Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.09-0016-C0001
Номер на проект: Д01-4740/21.11.2013 г.
Наименование: СИСТЕМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И КАРИЕРНО ИЗРАСТВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА
Бенефициент: Университет по архитектура, строителство и геодезия
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2013
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на качеството на обучение в областта на строителството, архитектурата и геодезията и повишаване адаптивността на университета чрез усъвършенстване на ключовите компетентности и създаване на условия за кариерно израстване на академичния му състав.
Дейности: Подготовка на дейност "Обучения, свързани с използване на ИКТ в преподавателската работа" 1*
Изпълнение на дейност "Обучения, свързани с използване на ИКТ в преподавателската работа" 1*
Подготовка на дейност "Специализирано чуждоезиково обучение" 2*
Изпълнение на дейност "Специализирано чуждоезиково обучение" 2*
Подготовка на дейност "Курсове по методика на академичното преподаване, концептуализация и дизайн на научното изследване, разработване на проектни предложения за участие в национални и международни научно-изследователски програми" 3*
Изпълнение на дейност "Курсове по методика на академичното преподаване, концептуализация и дизайн на научното изследване, разработване на проектни предложения за участие в национални и международни научно-изследователски програми" 3*
Подготовка на дейност "Разработване на средства за оценка на работата на преподавателите и качеството на обучение"
Изпълнение на дейност "Разработване на средства за оценка на работата на преподавателите и качеството на обучение" 4*
Подготовка на дейност "Разработване на компоненти на система за кариерно израстване"
Изпълнение на дейност "Разработване на компоненти на система за кариерно израстване" 5*
Изпълнение на дейност "Осигуряване на публичност" 6*
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Джиев-95" ЕООД
"ТЕРРАСЪРВ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 334 BGN
Общ бюджет: 83 365 BGN
БФП: 83 365 BGN
Общо изплатени средства: 83 365 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 83 365 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 865 BGN
2014 19 700 BGN
2015 45 800 BGN
83 365 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 70 860 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 185 BGN
2014 16 745 BGN
2015 38 930 BGN
70 860 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 505 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 680 BGN
2014 2 955 BGN
2015 6 870 BGN
12 505 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз