Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0040-C0001
Номер на проект: A12-22-30
Наименование: Повишаване на квалификацията на човешките ресурси в община Годеч
Бенефициент: Община Годеч
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 23.04.2013
Дата на приключване: 23.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Годеч
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията на човешките ресурси и подобряване на професионалната компетентност чрез обучения в администрацията на община Годеч
Дейности: Дейност 1. Провеждане на обучения на служителите от общинската администрация 1.1. Подбрани обучения от каталога на Институт за публична администрация за 2013г. • Управление и оценка на изълнението (ЧР-2) – 10 души - секретар, зам.кмет, деловодител, фин.контрольор, 3 нач. На отдели, по 1 експерт от трите отдела • Прилагане на нормативната уредба за планиране на човешките ресурси в държавната администрация (ПР-3) – 8 души - зам.кмет, секретар, по един експерт от трите отдела, 3 нач отдели • Основни производства по АПК (за неюристи) (ПР-6) – 9 души - зам.кмет, 5 души от отдел ТУЕ, 3 души от отдел АОФСД • Конфликт на интереси-правна рамка и практики (ПР-17) – 8 души - зам.кмет, секретар, по един експерт от трите отдела, 3 нач отдели • Механизми за противодействие на корупцията при обществени поръчки (ПР-22) – 15 души - секретар, зам.кмет, 5 души от отдел ТУЕ, 8 души от отдел АОФСД • Актуални въпроси при изготвяне на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия (ФС-2) – 7 души - секретар, 2 души от отдел МДТНП, 4 души от отдел АОФСД • Работа с електронно подписани документи (ИТО-5) – 16 души - зам.кмет, секретар, ком.специалист, 3 нач. Отдели, 4 души от отдел ТУЕ, 1 човек от отдел МДТНП, 5 души от отдел АОФСД 1.2. Подбрани обучения, които не са включени в Каталога на ИПА и в проекта на НСОРБ • Подобряване на презентативните умения – 18 души - кмет, зам.кмет, секретар, 8 кметски наместници, 3 нач. Отдели, 2 души от отдел ТУЕ и 2 души от отдел АОФСД • Обучения за работа с граждани от уязвими групи – 18 души - 3 нач. Отдели, 8 кметски наместници, секретар, 4 души от отдел АОФСД, 2 души от отдел МДТНП, 2 души от отдел ТУЕ • Обучения в ключови компетентности: екипна ефективност, лична ефективност, ефективно лидерство - Обучение за цялата администрация - 37 души 1.3. Провеждане на специализирани обучения, пряко свързани със специфичната дейност, която изпълняват • Разработване и прилагане на стратегии и планови документи на общинско ниво, приложими за следващия програмен период 2014 – 2020 г. - Обучение за цялата администрация – 37 души • Надграждащо обучение по издаване на удостоверения въз основа на регистрите за населението – 10 души - 8 кметски наместници, зам.кмет, секретар
Дейност 2. Дейности, свързани с осигуряването за информация и публичност В рамките на тази дейност е предвидено провеждането на две пресконференции. Първата пресконференция е предвидена за началото на проекта, като цели запознаване със задачите на проекта и сроковете за тяхното изпълнение. Своевременно информация по текущото изпълнение на дейностите по проекта ще се публикува на уеб-страницата на община Годеч. Финалната пресконференция ще има задачата да запознае обществеността с извършените дейности по проекта и да отчете резултатите от тях. С цел широкото запознаване на гражданите с проекта ще бъдат разработени, отпечатани и разпространени 100 брошури.
Дейност 3. Дейности, свързани с управлението на проекта Организационната структура за изпълнение на проекта ще се състои от екип за управление на проекта (ЕУП), който ще е формиран на ниво община. ЕУП ще включва : 1. Ръководител; 2. Координатор; 3. Счетоводител. Екипът ще се състои от един външен за общината ръководител и двама общински служители с подходяща квалификация и опит в управлението на проекти. Сформираният екип ще създаде организация и ще работи за реализация на основните и специфични цели на проекта, чрез управление на комуникацията, координиране на дейностите, разпределяне на отговорности, управление на разходите, наблюдение и мониторинг за успешно приключване планираните дейности. Екипът ще бъде отговорен за изготвянето на междинните и окончателния доклад към Управляващия орган на ОПАК и за своевременно провеждане на обществените поръчки. За по-ефективното управление на проекта ще се изготви План за действие, в който ще се заложат срокове за изпълнение разпределение на дейностите. Ще се провеждат всеки месец работни срещи, в рамките на които да се решават текущи въпроси и да се координират действията. Автобиографиите на членовете на екипа са приложени към настоящото проектно предложение.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ГЕОКОНСУЛТ- БЪЛГАРИЯ
Уай енд Кей Консулт ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 71 643 BGN
Общ бюджет: 63 960 BGN
БФП: 63 960 BGN
Общо изплатени средства: 63 960 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 63 960 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 328 BGN
2014 47 883 BGN
2015 1 749 BGN
63 960 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 366 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 179 BGN
2014 40 700 BGN
2015 1 487 BGN
54 366 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 594 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 149 BGN
2014 7 182 BGN
2015 262 BGN
9 594 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 По Дейност 1 - Бр. Обучени служители
Индикатор 5 По Дейност 1 - Бр. Теми на обучения
Индикатор 6 По Дейност 1 - Бр. Получени сертификата
Индикатор 7 По Дейност 2 - Бр. Проведени пресконференции по проекта
Индикатор 8 По Дейност 2 - Бр разпространени брошури
Индикатор 9 По Дейност 2 - Бр. Качени материали на сайта
Индикатор 10 По Дейност 3 - Бр. подписани договори
Индикатор 11 По Дейност 3 - Бр. избрани външни ипълнители
Индикатор 12 По Дейност 3 - Бр. проведени работни срещи
Индикатор 13 По Дейност 3 - Бр. изготвени протоколи по проекта
Индикатор 14 По Дейност 3 - Бр. изготвени междинни и окончателни доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз