективна администрация в община Пирдоп
Бенефициент: Община Пирдоп
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 22.05.2013
Дата на приключване: 22.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Пирдоп
Описание
Описание на проекта: Повишаване професионалната квалификация и компетенции на служителите от община Пирдоп
Дейности: Дейност 1: Администриране и управление на проекта. Управлението на проекта ще бъде осъществено от екип, който се състои от ръководител, счетоводител и технически сътрудник. Всеки един от тях има определени задължения и отговорности, които ще осигурят успешно изпълнение на проекта и постигане на поставените цели. Управлението се състои от планиране, мониторинг, реализирането на проектните дейности, контрол на финансите, анализ на вътрешните и външните фактори, имащи отношение към изпълнението на проекта. Екипът ще отговаря за изпълнението на дейностите от стартирането, до приключването на проекта.
Дейност 2: Провеждане на обучения за общинска администрация Пирдоп. 2.1 Обучения по каталога на ИПА за 2013г. 2.1.1 ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА – 7 човека; 2.1.2 ИЗГРАЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ИМИДЖ – 2-ма човека; 2.1.3 ФОРМИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ AДМИНИСТРАЦИЯТА, ГРАЖДАНСКИ И БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ – 2-ма човека; 2.1.4 ОСНОВНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО АПК (ЗА НЕЮРИСТИ) – 2 човек; 2.1.5 ПРАВНА УРЕДБА И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ЗА НЕЮРИСТИ) – 2 човек; 2.1.6 УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ КОМУНИКАЦИИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА – 5 човека; 2.1.7 ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ КОМУНИКАЦИИ – 4 човека; 2.1.8 ДЕЛОВА КОМУНИКАЦИЯ И ЕТИКЕТ – 4 човека; 2.1.9 УМЕНИЯ ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА СЛУЖИТЕЛИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – 2-ма човека; 2.1.10 УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИТЕ И ТЕХНИКИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ – 3-ма човека; 2.1.11 Е–ПРАВИТЕЛСТВО: УСПЕШНИ ПРАКТИКИ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗВИТИЕ – 2-ма човека; 2.1.12 РАБОТА С ЕЛЕКТРОННО ПОДПИСАНИ ДОКУМЕНТИ – 3-ма човека; 2.1.13 ИЗГРАЖДАНЕ НА СРЕДА ЗА ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ – 2-ма човека; 2.1.14 СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ЗВЕНО – 2-ма човека; 2.1.15 ЕЛЕКТРОННИ ТAБЛИЦИ С MS EXCEL (БАЗОВ КУРС) – 5 човека; 2.1.16 ОБМЕН НА ДАННИ МЕЖДУ MS EXCEL И MS WORD – 3-ма човека; 2.1.17 ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ. MS POWER POINT (БАЗОВ КУРС) – 5 човека; 2.1.18 РАЗГОВОРЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (БАЗОВ КУРС) – 9 човека; 2.2 Обучения по ключови компетентности извън каталога на ИПА. 2.2.1 Обучения в ключови компетентности: екипна ефективност, лична ефективност, ефективно лидерство - обучение за администрацията 25 души;
Дейност 3: Информация и публичност на проекта. В процеса на изпълнение на проекта ще бъдат реализирани редица мерки за популяризиране и визуализация на безвъзмездната помощ, предоставена от Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, финансирана от Европейския социален фонд. Планирани са 2 пресконференции, за отбелязване на резултатите от ключовите етапи на проекта: 1 пресконференция след подписване на договора за предоставяне на безвъзмездната помощ и 1 пресконференция в края на проекта, за популяризиране на постигнатите цели и резултати. Предвидена е и публикация в местни печатни издания, с която да се популяризират завършените ключови етапи. Също така ще бъдат разработени рекламни брошури за получената безвъзмездна помощ. Още от стартирането на проекта в сградата на общината на видимо място ще бъде поставена постоянна информационна табела, съгласно изискванията за визуализация на получената финансова подкрепа. Чрез наличния сайт на общината ще бъде вписвана актуална информация за изпълнението на дейностите и резултатите по проекта, която ще бъде достъпна по всяко време до цялата общественост. Всички информационни материали ще бъдат изготвени съгласно Приложение № 13 „Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност” и ще съдържат логата на ЕСФ и ОПАК; името на проекта и на оперативната програма; флагът на ЕС и българският национален флаг. Ще бъдат спазени Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006. На всички документи и материали ще бъде поставено изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Рем-бранд" ЕООД
Беркут България ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 41 709 BGN
Общ бюджет: 37 954 BGN
БФП: 37 954 BGN
Общо изплатени средства: 37 954 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 37 954 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 001 BGN
2014 25 953 BGN
2015 0 BGN
37 954 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 32 261 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 201 BGN
2014 22 060 BGN
2015 0 BGN
32 261 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 693 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 800 BGN
2014 3 893 BGN
2015 0 BGN
5 693 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 3 Общ брой проведени обучения
Индикатор 4 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 5 Дейност 1: Сертифициран проект
Индикатор 6 Дейност 1: Доклади за прогреса на проекта
Индикатор 7 Дейност 1: Финансови отчети
Индикатор 8 Дейност 2: Обучени служители
Индикатор 9 Дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 10 Дейност 2: Брой сертификати
Индикатор 11 Дейност 3: Проведени пресконференции
Индикатор 12 Дейност 3: Публикации в пресата
Индикатор 13 Дейност 3: Разработени рекламни брошури
Индикатор 14 Дейност 3: Информационна табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз