Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0024-C0001
Номер на проект: A12-22-14
Наименование: „Община Николаево с ефективна и ефикасна общинска администрация”
Бенефициент: Община Николаево
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 08.05.2013
Дата на приключване: 08.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Николаево
Описание
Описание на проекта: Изграждане на добре работеща общинска администрация с високо ниво на компетентност на служителите.
Дейности: Дейност 1 :Управление на проекта Обезпечаването на проекта с човешки ресурси с необходимата квалификация и опит е един от най-важните фактори за успешната му реализация. Екипът на проекта ще се състои от следните експерти: Ръководител на проекта – следи за изпълнението на проекта като цяло, включително техническата и финансовата част.Ще отговаря за връзките между общината и трети страни, както и между общината и финансиращата институция.Следи графика на проекта, сроковете за изпълнение на отделните дейности. Счетоводител – ще отговаря за отчитането на проекта пред финансиращата институция.Ще следи за спазването на сроковете, начините на отчитане и типа документи, които трябва да бъдат изготвени.Отговаря за административно-техническата обезпеченост на проекта.
Дейност 2 :Обучения на общински служители в ИПА по теми , включени в каталога за обучения на ИПА По тази дейност се предвижда 18 общински служители да преминат през обучение в ИПА по теми , включени в Каталога на ИПА, както следва:  „Изграждане на публичен имидж”(ЕФ-4) – 6 бр. общински служители;  „Административно регулиране на стопанската дейност”(ПР-2) – 6 бр. общински служители;  „Професионална етика и етично регулиране в държавната администрация.Практически умения за решаване на етични дилеми и конфликти възникващи при извършваните дейности и процедури”(ПР-26) – 6 бр. общински служители.
Дейност 3 : Обучение за работа със специфични групи граждани(малограмотни , неграмотни и такива, които не притежават правни познания) Тази дейност е в отговор на специфичните условия съществуващи в Община Николаево по отношение на етническия състав и образователното равнище на населението характеризиращи се с висок дял на ромското население и на хората с ниско или без никакво образование.Тази ситуация предполага развиване на умения за качествена и ефективна работа с тези граждани. Дейността предвижда обучение на 30 общински служители от избран изпълнител, краткосрочно, при пълно откъсване от работа.Обучението по „Работа със специфични групи граждани и такива, които не притежават правни познания” ще се извърши като еднодневен кратък курс с продължителност 10 учебни часа от избран изпълнител.
Дейност 4 :Обучение в ключови компетентности на служители от Община Николаево Тази дейност предвижда обучение на 30 общински служители в ключови компетентности – лична и екипна ефективност, от избран изпълнител, краткосрочно, при пълно откъсване от работа.Предвижда се общо обучение по двете теми за двудневен кратък курс (10 учебни часа обучение по лична ефективност и 10 учебни часа по екипна ефективност) по одобрен от общината учебен план
Дейност 5 :Информиране и публичност Съгласно Регламент на Съвета (ЕО) №1083/2006 и Регламент на ЕК №1828/2006, в рамките на тази дейност ще бъдат предприети действия за информиране и публичност.Община Николаево ще предостави информация и ще осигури публичност на проекта чрез използване на следните средства:  Флаш банер – 1 бр.  Рекламни брошури – 500 бр.  Рекламни USB(флаш памет) – 100 бр..
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 30 159 BGN
Общ бюджет: 29 273 BGN
БФП: 29 273 BGN
Общо изплатени средства: 29 273 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 29 273 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 032 BGN
2014 23 242 BGN
2015 0 BGN
29 273 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 24 882 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 127 BGN
2014 19 755 BGN
2015 0 BGN
24 882 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 391 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 905 BGN
2014 3 486 BGN
2015 0 BGN
4 391 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 Дейност 1: Сключени договори с членовете на екипа за периода на проекта
Индикатор 8 Дейност 1: Разработен план за действие за изпълнение на заложените дейности
Индикатор 9 Дейност 2: Обучени общински служители в ИПА
Индикатор 10 Дейност 3: Обучени общински служители за работа със специфични групи граждани, включително неграмотни и малоимотни
Индикатор 11 Дейност 4: Обучени общински служители по лична ефективност
Индикатор 12 Дейност 4: Обучени общински служители по екипна ефективност
Индикатор 13 Дейност 5: Банер
Индикатор 14 Дейност 5: Рекламни брошури
Индикатор 15 Дейност 5: Рекламни USB


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз