Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0001-C0001
Номер на проект: Д01-3950/23.04.2013
Наименование: Актуализиране на учебните програми в департамент Компютърни Науки на АУБ в съответствие с изискванията на пазара на труда
Бенефициент: Американски Университет в България
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 23.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Чрез създаване на нови курсове съвместно с ИКТ бизнеса, апробирането им и впоследствие актуализирането на учебните прогреми ще се преведе на езика на образованието социалната поръчка на бизнеса
Дейности: Изпълнение на дейност 4 Придобиване на ДМА
Подготовка на дейност 8 Одит
Изпълнение на дейност 3 Апробиране на актуализираните учебни програми
Подготовка на дейност 4 Придобиване на ДМА
Подготовка на дейност 1 Актуализиране на учебните програми
Подготовка на дейност 2 Създаване на съвет, който да е пряка връзка между департамент "Компютърни науки" и ИКТ бизнеса
Подготовка на дейност 3 Апробиране на актуализираните учебни програми
Подготовка на дейност 6 Провеждане на конференции и семинари
Изпълнение на дейност 1 Актуализиране на учебните програми
Изпълнение на дейност 8 Одит
Изпълнение на дейност 7 Организация, управление и наблюдение на проекта
Изпълнение на дейност 5 Визуализация, информиране и публичност на проекта
Изпълнение на дейност 2 Създаване на съвет, който да е пряка връзка между департамент "Компютърни науки" и ИКТ бизнеса
Подготовка на дейност 5 Визуализация, информиране и публичност на проекта
Изпълнение на дейност 6* Провеждане на конференции и семинари
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 298 212 BGN
Общ бюджет: 262 229 BGN
БФП: 262 229 BGN
Общо изплатени средства: 183 058 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 262 229 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 59 642 BGN
2014 0 BGN
2015 123 415 BGN
183 058 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 222 894 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 50 696 BGN
2014 0 BGN
2015 104 903 BGN
155 599 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 334 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 946 BGN
2014 0 BGN
2015 18 512 BGN
27 459 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз