Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0185-C0001
Номер на проект: A12-22-183
Наименование: „Обучение на служителите в Община Котел за по-добро административно обслужване и подпомагане на устойчивото развитие”
Бенефициент: Община Котел
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 20.05.2013
Дата на приключване: 20.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Котел
Описание
Описание на проекта: Подобряване на административно обслужване в Община Котел и подпомагане на устойчивото развитие чрез провеждане на обучение на служителите в общинската администрация, на кметовете и на служителите на кметствата на територията на Общината
Дейности: Дейност 1. Провеждане на Обучения в ИПА Дейността обхваща следните дейности от каталога на ИПА за 2013 г.: Практически умения за деклариране и управление на конфликта на интереси (ПР-18) – 10 обучени
Дейност 2. Провеждане на чуждоезоково обучение по разговорен английски език В рамките на тази дейност ще бъде проведено Обучение по английски език. Чуждоезиково обучение по английски език ще преминат 25 служители на община Котел, съобразно необходимостта от подобряване на нивото на владеене на езика. Нивата, на които ще бъдат разделени служителите, в зависимост от техните нужди, са следните: - Английски език /базов курс/, 150 учебни часа - Английски език /надграждащ курс/, 150 учебни часа
Дейност 3. Обучение за междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация. В рамките на настоящата дейност ще бъде проведено двумодулно обучение по междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация за общо 45 служители разделени в 2 групи, в продължение на 3 дни. Обучението ще бъде проведено под формата на изнесено обучение, с цел обучаемите да се отделят от ежедневната работна атмосфера и да се концентрират единствено върху процеса на обучение. Участниците ще повишат своите комптетенции във връзка с условията за работа в мултикултурна среда, човешките и гражданските права и правилата на поведение в различни обществени групи. Обучението ще спомогне за по-лесното преодоляване на насадени предразсъдъци, за оценяване на разнообразието и за по-добро разбиране на ценностните системи на различните групи, за толерантно и конструктивно общуване и активна гражданска и обществена позиция.
Дейност 4. Обучение по работа с програмните продукти на Microsoft Office В рамките на настоящата дейност ще бъде проведено обучение за подобряване на ключовите компетентности на общо 12 служители в продължение на 3 дни. Обучението ще обхване работа със следните програмни продукти - MS Word, MS Excel MS, Outlook, MS PowerPoint Обучението ще бъде проведено под формата на изнесено обучение, с цел обучаемите да се отделят от ежедневната работна атмосфера и да се концентрират единствено върху процеса на обучение. Участниците ще повишат своите комптетенции във връзка с работата с програмните продукти. Основната насоченост на тази дейност е към изграждане на умения за по-бързо и ефективно боравене със софтуерните програми, използвани в ежедневната дейност на общинските служители, както и усвояване на специфични презентационни умения и управление на проекти.
Дейност 5. Дейности за информация и публичност В рамките на настоящата дейност ще се изпълнят: • 1 бр. начална пресконференция по проекта • 1 бр. финална пресконференция по проекта. • 2 броя публикации в медиите за придобитата квалификация на общинските служители, кметовете на кметства и кметските наместници, както и промените в организацията на работа и обслужването на гражданите и бизнеса в следствие на проведените обучения. • 150 бр. брошури с цел попуряризиране на резултатите от проекта • 1 бр. временна информационна табела в сградата на Общината
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
ГУСТОНЮЗ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 863 BGN
Общ бюджет: 63 965 BGN
БФП: 63 965 BGN
Общо изплатени средства: 63 965 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 63 965 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 573 BGN
2014 48 392 BGN
2015 0 BGN
63 965 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 370 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 237 BGN
2014 41 133 BGN
2015 0 BGN
54 370 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 595 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 336 BGN
2014 7 259 BGN
2015 0 BGN
9 595 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Дейност 1 - Обучени служители / по проекта/
Индикатор 6 Дейност 1 - Проведени обучения / по проекта/
Индикатор 7 Дейност 1 - Служители, получили сертификат
Индикатор 8 Дейност 2 - Обучени служители ( по проекта)
Индикатор 9 Дейност 2 - Учебни часове
Индикатор 10 Дейност 2 - Служители, получили сертификат (по проекта)
Индикатор 11 Дейност 3 - Обучени служители - /по проекта/
Индикатор 12 Дейност 3 - Обучителни модули
Индикатор 13 Дейност 3 - Служители, получили сертификат
Индикатор 14 Дейност 4 - Обучени служители / по проекта/
Индикатор 15 Дейност 4 - Проведени обучения (по проекта)
Индикатор 16 Дейност 4 - Служители, получили сертификат


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз