Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0158-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Монтана: бизнес при открити врата”
Бенефициент: "ВИА КЪНСАЛТИНГ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 17.05.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: 1. Подобряване на икономическия климат, насърчаване на бизнеса и предприемачеството, както и по-широкото използване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) чрез пренасяне на иновативен италиански опит и ноу-хау 2. Създаване и въвеждане на нови модели за развитие на бизнеса, туризма и човешките ресурси с цел подобряване на икономическата обстановка на община Монтана, намаляване на безработицата и повишаване на качеството на живот
Дейности: Управление, изпълнение и отчитане на проекта /РП1/ Правилно управление, мониторинг, планиране, отчитане и контрол за успешно реализиране на проекта.
Проучване и анализ на обективните и съществуващите условия за прилагане на опита от „Дистрето Новезе” в община Монтана /РП2/ Изготвяне на паралелни проучвания на икономическата обстановка в Община Монтана и опита на експерименталния бизнес регион „Дистрето Новезе” с цел сравнителен анализ за определяне на конкретни препоръки при въвеждането на иновативния опит от Нови Лигуре в община Монтана.
Размяна на посещения на място на делегации от Италия и България /РП3/ Обмяна на практически опит и ноу-хау за експерименталния бизнес регион „Дистрето Новезе” и прилагането му в община Монтана.
Трансфериране на ноу-хау и иновативни практики /РП4/ Анализиране и въвеждане на иновативните практики и възможностите за тяхното прилагане в община Монтана.
Информация и публичност /РП5/ Информиране на всички целеви групи и широката общественост за проекта, неговите цели, партньори и финансова подкрепа по ОП „РЧР”, приоритетна ос 7 „Без граници- компонент 1 ”-фаза2, като част от реализиране на целите на Европейския социален фонд.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 187 350 BGN
Общ бюджет: 180 520 BGN
БФП: 180 520 BGN
Общо изплатени средства: 180 469 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 180 520 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 50 903 BGN
2014 129 566 BGN
2015 0 BGN
180 469 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 153 442 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 43 267 BGN
2014 110 131 BGN
2015 0 BGN
153 398 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 078 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 635 BGN
2014 19 435 BGN
2015 0 BGN
27 070 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 2 Срещи/ онлайн конференции на проектния екип за организация и текущ контрол
Индикатор 3 Организирани тръжни процедури
Индикатор 4 Изготвяне на междинни и финален финансов отчет
Индикатор 5 Изготвяне на задания по дейности от РП2-проучвания в Нови Лигуре и Монтана и РП4- разработване на интернет портал
Индикатор 6 Размяна на делегации от България и Италия по РП3
Индикатор 7 Проведени пресконференции по проект 0158
Индикатор 8 Организиране на публикации за изпълнението на проекта
Индикатор 9 Информационни материали - плакати, траспаранти, Стикери,
Индикатор 10 Фото и видео заснемане - проект 0158
Индикатор 11 Одобрение на финансовите отчети по проект 0158
Индикатор 12 Избрани изпълнители след проведени тръжни процедури
Индикатор 13 Брой изготвени протоколи от срещите/ онлайн конференции на работния екип
Индикатор 14 Изготвяне на доклади по заданията от проучвания в Нови Лигуре и Монтана
Индикатор 15 Функциониращ интернет портал по проект 0158
Индикатор 16 Реализирани посещения на делегациите
Индикатор 17 Брой участници в проведена среща за представяне на проекта
Индикатор 18 Брой участници в проведена кръгла маса
Индикатор 19 Изготвена методология/ препоръки за прилагане на иновативен опит в община Монтана
Индикатор 20 Отпечатано издание „Монтана: бизнес при открити врата
Индикатор 21 Обучени представители на целевите групи по комуникации и ползване на интернет портала
Индикатор 22 Реализирани публикации в печатни, електронни и онлайн издания
Индикатор 23 Отпечатани Информационни материали по проект 0158
Индикатор 24 Изработване на документален филм за проект 0158
Индикатор 25 Тиражиране на ДВД с документалния филм по проект 0158
Индикатор 26 Побратимяване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз