Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0034-C0001
Номер на проект: A12-22-24
Наименование: Подобряване на професионалната квалификация на служителите на община Ябланица
Бенефициент: Община Ябланица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 08.05.2013
Дата на приключване: 08.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Ябланица
Описание
Описание на проекта: Подобряване на предоставяните услуги от служителите на община Ябланица.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта Организацията и управлението на проекта ще се извърши от служители на община Ябланица - ръководител и счетоводител на проекта. Приложени са автобиографии на съответните лица. Дейността се състои в организиране на процедури по ЗОП и избор на изпълнители по проекта, сключване и управление на договорите с изпълнителите, навременно организиране на обученията, вкл. организиране на служителите на общината за предвидените обучения, наблюдение и рапортуване на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината, взаимодействие с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и финален доклади, финансово управление на проекта, вкл. подаване на авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и т.н.
Дейност 2 Провеждане на външни специализирани обучения по Ключови компетентности В рамките на тази дейност ще бъдат проведени шест обучения – Обучение на тема "Антикорупционни практики", Обучение на тема "Управление на конфликти и водене на преговори", Обучение на тема "Екипна ефективност и ефективно лидерство", Обучение на тема "Ефективно общуване и обслужване на специфични групи граждани", Обучение на тема "Ефективна работа в екип" и Обучение на тема "Работа с електронно подписани документи и електронен подпис". 1. Обучение на тема "Антикорупционни практики" – 25 обучени служителя. Това обучение има за цел да разшири знанията на общинските служители по отношение на прилагане на антикорупционни практики, което ще доведе до по-ефективна общинска администрация. Антикорупционните практики ще направят връзката между общинските служители с гражданите и бизнеса по-прозрачни и активни. 2. Обучение на тема "Управление на конфликти и водене на преговори" – 10 обучени служителя. Това обучение ще направи по-гъвкав при взимането на управленски решения от ръководния екип на общината. Тези умения ще доведат до по-ефективно справяне със стресови и кризисни ситуации и взимане на оптимални решения. Подобен тип умения увеличават конкурентността на общинските екипи и ги приближават към европейските стандарти на управление. Обучението ще систезаматизират и обогатят познанията на служителите свързани с комуникация и управление на конфликти. 3. Обучение на тема "Екипна ефективност и ефективно лидерство" - 10 обучени служителя. Това обучение ще доведе до по-голям синхрон в работата между общинските служители на различните нива на управление, като резултат от това ще бъде по-висока екипна ефективност и лидерство за определен тип длъжности. Подобни обучения са много полезни в случаи на необходимост на взимане на бързи решения, на следване на цялостната приоритетна политика на общината или при партньорството на регионално ниво с други общински администрации. 4. Обучение на тема "Ефективно общуване и обслужване на специфични групи граждани" – 16 обучени служителя. Обучението има за цел да повиши квалификацията на служителите при разширяване спектъра на общинските услуги при работа със спрецифични групи граждани. Подебен тип обучения повишават нивото на общинските служители и подобряват качеството на предлаганите от тях услуги. 5. Обучение на тема "Ефективна работа в екип" - 25 обучени служителя. Обучението има за цел да сплоти работата на общинските служители с идея да се достигне максимална ефективност на общинскта администрация. Основния приоритет е в рамките на това обучение е служителите взаимно да обменят знания и опит и по този начин работа да се оптимизира работния капацитет на администрацията. 6. Обучение на тема "Работа с електронно подписани документи и електронен подпис" – 8 обучени служителя. Обучението ще доведе до намаляване на времето за изпълнение на определени административни услуги, което ще осигури повече време и ресурс за други приоритетни дейности. Работата с електронен подпис ще подпомогне модернизирането на общинската администрация и подготвянето й за централизирано електронно управление на по-късен етап.
Дейност 3 Индивидуални обучения в Института по публична администрация. В рамките на тази дейност ще бъдат проведени три обучения по каталога на ИПА за 2013 година. Целта, която ще бъде постигната с тях е да се разшири полета на знания и компетентност на общинската администрация и да се постигне по строга финансова политика. Ще бадат проведени две обучения, както следва: 1. Обучение (УА-1) "Стратегически мениджмънт" – 11 обучени служителя. Проекта ще бъде насочен към глобалните стратегии, които общината трябва да следва за да е в унисон с националните политики. Обучението е различно от недопустимото по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Разработване и изпълнение на общинска политика“, тъй като излиза извън рамките на чисто общинската политика и засяга глобални, евмропейски и национални стратегии. 2. Обучение (УА-6) "Публичен имидж - елемент на доброто управление" - 8 обучени служителя. Този модул предвижда общинските управници да повишат своите умения в сферата на популяризиране на дейността си и запознаване на общността с резултатите от изпълнените добрите практики на територията на община Ябланица. 3. Обучение (ФС-1) "Контрол, одит и отчетност на администрацията" - 8 обучени служителя. Заложеното обучение ще помогне на администрацията на община Ябланиза да осъществява ефективен финансов контол и отчетност, които са гаранция на едно успешно управление на админстрацията. Това от своя страна ще доведе до по-голям авторитет и прозрачност при работата на администрацията с гражданите и бизнеса.
Дейност 4 Информация и публичност По дейност 4 на проекта ще бъдат организирани една начална и една заключителна пресконференции. На първата пресконференция ще бъде представен проекта, така както е предвиден и очакваните резултати от него. Ще бъдат поканени журналисти за отразяване на събитието. На финалната пресконференция ще бъдат представени постигнатите по проекта резултати. Обучителните материали ще бъдат публикувани на Интернет страницата на община Ябланица, където ще бъде публикувано и кратко представяне на самия проект. Предвиждат се 4 публикации в печатни медии за проекта, както и да бъдат подготвени и отпечатани 2000 брошури, представящи проекта и постигнатите резултати.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Рувекс" АД
"Анима Принт" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 018 BGN
Общ бюджет: 79 943 BGN
БФП: 79 943 BGN
Общо изплатени средства: 79 943 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 943 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 565 BGN
2014 41 378 BGN
2015 0 BGN
79 943 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 952 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 780 BGN
2014 35 171 BGN
2015 0 BGN
67 952 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 992 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 785 BGN
2014 6 207 BGN
2015 0 BGN
11 992 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 Дейност 1: Проведени обучения
Индикатор 9 Дейност 1: Обучени служители на община Ябланица
Индикатор 10 Дейност 2: Обучени служители
Индикатор 11 Дейност 2: Процент обучени жени
Индикатор 12 Дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 13 Дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 14 Дейност 3: Обучени служители
Индикатор 15 Дейност 3: От тях % жени
Индикатор 16 Дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 17 Дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 18 Дейност 4: Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 19 Дейност 4: Отпечатани листовки
Индикатор 20 Дейност 4: Публикувани материали на Интернет страницата на община Ябланица


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз