Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0075-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-79
Наименование: Повишаване квалификацията на служителите в МОМН чрез чуждоезиково обучение
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 21.05.2013
Дата на приключване: 21.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на централно и областно ниво чрез обучение в страната
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Цялостното протичане на проекта се ръководи от екип за управление, съставен от служители с богат професионален опит и множество реализирани подобни проекти. Управлението включва координация и ръководство на проекта през цялото му времетраене, сформране и координация на групи за обучение, изготвяне на технически задания и провеждане на обществени поръчки до крайната им фаза, включително проследяване на резултатите, мониторинг и заключителен отчет за целия проект. Управлението на проекта също включва и изготвянето на всички междинни отчети, извършване на плащания и водене на документация по проекта.
2. Дългосрочни чуждоезикови обучения по английски език Изпълнението на дейността по дългосрочни ЧЕО ще доведе до натрупването на трайни езикови знания на служителите, а това от своя страна ще доведе до по-качествено изпълнение на служебните ангажименти.
3. Дългосрочни чуждоезикови обучения по немски език Изпълнението на дейността по дългосрочни ЧЕО по немски език ще доведе до натрупването на трайни езикови знания на служителите, а това от своя страна ще доведе до по-качествено изпълнение на служебните ангажименти.
4. Специализирано чуждоезиково обучение в ИПА Краткосрочните езикови обучения са предназначени за служители, които се нуждаят от повишаване на разговорни умения, от опресняване и систематизиране на граматически правила и за служители, които са ангажирани с международна дейност и осъществяват връзки с европейски институции.
5. Дейности за информация и публичност В настоящият проект са планирани и предвидени действия за публичност и информираност на обществото. За популяризирането на резултатите на проекта са предвидени организация на две пресконференции в началото и в края на проекта, отпечатване и разпространение на брошури и дипляни с цел информираност и привличане на вниманието към проекта, изработка на уеб банери и публикуване на информация на уеб сайта на МОМН. Дейността предвижда избор на фирма изпълнител, като сред възложените дейности ще бъдат изработка и публикуване на интернет банери, провеждане на две медийни събития/ пресконференции - встъпително (за информиране на неговите цели, задачи и основни дейности) и заключително при неговото финализиране (за отчет на всички получени резултати и разпространение на добрите практики), разпространяване на прессъобщения към медии, разработване и разпространение на информационни материали (брошури) МОМН ще отбелязва финансовия принос на ЕС и ще поставят логото на ЕС и на ОПАК на всеки продукт по проекта, включително на бланки; интернет страници, слайдове, бюлетини, каталози, брошури, листовки; прессъобщения, документи за обучения и семинари и учебни материали, включително и на покани за обучения, програми, материали и т.н.;
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Нов български университет
ИТ СВЯТ БГ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 900 BGN
Общ бюджет: 62 240 BGN
БФП: 62 240 BGN
Общо изплатени средства: 62 240 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 62 240 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 980 BGN
2014 32 710 BGN
2015 11 550 BGN
62 240 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 904 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 283 BGN
2014 27 804 BGN
2015 9 817 BGN
52 904 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 336 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 697 BGN
2014 4 907 BGN
2015 1 732 BGN
9 336 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Общ брой на завършени обучения от служители в администрацията по английски език
Индикатор 5 Общ брой на завършени обучения от служители в администрацията по немски език
Индикатор 6 Общ брой на завършени обучения от служители в администрацията- краткосрочен езиков курс
Индикатор 7 Разпространени прессъобщения в рамките на проекта
Индикатор 8 Изработени уеб банери за проекта
Индикатор 9 Брой организирани пресконференции
Индикатор 10 Изработени рекламни материали (брошури)
Индикатор 11 Дейност 1: Договори с изпълнители, междинни технически доклади
Индикатор 12 Дейност 2-4: Брой обучени служители
Индикатор 13 Дейност 5: Изработени интернет банери
Индикатор 14 Дейност 5: Проведени пресконференции
Индикатор 15 Дейност 5: Изработени брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз