Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0078-C0001
Номер на проект: A12-22-71
Наименование: Компетентна и ефeктивно работеща администрация в Община Генерал Тошево
Бенефициент: Община Генерал Тошево
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 14.05.2013
Дата на приключване: 14.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Генерал Тошево
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Генерал Тошево и ефикасно изпълнение на задълженията
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта Назначаване на екип за управление и координация на проекта. Изготвяне на подробен план за действие за изпълнение на заложените дейности. Изясняване на функциите, задълженията и отговорностите на всеки член на екипа;
Дейност 2. Провеждане на обучения към ИПА Дейността включва обучение по следните направления от каталога на ИПА: Направление: Правни аспекти и управление на административната дейност – 6 теми за 28 служители; ПР – 9; ПР – 10; ПР – 11; ПР – 12; ПР – 14; ПР - 17 Направление: Финансови средства от Европейския съюз – разработване и управление на проекти – обучение по 1 тема: Превенция на нередностите и измамите при усвояване на средствата от структурните фондове - 9 служители; (СФ-12) Направление: Ефективни връзки с общността – обучения по 4 теми за 18 служители; ЕФ – 3; ЕФ – 4; ЕФ – 5; ЕФ - 6 Направление: Управленчески умения в администрацията – 2 теми за 6 служители; УА – 1; УА - 7 Направление: Управление на човешките ресурси – 1 тема: Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми - за 2 служители; ЧР - 6 Направление: Финансово и стопанско управление – 2 теми за 4 служители; ФС – 2; ФС - 5 Направление: Специализирано чуждо-езиково обучение – 2 теми за 4 служители; ЧЕО – 4; ЧЕО - 5 Обученията ще бъдат заявени към ИПА от Община Генерал Тошево при одобрение на проекта.
Дейност 3. Изнесено обучение на тема: Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация Ще се проведат две 3-дневни обучения извън територията на община Генерал Тошево. В него ще бъдат включени 40 служители (1-во обучение за служители от отдели – 20бр., второ обучение за 10 служители и 10 кметове). За изпълнението на дейността ще бъде избран външен изпълнител, който ще поеме организацията и провеждането му. Процедурата за избор на изпълнител ще бъде по ЗОП и ще бъде обединена с тази по Дейност 4.
Дейност 4. Обучение в лидерски умения и екипна ефективност Обучението ще се проведе в рамките на 3 дни, извън рамките на община Генерал Тошево и ще обхване 20 служители, вкл. кметове /кметски наместници. За организацията и провеждането му ще бъде избран външен изпълнител. Процедурата за избор на изпълнител ще бъде обединена с избора на изпълнител по дейност 3.
Дейност 5. Информация и публичност Дейността включва изготвяне и разпространение на цветна дипляна за целите, дейностите на проекта – 200бр; оповестяване в местните медии стартирането на проекта - неговите цели, регион на действие, целеви групи, конкретни дейности, очаквани резултати и източници на финансиране –публикации в местни вестници; плакати – 50бр; публикуване на информация относно проекта на интернет страниците на Община Генерал – цели, регион на действие, целеви групи, начало и край на дейностите, очаквани и постигнати резултати и финансираща организация.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Авангард Персонал Консултинг" ООД
Рекламна къща ЕОС ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 69 817 BGN
Общ бюджет: 37 376 BGN
БФП: 37 376 BGN
Общо изплатени средства: 37 376 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 37 376 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 963 BGN
2014 0 BGN
2015 23 412 BGN
37 376 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 31 769 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 869 BGN
2014 0 BGN
2015 19 900 BGN
31 769 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 606 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 095 BGN
2014 0 BGN
2015 3 512 BGN
5 606 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Дейност 1 - Проведени срещи на екипа
Индикатор 6 Дейност 1 - Проведени процедури по ЗОП
Индикатор 7 Дейност 1 - Окончателен финансов и технически отчети по проекта
Индикатор 8 Дейност 2 - Проведени обучения (по проекта)
Индикатор 9 Дейност 2 - Обучени служители /по проекта/
Индикатор 10 Дейност 3 - Участвали в обучението служители
Индикатор 11 Дейност 4 - Участвали в обучението служители
Индикатор 12 Дейност 5 - Изработени дипляни, плакати, банери, публикувани статии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз