Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0052-C0001
Номер на проект: A12-22-43
Наименование: Повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация
Бенефициент: Община Лом
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 14.05.2013
Дата на приключване: 14.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Лом
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на служителите в администрацията на Община Лом
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип. Управление и отчетност на проекта Организацията и управлението на дейностите, заложени по проекта, ще се осъществява от сформиран екип, състоящ се от ръководител и счетоводител. Със стартирането на проекта, след подписване на договора за неговото финансиране, ще се подготвят и сключат договори с лицата, определени от Кмета на общината да реализират и отчетат дейностите по проекта.
Дейност 2. Провеждане на информационна кампания. Съгласно насоките за публичност и визуализация по Оперативна програма „Административен капацитет” ще се проведе информационна кампания, която да информира обществеността за проекта, предвидените дейности, очакваните резултати и източника на финансиране. Всички материали по проекта ще съдържат логото на ЕС и ЕСФ. По проекта се предвиждат 2 пресконференции. Тях ще участват представители на местни електронни и печатни медии и представители на местната власт. Първата пресконференция ще се проведе в самото начало на инициативата, като тя ще има за цел да информира за стартирането на проекта и предвидените дейности. В края на проекта ще се проведе втората пресконференция, на която ще се отчете постигнатото от реализирането на проекта, изразходваните суми и положителния ефект на проекта върху преките участниците. По време на реализация на дейностите ще бъдат публикувани в местни печатни и електронни медии 2 прес-съобщения. С оглед на изискванията за визуализация и публичност ще бъде изработен банер с логото на ЕС и ЕСФ и рекламни материали, чрез които ще бъде популяризиран прокета.
Дейност 3. Избор на обучителна организация за провеждане на обучение на тема: „Мотивация и изграждане на екип. Лична и екипна ефективност” В рамките на тази дейност ще се проведе подбор между обучителни организации за избор на провеждане на обучението на тема: „Мотивация и изграждане на екип. Лична и екипна ефективност”. С обучителната организация ще бъде сключен договор, както за провеждане на самото обучение, така и за логистиката за неговото осъществяване, съобразявайки се със следните изисквания: - Обучението да е изнесено, в населено място до 100 км. от гр. Лом, като се подсигури подходящо помещение за провеждането на обучението, настаняване на участниците и осигуряване на нощувки, два обяда, една закуска и една вечеря, както и транспорт; - Продължителност на обучението да не е повече от 12 учебни часа; - Общо максимален брой на участниците – 64 служители, разпределени в 5 групи. - Обучението да се проведе от висококвалифицирани обучители;  - Организацията да подсигури необходимите учебни пособия и материали, както и да отчете изпълнението на услугата (присъствени списъци по групи обучаващи, програма, мултимедийна презентация, учебни помагала и материали, снимков материал и др.).
Дейност 4. Провеждане на обучения Поддейност 4.1 Обучение на служителите от Института по публична администрацияВ предвидените обучения от ИПА ще се обучат служители от всички нива на административната структура, разпределени в следните направления и теми: Направление І „Човешки ресурси” По тема: „Планиране на човешките ресурси” и тема: „Управление и оценка на изпълнението” ще се обучат 9 служителя, заемащи ръководни длъжности и отговорни за планирането на човешките ресурси, познаващи изискванията за изпълнение на длъжностите, планиращи целите и задачите на служителите и оценяващи резултатите им. В обучението на тема: „Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми” ще вземат участие 12 служители – кметският екип, директорите на дирекции и началниците на отдели. Направление ІІ „Общуване, кореспонденция и презентация” Обучението по тема: „Административна стилистика” е насочено към 17 общински служители, в т.ч. кметския екип, ръководните служители, техническите сътрудници на кмета и на общинският съвет и експертите по информационно осигуряване. Темата „Създаване на добре изглеждащи документи с MS WORD” е предвидена за 64 служители, предвид възможността за широкото приложение в ежедневната работа на служителите. В обучението ще се включат кметовете на населените места извън общинския център, техните служители, и служителите от администрацията, създаващи в ежедневието си документи и имащи необходимост от надграждане на познанията си с оглед повишаване ефективността на работата и стремеж към естетика, стил и визуален ефект. В обучението за придобиване на умения за представяне, презентиране и ефективна комуникация с присъстващите на тема: „Презентационни умения с MS POWER POINT” ще бъдат включени 17 служители, който в изпълнение на своите задължения, им се налага да подготвят и поднасят информация пред обществеността, във връзка с публични обсъждания, предстоящи и изпълнявани проекти, оповестяване на събития, представяне на идеи и др.. Направление ІІІ „Е-правителство и информационна сигурност”: В обучението по тема „Е-правителство: Успешни практики и предпоставки за развитие” ще се включат 4 служителя, а в тема „Системи за управление на информационната сигурност на административното звено” – 6. Това са служителите по информационно осигуряване, ресорният директор, секретаря на общината и служителите, работещи със секретни документи. Направление ІV „Електронни таблици с MS EXCEL” Обучението е за напреднали служители, използващи в ежедневната си работа MS EXCEL и нуждаещи се от разширяване на познанията и уменията си за работа с продукта. По тема „Електронни таблици с MS EXCEL” ще вземат участие 17 служители, по тема „Визуализирай идейте си с MS EXCEL” – 13, а икономистите, 23 служители, ще бъдат обучени по тема „MS EXCEL за икономисти” . Направелние V „Сървърно конфигуриране и поддръжка” - Microsoft® Windows® Server 2003 и 2008 Предвиденото обучение е дистанционно и в него ще вземат участие двамата експерти по информационно осигуряване. Обучението е по четири теми. Поддейност 4.2 Провеждане на обучение на тема: „Мотивация и изграждане на екип. Лична и екипна ефективност” Дейността ще се изпълни от обучителна организация, избрана след изпълнение на Дейност 3. В обучението ще вземат участие 64 служители, разпределени в пет групи. Всяка група е съставена от служителите в съответна дирекция или отдел и включва ресорният заместник кмет. Обучението ще е изнесено и ще се организира за провеждане в почивните дни.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
ЕТ "Инфофлекс - Галин Найденов"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 737 BGN
Общ бюджет: 80 084 BGN
БФП: 80 084 BGN
Общо изплатени средства: 80 084 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 084 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 402 BGN
2014 47 681 BGN
2015 0 BGN
80 084 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 071 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 27 542 BGN
2014 40 529 BGN
2015 0 BGN
68 071 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 013 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 860 BGN
2014 7 152 BGN
2015 0 BGN
12 013 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Общ брой на включените теми в обучението
Индикатор 6 Общ брой на включените в обучението служители
Индикатор 7 Дейност 1 - Сключени договори (по проекта)
Индикатор 8 Дейност 1 - Протоколи от работни срещи на екипа
Индикатор 9 Дейност 1 - Отчети
Индикатор 10 Дейност 2 - Публикувани прессъобщения
Индикатор 11 Дейност 2 - Пресконференции
Индикатор 12 Дейност 2 - Кетъринг
Индикатор 13 Дейност 2 - Визуализирани рекламни материали: химикалки
Индикатор 14 Дейност 2 - Визуализирани рекламни материали: бележник
Индикатор 15 Дейност 2 - Визуализирани рекламни материали: моливник
Индикатор 16 Дейност 2 - Визуализирани рекламни материали: USB флашка
Индикатор 17 Дейност 2 - Брошури
Индикатор 18 Дейност 2 - Банер
Индикатор 19 Дейност 2 - Визуализирани рекламни материали: папки
Индикатор 20 Дейност 3 - Сключен договор
Индикатор 21 Дейност 4. Поддейност 4.1 - Сертификат
Индикатор 22 Дейност 4. Поддейност 4.1 - Изготвено заявление за участие към ИПА
Индикатор 23 Дейност 4. Поддейност 4.1 - Проведено обучение по 15 теми
Индикатор 24 Дейност 4. Поддейност 4.1 - Обучени общо не-повече от 75 служителя
Индикатор 25 Дейност 4. Поддейност 4.1 - Заповеди за командировка
Индикатор 26 Дейност 4. Поддейност 4.2 - Обучени общо не-повече от 64 служителя
Индикатор 27 Дейност 4. Поддейност 4.2 - сертификат


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз