Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.10-0011-C0001
Номер на проект: ESF-1110-04-06001
Наименование: Квалификация и мотивация за успешна реализация
Бенефициент: Център за професионално обучение към Вега-Василеви ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.02.2013
Начална дата: 18.04.2013
Дата на приключване: 01.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Луковит
Описание
Описание на проекта: Подпомагане процеса на интеграцията на трудовия пазар и адаптация към динамичните условия на пазара на труда на безработни лица, посредством създаването у тях на ключови и професионални умения.
Дейности: Дейност 1. Организация, управление и контрол За успешната реализация на проекта ще бъде сформиран екип, отговорен за осъществяване проектните цели и дейности, за гарантиране на успешната реализация и спазване на хоризонталните принципи. Екипът изпълнява следните задачи: Организира и управлява дейностите по проекта; Организира подготовката на документация и провеждане на избор на доставчици и изпълнители, съгласно ПМС 55 / 12.03.2007 г.; Сключва договори с доставчици и изпълнители; Провежда месечни работни срещи; Изготвя месечни технически и финансови доклади, доклади на екипа, справки и др. За изпълнение на дейността ще бъде наето помещение в гр. Луковит за офис на проекта, в което ще се съхранява цялата оперативна документация и ще се провеждат срещите на етипа.
Дейност 2. Информиране и публичност Предвидено е изготвяне и отпечатване на дипляни с информация за целите, дейностите и постигнатите резултати по проекта и източниците за неговото финансиране. Ще се проведат начална и заключителна конференция с минимум 30 участника – представители на местната власт, бизнеса, обществеността, медии и др. Периодично в регионални медии ще се публикуват материали за реализирането на проекта. Ще се изработят 5 табели – по една за офиса на проекта, за двете помещение за теоретично обучение и за 2-те помещения, където ще се проведе учебната и производствена практика. Дейността ще бъде възложена на изпълнител, избран съгласно №55/12.03.2007г.
Дейност 3. Подбор на представители на целевата група Подборът на лицата ще се извърши съгласно Процедура за подбор на представители на целевата група по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”.
Дейност 4. Обучение по професионална квалификация В обучението ще бъдат включени 30 безработни лица, разделени на две групи. Учебната програма е 300 учебни часа, от които 86 часа теория и 214 часа учебна и производствена практика. С цел обхващане на лица от повече населени места и улесняване придвижването им до мястото на провеждане на обучението, курсът ще се проведе в две населени места – гр. Луковит и с. Дерманци. За провеждане на обучението ще бъдат наети помещения и оборудване в гр. Луковит и с. Дерманци, отговорящи на изискванията за провеждане на теоретичните занимания и учебната и производствена практика. Ще бъде избран доставчик, съгласно ПМС №55/12.03.2007г. за закупуване на материали и консумативи, необходими за провеждане на обучението. На включените в обучение лица ще бъде закупено работно облекло – престилки, от избран съгласно ПМС №55/12.03.2007г. доставчик. Ще бъдат сключени граждански договори с преподаватели по теория и практика. Обучението ще завърши с полагане на изпит по теория и практика на професията и получаване на Свидетелство за професионално обучение. Обучаваните лица ще получават стипендия за всеки присъствен ден.
Дейност 5. Обучение за придобиване на умения по ключови компетентности Предвидено е провеждане на обучение по ключова компетентност 5 - Умения за учене, тема на обучението – Ефективно управление на времето с продължителност 30 учебни часа. В обучението ще се включат 30 лица, разделени на две групи, една в гр. Луковит и една в с. Дерманци На лицата, преминали обучението, ще бъдат издадени удостоверения за придобити знания и умения. Обучението ще бъде възложено на избран според ПМС 55/2007. изпълнител, отговарящ на критериите според Насоките за кандидатстване – провел поне по едно идентично обучение през предходните две години.
Дейност 6. Мотивационно обучение и разработване на индивидуални планове за професионално развитие и усъвършенстване Дейността ще бъде възложена на изпълнител, избран съгласно ПМС55/2007г. В мотивационното обучение ще бъдат включени следните основни модули и продължителност: - Техники за ефективна комуникация - 5 учебни часа; - Подготовка на документи при кандидатстване за работа – CV (автобиография) и мотивационно писмо -7 учебни часа; - Подготовка за явяване на интервю/ събеседване с работодател - 6 учебни часа; - Изготвяне на план за търсене на работа и реализация - 6 учебни часа.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 63 008 BGN
Общ бюджет: 51 377 BGN
БФП: 51 377 BGN
Общо изплатени средства: 50 662 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 51 377 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 602 BGN
2014 38 060 BGN
2015 0 BGN
50 662 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 43 670 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 711 BGN
2014 32 351 BGN
2015 0 BGN
43 062 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 707 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 890 BGN
2014 5 709 BGN
2015 0 BGN
7 599 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 5 Брой лица, преминали мотивационно обучение
Индикатор 6 Брой лица, на които са разработени планове за професионално развитие и усъвършенстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз