Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0192-C0001
Номер на проект: A12-22-190
Наименование: Повишаване административния капацитет на служителите в Община Димово.
Бенефициент: Община Димово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 20.05.2013
Дата на приключване: 20.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Димово
Описание
Описание на проекта: Подобряване на административната дейност на община Димово.
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта Управлението на проекта ще се ръководи от Екип за управление на проекта, който ще се състои от:Ръководител и счетоводител. Екипът е отговорен за цялостното управление и организация на осъществяването на проекта и изпълнява следните функции: определя участниците в проекта и техните роли; обсъжда и оценява резултатите и индикаторите от изпълнението на проекта; изготвяфинансови и технически доклади;организира процедурите за избор на изпълнители; координира и следи изпълнението на отделните дейности. Управлението ще се осъществява чрез текущи работни срещи, както и извънредни работни срещи при необходимост. Екипът ще обсъжда и одобрява резултатите от проекта и ще дава насоки за изпълнението на дейностите в проекта. Решенията на екипа относно изпълнението на проекта ще бъдат вземани след съгласуването им с кмета на Община Димово и при необходимост с УО на ОПАК. Описание на задачите, които ще бъдат извършени за изпълнение на Д1: • Формиране на екип за управление и организация на проекта; • Детайлно описание на правата и отговорностите на членовете на екипа по проекта; • Разработване на детайлен план за проектните дейности; • Организация и управление на цялостната дейност на проекта; • Провеждане на работни срещи на екипа за управление на проекта – в рамките на дейностите, свързани с управлението и координацията на проекта ще бъдат проведени задължително 8 срещи (1 за даване началото на проекта, 1 за обявяване края на проекта, 6 междинни срещи. • Създаване на подходящите условия за мониторинг на проекта; • Поддържане на ясни, толерантни и прозрачни отношения между всички участници в изпълнение на проектните дейности. • Изготвяне на процедура за избор на изпълнители на дейностите, които следва да бъдат изпълнени от външен изпълнител. Тази дейност започва след подписването на споразумението за изпълнение на проекта и завършва след представяне на официалния доклад след приключването на проекта.
Дейност 2. Обучения в ИПА Предвижда се по проекта да бъдат обучени 28 служители на общината по отношение на определени аспекти на прилагане на действащото законодателство в България, в съответствие със задълженията и функциите на отделните служители. В рамките на тази дейност ще бъдат проведени следните обученияот каталога на ИПА за 2013 г. 1. Обучения предоставяни от ИПА: 1.1. Обучение (ФС - 3) "Новите моменти при извършването на одитите за съответствие при финансовото управление и одитите за заверка на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия” Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа. Цели на обучението:  Обучението има за цел да повиши финансовия контрол в общината, да обучи служителите на последните новости при финансово управление и одит, и да повиши капацитета на общинската администрация. Голяма част от работата на общинската администрация е свързана с водене на стриктна, счетоводна отчетност и финансова дисциплина, за да бъде гарантирана ефективността на работа на общинската администрация, нейната прозрачност и конкурентност. Служителите, които ще преминат през това обучение, ще могат по-пълноценно да реализират приоритетните политики на община Димово. 1.2. Обучение (ЕФ - 5) "Специфика на междукултурните комуникации" Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа. Цели на обучението:  Служителите ще могат да научат нови техники на комуникация, които ще им помогнат при партньорство при различни нива. Това ще улесни както ежедневната работа с граждани и бизнес, така и при работа с чуждестранни партньори. 1.3. Обучение (ЕФ - 4) "Изграждане на публичен имидж" Продължителност: 2 дни, 16 учебни часа. Цели на обучението: Обучението ще подпомогне служителите на общинската администрация да подобрят уменията си за вербална и невербална комуникации;да формират умения за по-добро поведение пред медиите;да тренират уменията за справяне в кризисна ситуация;да идентифицират особеностите при общуването с различни целеви публики; да се усвоят знания за медийния "dress code", или как да се облечем за медийна изява.
Дейност 3. Чуждоезикови обучения Обучение по английски език ще преминат 30 служители на Община Димово, разпределени в групи до 16 човека, съответно в нива A1 и A2. Съставът на групите ще бъде определен чрез входящи тестове. Курсоветеса с обща продължителност на ниво по 150 учебни часа, като ще бъдат разпределени 2 пъти седмично по 5 учебни часа за всяко ниво по отделно. Обученията ще се провеждат след установеното работно време на Общинска администрация – Димово. Дейността ще бъде изпълнена от външен изпълнител, тъй като Институтът по публична администрация не предлага курсове по английски език с такава продължителност и покритие на материала.За целта ще бъде подготвена процедура за избор на изпълнител съгласно реда и условията разписани в Закона за обществените поръчки.
Дейност 4 Обучения за работа с компютърни програми - MS Office 2007/2010. По тази дейност е предвидено 17 служители на общината да преминат курс за работа със бази данни. Служителите ще придобият знания и умения за създаване, редактиране и обработка на бази данни. Ще се научат как да анализират базите данни да извличат интересуващата ги информация и как да предлагат обоснованеи решения на базата на обработените бази данни. Курсът ще е с продължителност от 45 часа и ще обхваща работа с MS Office 2007/2010, като акцент ще бъде поствен на работата с Word и Excel, като най-приложими програми в ежедневната работа на общинската администрация.
Дейност 5. Външни специализирани обучения по ключови компетенции По дейност 5 от проекта се предвижда да бъдат проведени три обучения по ключови компетенции, както следва: 1. Обучение по ефективно лидерство, в което ще вземат участие 30 служители заемащи ръководни длъжности - кметовете на кметства и главният секретар на общината, директори на дирекции, началници на отдели. Обучаемите ще получат знания и умения за създаване и наблюдение на стратегически документи, прилагане и изпълнение на стратегии, провеждане на национални политики на местно ниво, обществени консултации, координация с органите на изпълнителната власт, вземане на информирани и мотивирани решения. Ръководните кадри на община Димово ще бъдат обучени в техники, методи и похвати за управление на човешки ресурси, подбор и мотивация на персонала, както и управление ориентирано към резултати. Обучението ще е с продължителност от 100 часа. 2. Привличане на инвестиции за устойчиво развитие. В курса на обучение по привличане на инвестиции за устойчиво развитие ще вземат участие 14 служители, заемащи ръководни и/или ключови постове в община Димово. Целта на обучението ще бъде ръководните кадри на общината да получат теоретична и практическа подготовка за прилагане на мерки за развитие на региона и политики за създаване на благоприятна бизнес среда и механизми за привличане на чуждестранни инвестиции. Курсът на обучение ще бъде с продължителност от 2,5 дни - изнесен, като ще включва, лекции и общи семинари с практически задачи. Обученията приключват с връчване на сертификат за успешно издържалите тест в края на обучението. 3. Обучение на тема международни аспекти и сътрудничество. В условия на доминиране на частния бизнес, местната администрация има възможност да оказва влияние на предприятията изключително чрез създаване на привлекателна бизнес среда на собствената си територия. Обученията са насочени предимно към кмета, секретаря на общината, заместник кметовете, директорите на дирекции и кметовете на кметства, кактокъмводещи служители в общината и кметствата.
Дейност 6. Информация и публичност По проекта ще бъдат организирани две пресконференции – в началото и в края на проекта и ще бъде изработен Интернет банер, който ще бъде качен на Интернет страницата на община Димово. За достигане на информация за проекта планираме разпространението на 1000 брошури и 2 радио-реклами.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Рувекс" АД
"Анима Принт" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 829 BGN
Общ бюджет: 77 242 BGN
БФП: 77 242 BGN
Общо изплатени средства: 77 242 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 242 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 284 BGN
2014 50 958 BGN
2015 0 BGN
77 242 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 656 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 342 BGN
2014 43 314 BGN
2015 0 BGN
65 656 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 586 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 943 BGN
2014 7 644 BGN
2015 0 BGN
11 586 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Дейност 1 - Проведени обучения
Индикатор 6 Дейност 1 - Обучени служители на община Димово
Индикатор 7 Дейност 2 - Обучени служители / по проекти/
Индикатор 8 Дейност 2 - От тях % жени /по проекта/
Индикатор 9 Дейност 2 - Проведени обучения / по проекта/
Индикатор 10 Дейност 3 - Обучени служители - / по проекта/
Индикатор 11 Дейност 3 - От тях % жени / по проекта/
Индикатор 12 Дейност 3 - Проведени обучения / по проекта/
Индикатор 13 Дейност 3 - Получени сертификати
Индикатор 14 Дейност 4 - Брой /обучени служители/
Индикатор 15 Дейност 4 - От тях % жени
Индикатор 16 Дейност 4 - Проведени обучения
Индикатор 17 Дейност 4 - Получени сертификати
Индикатор 18 Дейност 5 - Брой /обучени служители/ - / по проекта/
Индикатор 19 Дейност 5 - От тях % жени - / по проекта/
Индикатор 20 Дейност 5 - Проведени обучения - /по проекта/
Индикатор 21 Дейност 5 - Получени сертификати / по проекта/
Индикатор 22 Дейност 6 - Брой пресконференции
Индикатор 23 Дейност 6 - Брой радио-реклами
Индикатор 24 Дейност 6 - Брой отпечатани брошури
Индикатор 25 Дейност 6 - Брой публикувани материали
Индикатор 26 Дейност 6 - Брой банери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз