Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.10-0004-C0001
Номер на проект: ESF-1110-04-01001
Наименование: Интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на безработните лица от община Свищов чрез квалификация и мотивация
Бенефициент: Стопанска академия "Димитър А. Ценов"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.02.2013
Начална дата: 16.04.2013
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Свищов
Описание
Описание на проекта: 1. Създаване на предпоставки за повишаване на икономическата активност, интегриране и конкурентно включване на пазара на труда на уязвими групи и неактивни лица, регистрирани като безработни в Дирекция „Бюра по труда”. 2. Прилагане на принципите за учене през целия живот, в съответствие със стратегическите документи на ЕС и принос към процеса по изграждане на икономика, базирана на знанието.
Дейности: I. Мениджмънт на проекта Дейността предвижда изпълнението на следните задачи: 1. Определяне на правила за работа на екипа за управление на проекта по функционални задължения и отговорности. 2. Приемане на план-график за работа и текущ контрол по изпълнението на възложените дейности. 3. Създаване на правила за вътрешен контрол, финансова отчетност и за съхранение на проектната документация. 4. Координация между членовете на екипа на проекта. 5. Текущо отчитане по фази и етапи на изпълнението на проекта. 6. Окончателно отчитане на изпълнението на проекта. Създаването на организационни правила за съгласувано и резултатно ориентирано управление на проекта според функциите на екипа ще гарантира успешната реализация и постигането на поставените проектни цели.
ІІ. Подбор на представители на целевата група за участие в проектните дейности Дейността включва изпълнението на следните задачи: 1. Популяризиране възможностите за професионално обучение и обучение по ключова компетентност 2 Общуване на чужди езици – английски език А1 и А2 и съпътстващото им мотивационно обучение сред уязвимите групи на пазара на труда, регистрирани като безработни в ДБТ гр. Свищов. 2. Действия, свързани с осъществяване на подбор на обучаеми по проекта в съответствие с утвърдената процедура за подбор на представители на целевата група по приоритетна ос 1 на ОПРЧР, процедура BG051PO001-1.1.10 – „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда” и с прилагане на Методическото ръководство за обучение на възрастни на НАПОО, т.1.7. Подбор на обучаеми. Дейността ще осигури, както спазването на цитираната процедура и методика, така и на изискването за провеждане на обучение по английски език след провеждане на входящ тест за определяне на нивото. Това са и предпоставки за постигане на устойчиви резултати от проекта.
ІІІ. Мотивационно обучение на одобрените представители на целевата група Дейността включва изпълнението на следните задачи: 3.1. Мотивационно обучение - Модул „Техники за ефективна комуникация”, хорариум 6 учебни часа – 60 обучаеми. 3.2. Мотивационно обучение - Модул „Подготовка на документи при кандидатстване за работа – CV (автобиография) и мотивационно писмо”, хорариум 7 учебни часа – 60 обучаеми. 3.3. Мотивационно обучение - Модул „Подготовка за явяване на интервю/събеседване с работодател, хорариум 6 учебни часа – 60 обучаеми. 3.4. Мотивационно обучение - Модул „Изготвяне на план за търсене на работа и реализация”, хорариум 6 учебни часа – 60 обучаеми. Изпълнявани задачи: 1. Избор на изпълнител. 2. Контрол върху подготовката на учебния план и учебни програми по отделните модули. 3. Контрол върху провежданите мотивационни обучителни модули в съответствие с учебния план. 5. Мониторинг върху процеса по изготвяне на индивидуален план за търсене на работа и реализация на всеки обучаем. 6. Получаване на протокол от проведеното мотивационно обучение и формуляр за проведена мотивация. 7. Анализ на резултатите. Дейността съответства на потребността от мотивиране на целевата група, както за активно участие в предстоящите професионални и чуждоезикови обучения, така и за разработването на индивидуални планове за професионално развитие и усъвършенстване, като етап от тяхното интегриране на трудовия пазар.
ІV. Обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация по част от професия Обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация по част от професия: - „Продавач-консултант”, ІІ квалификационна степен, специалност „Продавач консултант”, хорариум 300 учебни часа – 15 обучаеми; - „Офис-секретар”, ІІ квалификационна степен, специалност „Административно обслужване”, хорариум 300 учебни часа – 15 обучаеми; - „Оператор на компютър”, І квалификационна степен, специалност „Текстообработване”, хорариум 204 учебни часа – 2 групи по15 обучаеми. Дейността включва изпълнение на следните задачи: 1. Изготвяне на съдържателни учебни планове и учебни програми, съобразно ДОИ за придобиване на професионални компетенции – знания, умения и професионално-личностни качества. 2. Ангажиране на лектори - обучители. 3. Подготовка на учебни материали, ролеви игри и казуси. 4. Организиране и провеждане на обучителните курсове в съответствие с учебните планове. 5. Полагане на изпити, включително и квалификационен изпит – теория и практика за отделните специалности. 6. Получаване на Удостоверение за професионално обучение по лиценз на НАПОО от успешно приключилите обученията представители на целевите групи. 7. Получаване на Европассертификат на български и английски език с описани придобити компетенции и в съответствие с Националния класификатор на длъжностите в Р България. 8. Изплащане на ежемесечни транспортни разходи и стипенции за времето на присъствие в професионалните обучения. 9. Проучване на удовлетвореността на обучаемите от качеството на предлаганите професионални обучения. Дейността съответства на потребността от обучение за професионална квалификация на целевата група и документиране на знанията чрез съответен документ.
V. Обучение за придобиване на ключови компетентности – чуждоезиково обучение по КК:2 Общуване на чужди езици Обучение по ключова компетентност 2 Общуване на чужди езици: - Английски език А1, хорариум 120 учебни часа – 45 обучаеми (3групи); - Английски език А2, хорариум 120 учебни часа – 15 обучаеми. Дейността включва изпълнение на следните задачи: 1. Изготвяне на съдържателен учебен план и учебни програми, съобразни с Европейската езикова квалификационна рамка. 2. Ангажиране на лектори - обучители. 3. Провеждане на входящ тест за определяне на нивото на обучаемите и разпределение на безработните лица в групи. 4. Предоставяне на учебни материали. 5. Организиране и провеждане на обучителните курсове в съответствие с учебните планове. 6. Полагане на сертификационен изпит – за придобиване на чуждоезикови компетенции по английски език за ниво А1 и ниво А2. 7. Получаване на Сертификат за придобити компетенции по КК: 2 Общуване на чужди езици Английски език А1 и А2 в съответствие с ПМС 251/2110.2009г. от успешно приключилите обученията. 8. Изплащане на ежемесечни транспортни разходи и стипенции за времето на присъствие на чуждоезиковите обучения. 9. Проучване на удовлетвореността на обучаемите от качеството на предлаганите обучения по ключова компетентност 2: Общуване на чужди езици – английски език А1 и А2. Дейността съответства на потребността от специализирано чуждоезиково обучение на целевата група и документиране на знанията чрез съответен документ.
VІ. Информация и публичност Планираните дейности за осигуряване на публичност и информация за проекта са съобразени с Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и ще бъдат реализирани от Кандидата. Ще бъдат използвани комбинация от методи за осигуряване на разбираема и полезна информация: • електронен достъп до новини за проекта чрез платформа за електронна обучение, администрирана от кандидата на адрес: http://training.eacademy.bg • Пресконференции – 2 бр. (при стартирането и приключването на проекта). • Публикации в пресата – 3 бр. (за старта, за хода на проекта и осъществяваните дейности и за очаквани резултати). • Информационни табели – 2 бр. (за популяризиране на проекта и финансовия принос на ЕС ). • Банери – 4 бр. (за популяризиране на проекта и финансовия принос на ЕС по време на обученията). • Листовки – 1000 бр. (за информиране на обществеността – най-вече на безработните лица - за планираните по проекта дейности и възможностите за включване в тях). • Брошури – 1000 бр. (за популяризиране на проекта сред местната общност). • Рекламни материали с логото на ЕС и ЕСФ – 60 бр. (папки, химикалки, тениски). Избраните методи ще осигурят най-широка информираност на всеки един от етапите по изпълнение на проекта. Предвидените две пресконференции са за оповестяване на началото на изпълнение на проекта и за неговото приключване и за популяризиране на постигнатите резултати от реализиране на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 108 194 BGN
Общ бюджет: 103 346 BGN
БФП: 103 346 BGN
Общо изплатени средства: 103 337 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 103 346 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 639 BGN
2014 81 698 BGN
2015 0 BGN
103 337 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 87 844 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 393 BGN
2014 69 444 BGN
2015 0 BGN
87 837 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 502 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 246 BGN
2014 12 255 BGN
2015 0 BGN
15 501 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Брой лица, преминали мотивационно обучение
Индикатор 6 Брой лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз