Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0031-C0001
Номер на проект: Д01-4036/18.05.2013
Наименование: Анализ и разработване на учебни планове и програми по минно дело и геология в зависимост от потребностите на бизнеса и изискванията на пазара на труда.
Бенефициент: Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 18.05.2013
Дата на приключване: 18.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на Проекта е създаване на условия за подготовка на инженери, отговарящи на съвременните изискванията на пазара на труда в това число компаниите от газовия сектор, екология и опазване на околната среда, геология на минералните ресурси и автоматизация в процесите на обогатяването.
Дейности: Подготовка на дейност 1
Изпълнение на дейност 1 Анализ на съществуващата учебна документация по избраните дисциплини
Подготовка на дейност 2
Изпълнение на дейност 2 Разработване и внедряване на нова и актуализирана учебна документация
Подготовка на дейност 3
Изпълнение на дейност 3 Осъвременяване на материалната база чрез подготовка и осъществяване на тръжни процедури
Подготовка на дейност 4
Изпълнение на дейност 4 Провеждане на два семинара със студенти и патньори по определени модули от обучението
Подготовка на дейност 5
Изпълнение на дейност 5 Добро управление, финансово и техническо отчитане на проекта
Подготовка на дейност 6
Изпълнение на дейност 6 Дейности по информиране и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 206 038 BGN
Общ бюджет: 195 892 BGN
БФП: 195 892 BGN
Общо изплатени средства: 196 679 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 195 892 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 41 208 BGN
2014 103 302 BGN
2015 52 169 BGN
196 679 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 166 508 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 026 BGN
2014 87 807 BGN
2015 44 344 BGN
167 178 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 384 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 181 BGN
2014 15 495 BGN
2015 7 825 BGN
29 502 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз