Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.10-0007-C0001
Номер на проект: ESF-1110-04-01002
Наименование: Как да извървим пътя към успеха
Бенефициент: "Интелекти" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.02.2013
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Предоставяне на обучение за придобиване на професионалната квалификация и обучение по ключови компетентности на 72 безработни лица, регистрирани в „Бюро по труда” Велико Търново и подпомогане процеса на интеграцията им на трудовия пазар и по-лесната им адаптация към динамичните условия на пазара на труда чрез мотивационно обучение и разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване.
Дейности: Дейност 1: Осигуряване на технически и материални ресурси за осъществяване на учебния процес; Разпределение на конкретните задачи на техническия, административния персонал. Екипът за управление на проекта и преподавателите ще се запознаят с основните параметри на работа, план-графика на дейностите и цялата необходима документация. Материалното обезпечаване на учебния процес е според график за тръжните процедури. С членове на екипите по осъществяването на проектните дейности ще се проведат работни срещи, на които ще бъдат регламентирани конкретните задължения и ангажименти. Ще бъдат планирани начини за осъществяване на дейността, методите на изпълнение, правилата за отчитане, контрол и оценка. Разработване на вътрешна система за управление и мониторинг на проекта. Разработване от Кандидата на подробни критерии по процедурата за подбор на бенефициенти; Провеждане на работни срещи на членове на екипа с ДБТ за координиране на дейностите по проекта; Оповестяване на целите и същността на планираните дейности; Организацията на учебния процес е свързана с подготовка на учебна програма и разпределението на обучаваните лица, учебни зали, преподавателска заетост по модулите от професионална подготовка, ключови дигитални компетентности и мотивационно обучение.
Дейност 2: Информиране и консултиране на безработни лица от Дирекция „Бюро по труда” Велико Търново за включване в програми за обучение и подпомогане процеса на интеграцията им на трудовия пазар; Активиране и включване на пазара на труда на безработни лица, посредством индивидуално и групово прилагане на инструменти и услуги за привличането и мотивирането, за да получат право за включване в обучение, да се формира положителна нагласа към участието в проекта и да се създаде предпоставка за успешното завършване на отделните участници и мотивация за трудова заетост и реализация, както и да се идентифицират и минимизира в ранен етап нагласите за пасивно поведение и негативизъм.
Дейност 3: Подбор на 72 безработни лица и формиране на групи за обучение за придобиване на професионалната квалификация и обучение по ключови компетентности; Процедура за подбор на 72 „крайни бенефициенти” без дискриминация на религиозни убеждения, етническа и политическа принадлежност по целевите групи и специалности: 12 безработни лица, желаещи да усвоят Професия “Графичен дизайнер”/ Специалност "Графичен дизайн", код 2130701 - трета степен на професионална квалификация; 12 безработни лица, желаещи да усвоят Професия “Дизайнер”/ Специалност "Интериорен дизайн", код 2140106 - трета степен на професионална квалификация; 24 безработни лица - младежи на възраст до 29 години, желаещи да усвоят Професия "Монтьор на компютърни системи"/ Специалност "Компютърни мрежи", код 5230602 - втора степен на професионална квалификация; 12 безработни лица, желаещи да усвоят Професия “Организатор на туристическа агентска дейност”/ Специалност “Селски туризъм”, код 8120102 - трета степен на професионална квалификация; 12 безработни лица, желаещи да усвоят Професия “Аниматор в туризма”/ Специалност “Туристическа анимация”, код 8120402 - трета степен на професионална квалификация.
Дейност 4: Обучение на 72 лица за придобиване на професионалната квалификация; Обучението протича на модулен принцип. Двустранният характер на учебния процес – преподавател-обучаващ се - има своите цели: да развива знания и умения, необходими за личностното и социалното развитие на обучаемите от целевите групи. За пълната ефективност е важен диалог, дискусии и споделяне на практическия опит. Планиране на логистиката на обученията; Планиране на разходите съгласно предвидения бюджет на задачата; Подготовка и насоки за обучителите; Подготовка на материалите за обучението и друга необходима документация; Подбор на необходимите за обучението технически средства и инструменти; Организиране и провеждане обучение по:  Професия “Графичен дизайнер”/ Специалност "Графичен дизайн" на 1 група от 12 лица;  Професия “Дизайнер”/ Специалност "Интериорен дизайн" на 1 група от 12 лица;  Професия "Монтьор на компютърни системи"/ Специалност "Компютърни мрежи" на 2 групи от 12 лица;  Професия “Организатор на туристическа агентска дейност”/ Специалност “Селски туризъм” на 1 група от 12 лица;  Професия “Аниматор в туризма”/ Специалност “Туристическа анимация” на 1 група от 12 лица. Учебният процес ще се провежда по учебен график по 8 учебни часа дневно в учебните зали на “Интелекти” ООД. Обучението на лицата от групите по Специалност "Компютърни мрежи" е в продължение на 660 учебни часа (месеци: 3, 4, 5, 6, 7 – 1 седмица). Обучението на лицата от групите по Специалности: "Графичен дизайн", "Интериорен дизайн", “Селски туризъм” и “Туристическа анимация” е в продължение на 960 учебни часа (месеци: 3, 4, 5, 6, 7, 8 – 1 и 2 седмици). Лекторите (обучители) по настоящия проект разработват учебните материали, подготвят структурата и провеждат самите обучения, водят документацията, присъствени форми, анкетни карти, списъци за получени материали и консумативи, подават информация за изготвяне на сравнителен анализ на постигнатите резултати. Ще се организират изпитни комисии за провеждане на държавни изпити за придобиване на втора и трета степен за професионална квалификация.
Дейност 5: Обучение на 72 лица за придобиване на умения по ключови компетентности, съгласно Европейската референтна рамка; Обучението ще е по КК 4 /дигитална компетентност/: Работа с електронни таблици. Планиране на разходите съгласно предвидения бюджет на задачата; Подготовка и насоки за обучителите; Подготовка на материалите за обучението и друга необходима документация; Подбор на необходимите за обучението технически средства и инструменти; Организиране и провеждане обучение на 6 групи от 12 лица по:  Професия “Графичен дизайнер”/ Специалност "Графичен дизайн" на 1 група от 12 лица;  Професия “Дизайнер”/ Специалност "Интериорен дизайн" на 1 група от 12 лица;  Професия "Монтьор на компютърни системи"/ Специалност "Компютърни мрежи" на 2 групи от 12 лица;  Професия “Организатор на туристическа агентска дейност”/ Специалност “Селски туризъм” на 1 група от 12 лица;  Професия “Аниматор в туризма”/ Специалност “Туристическа анимация” на 1 група от 12 лица. Учебният процес ще се провежда по учебен график по 8 учебни часа дневно в учебните компютърни зали на “Интелекти” ООД. Обучението на лицата от групите по Специалност "Компютърни мрежи" е в продължение на 45 учебни часа (месец 7 – втората седмица). Обучението на лицата от групите по Специалности: "Графичен дизайн", "Интериорен дизайн", “Селски туризъм” и “Туристическа анимация” е в продължение на 45 учебни часа (месец 8 – трета седмица). Лекторите (обучители) по настоящия проект разработват учебните материали, подготвят структурата и провеждат самите обучения, водят документацията, присъствени форми, анкетни карти, списъци за получени материали и консумативи, подават информация за изготвяне на сравнителен анализ на постигнатите резултати. Ще се организират изпитни комисии за провеждане на изпит за придобиване на ключова компетентност: Работа с електронни таблици. Изпита ще е в рамките на 3 учебни часа след приключване на 45 часовата утвърдена учебна програма.
Дейност 6: Провеждане на мотивационни обучения за 72 безработни лица, включени в изпълнение на проектните дейности и разработване на планове за професионалното им развитие и усъвършенстване; При изпълнението на тази дейност, при провеждане на мотивационното обучение кандидатът ще застъпи следните основни модули и продължителност: - Вербална и невербална комуникация; Техники за ефективна комуникация; Умения за работа в екип (продължителност 8 учебни часа); - Активно поведение при търсене на работа; Подготовка на документи при кандидатстване за работа – CV (автобиография) и мотивационно писмо (продължителност 8 учебни часа); - Подготовка за явяване на интервю/събеседване с работодател (продължителност 7 учебни часа); - Изготвяне на план за търсене на работа и реализация (минимална продължителност 7 учебни часа). Подготовка и насоки за обучителите; Подготовка на материалите за обучението и друга необходима документация; Подбор на необходимите за обучението технически средства и инструменти; Организиране и провеждане обучение на 6 групи от 12 лица по:  Професия “Графичен дизайнер”/ Специалност "Графичен дизайн" на 1 група от 12 лица;  Професия “Дизайнер”/ Специалност "Интериорен дизайн" на 1 група от 12 лица;  Професия "Монтьор на компютърни системи"/ Специалност "Компютърни мрежи" на 2 групи от 12 лица;  Професия “Организатор на туристическа агентска дейност”/ Специалност “Селски туризъм” на 1 група от 12 лица;  Професия “Аниматор в туризма”/ Специалност “Туристическа анимация” на 1 група от 12 лица. Учебният процес ще се провежда по учебен график в учебните зали на “Интелекти” ООД. Обучението на лицата от групите по Специалност "Компютърни мрежи" е в продължение на 30 учебни часа (месец 7 – трета седмица). Обучението на лицата от групите по Специалности: "Графичен дизайн", "Интериорен дизайн", “Селски туризъм” и “Туристическа анимация” е в продължение на 30 учебни часа (месец 8 – четвърта седмица). Лекторите (обучители) по настоящия проект разработват учебните материали, подготвят структурата и провеждат самите обучения, водят документацията, присъствени форми, списъци за получени материали и консумативи, изготвяне на документи при кандидатстване за работа и разработване на планове за професионалното им развитие и усъвършенстване. Ще се организират изпит-тест за придобитите знания и умения от мотивационното обучение. Изпита ще е в рамките на 2 учебни часа след приключване на 30 часовата утвърдена учебна програма.
Дейност 7: Отчетност и контрол. Проектната документация - техническа и финансова трябва да бъде подредена съгласно логиката на изпълнение на проекта. Техническата документация се подрежда по реда на изпълнение на дейностите по проекта, а финансовата – по бюджетни пера. Досието на проекта включва всички одобрени документи, удостоверяващи изпълнението на проектните дейности, които отразяват спецификата на съответния договор за безвъзмездна помощ. Отпуснатите средства по проекта ще се разходват в съответствие с националното законодателство и с установените норми на ЕС, спазвайки принципите за икономичност, ефективност и ефикасност. Междинните доклади и заключителния отчет съдържат пълна информация за всички аспекти на изпълнението за описвания период. Всички разходи подлежат на ясно идентифициране при проверка.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 188 123 BGN
Общ бюджет: 163 324 BGN
БФП: 163 324 BGN
Общо изплатени средства: 163 324 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 163 324 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 37 625 BGN
2014 125 700 BGN
2015 0 BGN
163 324 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 138 826 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 981 BGN
2014 106 845 BGN
2015 0 BGN
138 825 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 499 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 644 BGN
2014 18 855 BGN
2015 0 BGN
24 499 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Брой лица, преминали мотивационно обучение
Индикатор 6 Брой лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз