Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0048-C0001
Номер на проект: A12-22-38
Наименование: Ефективна общинска администрация
Бенефициент: Община Севлиево
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 21.05.2013
Дата на приключване: 21.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Общинска администрация гр. Севлиево, за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им.
Дейности: 1.Организация и управление на проекта Предвижда се екипът за организация и управление на проекта да включва Ръководител и Счетоводител, които да са непосредствено ангажирани с управлението на проекта. С всеки от тях бенефициента ще сключи договор. Екипът за управление на проекта ще бъде ангажиран в постоянното наблюдение на проектното изпълнение и за наблюдението на първоначално договорените изисквания и крайни срокове, като проектният ръководител ще изработва регулярни отчети за проектното изпълнение, съобразно изискванията на Управляващия орган. В обхвата на тази дейност се включва и изготвянето на междинни и финални технически и финансови отчети, отчитащи изпълнението на отделните етапи на проекта и постигнатите резултати. Провеждане на процедура по ЗОП – изпълнителят ще бъде избран по реда на глава 8 „А” от ЗОП чрез публична покана. Всички обучения ще бъдат възложени за изпълнение на една фирма, която ще осигурява настаняването на обучаемите и лекторите, залите за обучение, лекторите по отделните модули, материалите за самите обучения и всичко друго, съпътстващо провеждането и логистичното осигуряване на обучението.
2.Организиране и провеждане на обучение на тема: „Организационни и комуникативни умения“ Организацията на обучението ще продължи 1 месец. В него ще се включат 44 човека, от които 15 служителя с ръководни функции и 29 кметове и кметски наместници. То ще бъде разделено в два модула, всеки от който ще е с продължителност 3 дни, 24 учебни часа, като включва следните теми: Първи модул е за 15 служители с ръководни функции в общинска администрация: • Междуличностна комуникация • Процесът на преговори • Модел за анализ на преговорите • Видове преговарящи и стилове на преговаряне • Разбиране на отсрещната страна • Подготвяне и развиване на стратегията • Събиране на информация и техники на задаване на въпроси • Правене на предложения и отговаряне на такива • Разбиране езика на тялото Втори модул е за 15 служители с ръководни функции и 29 кметове и кметски наместници: • Условия за ефективна комуникация. Видове комуникация. • Социални роли в процеса на общуване • Комуникативни бариери • Йерархия на комуникативните умения – Модел на Айви • Изслушване –нерефлективно и рефлективно • Отразяване на чувства • Емпатия • Асертивност • Противопоставяне и сътрудничество Обучението е предвидено да бъде изнесено извън рамките на града. За всички участници ще бъдат осигурени настаняване в хотел, храна, кафе - паузи и транспорт до мястото на провеждане. Двама модератори ще разработят програма и пакет от учебни материали и ще проведат и двата предвидени модула на обучението. Обучението ще даде възможност на практика да се изучат и разпознаят различните комуникационни канали. Чрез интерактивни методи на обучение, с пряко участие в предварително създадени ситуации и ролеви игри за преживяване и усвояване умения за влияние и взаимодействие, ще се достигне до желано поведение от всеки участник в обучението. Резултати от обучението ще бъдат отчетени с анкетни карти и тестове, обработени от модераторите. Всеки участник ще получи и сертификат за участие в обучението.
3.Организиране и провеждане на обучение на тема: „Екипна и лична ефективност“ Организацията на обучението ще продължи 1 месец. В обучението ще се включат 80 човека служители от общинска администрация на гр.Севлиево (ръководен състав и служители с аналитични и технически функции). То ще е с продължителност 3 дни, 24 часа.Обучаваните ще са разделени на 2 групи по 40 човека, като за самото обучение ще се разделят на 2 групи по 20 човека. Учебната програма ще съдържа следните теми: - Разбиране на различните стилове на поведение. Познаване на собствения стил на поведение. Самооценка и самочувствие, самоувереност. - Асертивна, убедителна и позитивна комуникация. Навици на делово общуване: преговори, презентации, делова преписка. - Лидерство в комуникацията. Стилове на комуникацията в лидерството. - Същност на екипа – специфика и преимуществата на екипната работа. - Изграждане на екип – етапи в развитието на екипа. Хората в екипа – типове личности и екипни роли. - Оценка на екипната ефективност. - Комуникацията в екипа. Екипна принадлежност. - Конструктивните конфликти. Обучението е предвидено да бъде изнесено извън рамките на града. За всички участници ще бъдат осигурени, настаняване в хотел, храна, кафе - паузи и транспорт до мястото на провеждане. Двама модератори ще разработят програма и пакет от учебни материали и ще проведат обучение по предвидените теми. Чрез ролеви и симулативни игри, участниците достигат до съгласуваност със себе си и другите, усвоявайки умения за влияние и взаимодействие. Резултати от обучението ще бъдат отчетени с анкетни карти и тестове, обработени от модераторите. Всеки участник ще получи и сертификат за участие в обучението.
4.Организиране и провеждане на компютърни обучения Организирането на обучението ще отнеме 1 месец. Компютърното обучение ще бъде разделено на 4 модула. Всеки от тях ще се проведе в гр. Севлиево в оборудвана за целта компютърна зала, с осигурени кафе паузи и учебни материали. Модул 1. Компютърна грамотност, Windows и офис пакет - текстообработка с MS Word и обработка на електронни таблици MS Excel, въведение в интернет. Ще бъдат обучавани 38 специалисти по кметства и кметски наместници, разделени на 3 групи както следва: 2 групи по 13 човека и една група от 12 човека. Обученията на всяка група ще бъдат 5 дни по 4 часа, 20 учебни часа общо. Разпределението на целевата група ще се извърши по нивото на компютърните им умения и компетентности. Модул 2. Обучение за работа с програмен продукт „Кадис“ Ще бъдат обучавани 5 човека, 4 дни по 4 часа, 16 учебни часа общо. Модул 3. Обучение за работа с програма за управление на строителството „Билдинг Мениджър“. Ще се обучават 7 човека, 4 дни по 4 часа, 16 учебни часа общо. Модул 4. Обучение за работа с програмна система „АКСТЪР“ за 19 души. Разделени на следните модули: • Акстър „офис“ - 5 човека от дирекция „Административно и правно обслужване“ • Акстър „каса“ – 9 човека от отдел „Финансово-счетоводен“ • Акстър „имоти“ - 5 човека от отдел „Общинска собственост“; Обучението ще продължи 4 дни по 4 часа, 16 учебни часа общо.
5.Организиране и провеждане на обучение на тема: „Управление на промяната, времето и стреса“ Това е обучение от ИПА, в което ще участват 15 човека от общината (6 началници на отдели и 9 експерти). То ще продължи 3 дни, 24 учебни часа общо. В обучението ще бъдат включени следните теми: - Вътрешни и външни причини за възникване на промяната. Въздействие на промяната върху организацията на служителите. - Ключови фактори и стъпки за успешно управление на хора и процеси в условията на промяна. Техники за управление на промяната. - Комуникации и консултации в условията на промяна. Справяне със съпротивата на служителите и преодоляването й. Откритост и прозрачност. - Справяне със срокове, определяне на приоритети, бюджет на време, фактори за загуба на време, стандарти за управление на времето, делегиране на функции. - Принципи за управление на стреса. Техники за справяне със стреса на работното място.
6.Дейности за информация и публичност Съгласно Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006 ще бъдат спазени всички изисквания за публичност. с цел осигуряване на информираност за дейностите по проекта При стартиране на проекта ще бъде организирана пресконференции за запознаване на обществото с екипа, целите и дейностите по проекта. При приключване на проекта ще се проведат пресконференции и ще бъдат представени резултатите от проекта, както и ще се направи отчет за свършената работа. Проектното предложение ще бъде качено на страницата на Община Севлиево (www.sevlievo.bg ), където периодично ще има информация за състоянието на изпълнението на дейностите по проекта проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 68 848 BGN
Общ бюджет: 61 176 BGN
БФП: 61 176 BGN
Общо изплатени средства: 61 176 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 61 176 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 760 BGN
2014 47 416 BGN
2015 0 BGN
61 176 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 696 BGN
2014 40 304 BGN
2015 0 BGN
52 000 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 176 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 064 BGN
2014 7 112 BGN
2015 0 BGN
9 176 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Дейност 1: Брой сключени договори с екипа по управление
Индикатор 6 Дейност 1: Брой междинни технически доклади и брой окончателни с финансови отчети
Индикатор 7 Дейност 1: Брой протоколи за приемане на изпълнението
Индикатор 8 Дейност 1: Брой разработени документации за провеждане на процедура за избор на изпълнител
Индикатор 9 Дейност 1: Брой проведени обществени поръчки
Индикатор 10 Дейност 1: Брой сключени договори с изпълнители
Индикатор 11 Дейност 2: Брой участници в обученията
Индикатор 12 Дейност 2: Брой проведени обучения
Индикатор 13 Дейност 2: Процент от обучените, които дават положителна оценка на обучението
Индикатор 14 Дейност 2: Процент обучени жени
Индикатор 15 Дейност 3: Брой участници в обученията
Индикатор 16 Дейност 3: Брой проведени обучения
Индикатор 17 Дейност 3: Процент от обучените, които дават положителна оценка на обучението
Индикатор 18 Дейност 3: Процент обучени жени
Индикатор 19 Дейност 4: Брой участници в обученията
Индикатор 20 Дейност 4: Брой проведени обучения
Индикатор 21 Дейност 4: Процент от обучените, които дават положителна оценка на обучението
Индикатор 22 Дейност 4: Процент обучени жени
Индикатор 23 Дейност 5: Брой участници в обученията
Индикатор 24 Дейност 5: Брой проведени обучения
Индикатор 25 Дейност 5 : Процент от обучените, които дават положителна оценка на обучението
Индикатор 26 Дейност 5: Процент обучени жени
Индикатор 27 Дейност 6: Брой проведени пресконференции
Индикатор 28 Дейност 6: Брой публикации в сайта на община Севлиево


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз