Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0041-C0001
Номер на проект: A12-22-31
Наименование: Повишаване на квалификацията на служителите от Община град Добрич
Бенефициент: Община град Добрич
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 08.05.2013
Дата на приключване: 08.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност и капацитета на служителите от общинска администрация Добрич за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Със стартиране на проекта ще стартира работата на екипа за управление и изпълнение, ще бъде обсъден планът за действие и процедурите за вътрешен мониторинг и за отчетност; ще бъде изготвен детайлен план-график и в случай на възникнала непредвидена ситуация - актуализация на плана за действие. Дейностите по управление, отчетност, мониторинг и контрол ще се изпълняват съобразно изискванията, заложени в Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет”. Ще бъде извършвана регулярна документална проверка на изпълнението на дейностите по проекта, за осъществяване на ефективен и ефикасен вътрешен мониторинг и контрол. Ще бъдат изготвяни необходимите технически доклади и финансови отчети. Община град Добрич чрез свой експерт (бюджетен ред 1. от Приложение 2) ще подготви и проведе процедурите по ЗОП за избор на изпълнители за проектните дейности, които го изискват.
Дейност 2: Обучение в Института по публична администрация (ИПА) Община град Добрич, на база на идентифицираните потребности от обучение на служителите и предложенията в Каталога на ИПА за 2013 г., формира следните видове обучения в ИПА по направления и брой служители: Управленски умения в администрацията (УА) Стратегически мениджмънт в държавната администрация (УА-1) – 1 брой Организационно развитие. Управление на промяната (УА-5) – 1 брой Публичен имидж - елемент на доброто управление (УА-6) – 1 брой Делова етика (УА-7) – 4 броя Управление на човешките ресурси (ЧР) Управление и оценка на изпълнението (ЧР-2) – 5 броя Управление на конфликтите и техники за разрешаване на проблеми (ЧР-4) – 4 броя Управление на промяната, времето и стреса (ЧР-5) – 5 броя Ефективни комуникации в държавната администрация (ЕФ) Комуникационна стратегия - разработване и план за реализиране (ЕФ-1) – 1 брой Специфика на междукултурните комуникации (ЕФ-5) – 1 брой Делова комуникация и етикет (ЕФ-6) – 2 броя Държавен протокол и церемониал (ЕФ-7) – 1 брой Практически умения за ефективни комуникации (ЕФ-8) – 5 броя Правни аспекти и управление на административната дейност. Превенция и противодействие на корупцията (ПР) Административно регулиране на стопанската дейност (ПР-2) – 1 брой Административна стилистика (ПР-4) – 3 броя Основни производства по АПК (за юристи (ПР-5) – 4 броя Основни производства по АПК (за неюристи) (ПР-6) – 5 броя Правна уредба и приложение на гражданския процесуален кодекс (за юристи) (ПР-7) – 4 броя Правна уредба и приложение на гражданския процесуален кодекс (за неюристи) (ПР-8) – 10 броя Семеен кодекс и кодекс на международното частно право -(ПР-9) – 11 броя Форми на сътрудничество между администрацията и граждански и бизнес организации (ПР-19) – 1 брой Финансово и стопанско управление (ФС) Контрол, одит и отчетност в администрацията (ФС-1) – 1 брой Актуални въпроси при изготвянето на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия (ФС-2) – 4 броя Новите моменти при извършването на одитите за съответствие при финансовото управление и одитите за заверка на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия (ФС-3) – 2 броя Е-правителство: изграждане, умения (ИТО) Електронни таблици с MS EXCEL (базов курс) (ИТО-8) – 1 брой Електронни таблици с MS EXCEL (напреднали) (ИТО-9) – 1 брой Основни познания за VISUAL BASIC и прилагането им за автоматизиране на задачите в MS EXCEL (ИТО-19) – 1 брой Презентационни умения. MS POWER POINT (базов курс) (ИТО-23) – 6 броя Специализирано чуждоезиково обучение (ЧЕО) Делови умения - участие в работни срещи, дискусии и посещения (на английски език) (ЧЕО-4) – 1 брой Презентационни умения (на английски език) (ЧЕО-5) – 1 брой
Дейност 3: Чуждоезиково обучение (различно от предлаганите в ИПА)
Дейност 4: Обучение за работа със специфични групи граждани (не е включено в каталога на ИПА и в проекта на НСОРБ) Обучение в жестомимичния език - 6 служители
Дейност 5: Специализирано обучение за общински служители Правила и практическо приложение на договори по FIDIC – 3 служители Инвеститорски контрол на строежи и ремонти - 6 служители Актуални моменти в практическото прилагане на ЗУТ - 18 служители Установяване, изчисляване и удостоверяване на осигурителен стаж. Работа с учрежденски архиви - 1 служител
Дейност 6: Дейности за информация и публичност Предвиждат се две пресконференции – в началото на изпълнение на проекта и заключителна. Ще бъдат изготвени две информационни дипляни - с информация за изпълнявания проект и предвидените дейности и с информация за резултатите от проекта и постигнатите цели. Дипляните ще се предоставят на пресконференциите и ще са на разположение в звената за административно обслужване. В рубриката Проекти на общинския сайт ще се разкрие и поддържа подрубрика за проекта. При изпълнение на всяка дейност в подрубриката ще се публикува информация, която ще се изпраща същевременно като прессъобщение на регионалните и местни печатни и електронни медии.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 396 BGN
Общ бюджет: 82 858 BGN
БФП: 82 858 BGN
Общо изплатени средства: 82 858 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 82 858 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 612 BGN
2014 49 246 BGN
2015 0 BGN
82 858 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 70 429 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 571 BGN
2014 41 859 BGN
2015 0 BGN
70 429 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 429 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 042 BGN
2014 7 387 BGN
2015 0 BGN
12 429 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Общ брой на обучените служители в администрацията- обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Дейност 2: Брой обучени
Индикатор 7 Дейност 2: Брой обучени жени
Индикатор 8 Дейност 2: % обучени
Индикатор 9 Дейност 2: % обучени жени
Индикатор 10 Дейност 2: Брой проведени обучения
Индикатор 11 Дейност 3: Брой обучени
Индикатор 12 Дейност 3: Брой обучени жени
Индикатор 13 Дейност 3: % обучени
Индикатор 14 Дейност 3: % обучени жени
Индикатор 15 Дейност 3: Брой проведени обучения
Индикатор 16 Дейност 4: Брой обучени
Индикатор 17 Дейност 4: Брой обучени жени
Индикатор 18 Дейност 4: % обучени
Индикатор 19 Дейност 4: % обучени жени
Индикатор 20 Дейност 4: Брой проведени обучения
Индикатор 21 Дейност 5: Брой обучени
Индикатор 22 Дейност 5: Брой обучени
Индикатор 23 Дейност 5: Брой обучени
Индикатор 24 Дейност 5: % обучени
Индикатор 25 Дейност 5: % Обучени жени
Индикатор 26 Дейност 5: Брой проведени обучения
Индикатор 27 Дейност 6: Брой пресконференции
Индикатор 28 Дейност 6: Брой дипляни
Индикатор 29 Дейност 6: Подрубрика в общинския сайт
Индикатор 30 Дейност 6: Брой прессъобщения в медиите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз