Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0188-C0001
Номер на проект: Д01-3905/08.04.2013
Наименование: Децата билингви
Бенефициент: Община Никола Козлево
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.11.2012
Начална дата: 08.04.2013
Дата на приключване: 08.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Никола Козлево
Описание
Описание на проекта: Подпомагане адаптацията на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система, повишаване мотивацията им за ефективно участие в образователния процес, намаляване риска за отпадане от училище и създаване на условия за успешната им социализация.Подпомогне равният достъп до образование и процесът на интеграцията на децата от етнически малцинства на територията на община Никола Козлево.
Дейности: Дейност 1 Подобряване на външната средa на ЦДГ „Зорница” - с. Никола Козлево, ЦДГ „Здравец” - с. Църквица и ЦДГ „Радост” - с. Пет могили. Подобряване на вътрешната среда в 8-те детски градини. Описание на дейността: Предвижда се дейността да се проведе в следните два етапа: Етап 1: Да се подобри вътрешната и външна среди в ЦДГ „Зорница” - с. Никола Козлево, ЦДГ „Здравец” - с. Църквица и ЦДГ „Радост” - с. Пет могили – извършване на външен и вътрешен ремонт на сградите - боядисване на релефни фасади с височина до 6м с фасаген двукратно, полагане на външна нахвърляна вароциментова мазилка по стени, поставяне на дограма PWC трикамерни – врати, поставяне на дограма PWC трикамерни – прозорци. В ЦДГ „Зорница” - с. Никола Козлево; ЦДГ „Здравец” – с. Църквица; ЦДГ „Радост” – с. Пет могили; ЦДГ „Ален мак” – с. Вълнари; ЦДГ „Първи Юни” – с. Хърсово; ЦДГ „Пролет” – с. Ружица; ЦДГ „Щастливо детство” – с. Каравелово; ЦДГ „Слънчево детство” – с. Крива река в община Никола Козлево кът етносите, където ще се провеждат дейностите на клубовете за съхраняване и развитие на културната идентичност. Отделеното пространство ще се използва при изпълнението на други дейности, свързани с интеграцията на деца по проекта и по-нататък, като се предлага среда и обстановка, близка до семейната. Етап 2: След ремонта на помещенията, и определянето на пространството за кътове ще бъдат украсени от самите деца, които желаят да се включат в работата на клубовете. Така ще се създаде една реална „защитена среда” и ще се привлече интересът на децата още преди стартирането на дейностите на клубовете. Обосновка на дейността: Реализацията на дейността ще подпомогне привличането на децата и ще допринесе за подобряването на материалната база, като основа на съвременната образователна среда. Чрез подобряване на сградният фонд и условията за учене и провеждане на клубни дейности ще се повиши мотивацията за посещаване на детската градина на децата от двата етноса и ще се гарантира равният достъп до образование в община Никола Козлево.
Дейност 2. "Да се учим и знаем заедно" Описание на дейността: Във всички детски градини на територията на общината ще се сформират следните групи по интереси ”Да научим българският език", „Ръчичките могът всичко", "Да се радваме всички” и “Играем и спортуваме”. Всяко дете ще е поставено в образователна среда, където ще може да играе, да твори, да рисува и да научава и обогатява познанията си по българския език. Чрез игрови подходи и методи децата, за които българският език не е майчин ще формират комуникативно-речеви умения и ще се подготвят за писменото усвояване на български език. За да е образователният процес ефективен и привлекателен за подрастващите, в занятията ще се използват компютърна мултимедийна програма-игра „Буквенка” и „Цифренка”. В „Градина за всички” ще се покажат практики при работа в мултиетническа среда пред учители от цялата община, а родителите на децата ще участват в организацията и ще присъстват на тематични тържества. Под ръководството на педагозите всички детски градини-партньори по проекта ще създадат една съвместна приказна книжка, която децата ще илюстрират сами. Ще се направят театрални постановки по приказки, които ще се играят пред деца от другите детски градини с място на провеждане – община Никола Козлево. За нуждите на проекта са необходими, материали за обучение на децата за 8-те детски градини, театрални костюми, преносими компютри - 8 бр.; копирни машини (3 в 1) - 8 бр., както и грамоти и награди за победителите. Посочените бройки са за по 1 /една/ за всяка детска градина. Обосновка: Чрез интерпретация и отиграване на приказки и легенди, децата напълно естествено и неусетно ще усвоят българския книжовен език и ще преодолеят езиковата бариера, което ще допринесе за добрата им подготовка и успешна социализация като ученици в първи клас. Чрез двигателна активност, игра и общуване под влияние на природните фактори-слънце, въздух, вода и чиста среда, ще се усъвършенстват познанията на сензорни еталони за цвят, големина и форма, ще се възпита самоконтрол, увереност, спортсменство, дисциплинираност и взаимопомощ.
Дейност 3 *. Обучение на учителите за работа в мултикултурна среда Описание на дейността: 1. Обучение за работа в мултикултурна среда на тема „Интерактивни методи за работа в мултикултурна среда” – тридневно изнесено обучение на учители от всички детски градини на територията на общината. Обучението ще бъде със силна практическа насоченост и затова за лектори ще бъдат поканени експерти с богат опит в обучението на учители. По време на обучението учителите ще са запознаят с нови методи и техники на работа в мултикултурна среда и с добри педагогически практики в тази област, ще имат възможност да дискутират с лекторите своите проблеми, да овладеят нови методи и техники на работа, които да използват в практическата си работа с деца от различни етноси. След тридневното обучение планираме месечни еднодневни срещи-консултации на учителите от външни експерти. На тях ще се обсъжда прилагането на наученото по време на тридневното обучение, лекторите ще поднасят нова информация, ще се обсъждат проблемите, които учителите са срещнали в хода на работа, както и постиженията на учителите. В зависимост от идентифицираните потребности и проблеми, ще бъдат канени експерти в различни области. 2. Обучение на учители на тема „Съвременни методи и техники за усвояване на български език от деца, за които българският език не е майчин” – тридневно изнесено обучение на 24 учители от ЦДГ. Обосновка на дейността: Обучението ще бъде със силна практическа насоченост. Учителите ще получат нова информация, ще овладеят нови техники и методи на преподаване на български език на деца - билингви, ще имат възможност да споделят проблемите и постиженията си с опитни преподаватели. След обучението ще бъдат проведени 2 еднодневни обучения, на които учителите ще имат възможност да обсъдят със своите преподаватели как прилагат наученото, какви трудности срещат, ще обсъждат конкретни случаи от практиката, ще търсят решения заедно с преподавателите; ще получат нова информация. С цел провеждане на ефективно и ефикасно обучение е необходимо да бъде закупено оборудване, както следва: наръчници по двете теми – 2 вида х 50 бр., лаптоп – 1 бр., озвучителна техника – 1 бр., микрофон – 1 бр., цифров фотоапарат – 1 бр., материали за обучение, копирна система (3 в 1).
Дейност 4. Съхраняване и развитие на културната идентичност на децата от етнически малцинства 4.1. Организиране на изнесено обучение край гр. Мадара и Плиска. С цел повишаване на социалния опит на децата и изграждане на умения за общуване с връстници е планирано. Чрез занимания и открити форми на обучение децата ще се запознаят с историческите забележителности, ще работят с природни материали, ще беседват за народните носии. В тази екскурция ще участват представителни групи на деца от всички детски градини. В атмосферата на сигурност, подкрепа и разбирателство децата ще се научат да споделят мисли, чувства и да изграждат ново позитивно отношение към света около тях и към самите себе си. В продължение на 5 дни 251 бр. деца, ще се обучават, ще открият в себе си нови качества и заложби и ще се социализират. 4.2. Организиране на учебна екскурзия до гр. Варна с посещение на Делфинариума и Зоологическата градина. 4.3. Организиране на детски театрални постановки в община Никола Козлево за децата от всички детски градини на територията на общината. 4.4. Еднодневна учебна екскурзия до резерват ”Сребърна” и гр. Силистра. Децата предварително в заниманията по интереси ще са получили знания за исторически забележителности и традиционни занаяти и се очаква те активно да се включват в беседите за посещаваните места, да получат допълнителни знания и материали, за „Моята родина”. 4.5. Обособяване във фоайето на всяка детска градина на специално отделено за дейностите по проекта място, където ще се подреди фотоизложба за историческите и природните забележителности, посетени по време на екскурзиите. Обосновка: Необходимостта от образователни екскурзии е продиктувана от факта, че голяма част от децата не са запознати с природните и исторически забележителности. Ето защо те са начин за повишаване мотивацията на децата и за учебна дейност. Знанието за собствената страна, нейната история, география и исторически личности е богатство, до което по-голяма част от нашите ученици не са имали възможност да се докоснат. Предвижда се всеки месец да се провежда по една екскурзия, като поради големия брой деца и недостатъчния брой места в автобусите, децата ще бъдат разделени на пет групи за един туристически обект. Необходимите средства: средства за входни билети, за музеи, медикаменти, дидактически, спортни пособия и награди за културно-развлекателните програми по време екскурзиите, както и средствата за транспорт и храна ще се осигурят от проекта.
Дейност 5. „Родители на училище” Ще бъдат назначени образователни медиатори на трудов договор по Проекта. Основните му задължения ще са да следи за посещаемостта на децата в ЦДГ, да провежда индивидуална работа с родители, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия. Да прави разяснения срещи с родителите на здравни и социални теми – „преждевременното и ранното отпадане на децата и учениците от ЦДГ и училище”, „отговорното родителство”, „предотвратяване на ранните бракове”, „имунизационния паспорт на децата”, „хигиена и профилактика” и др. Медиаторите ще бъдат подпомогнати от екипа за реализация и управление на проекта за намиране на материали за темите. Срещите ще са по-скоро, като работни срещи и дискусии, по време на които медиаторът, ще представя актуална информация, ще отговаря на въпроси на родителите, ще провежда дискусии с родителите по теми, които ги интересуват. За всяка среща ще бъде подготвена и информационен диплян които ще се разпространява сред родителите роми. Образователният медиатор ще информира периодично родителите за успеха и поведениете на техните деца и ще осигурява включването на родители от етнически произход в дейностите по проекта. Необходимите средства: дипляни за всяка една от темите, изброени в дейността – 5 вида х 1000 бр. За документиране на екскурзиите е необходимо да се закупи цифров фотоапарат – 1 бр.
Дейност 6*. Организиране и осъществяване на информационна кампания за етническа толерантност Описание на дейността: В рамките на проекта ще се осъществят две кампании за етническа толерантност. Ще се организира и осъществи „Дни толерантността”, която ще се изпълни с конкурси за разказ, есе, състезание детска рисунка, „Бързи, смели, сръчни” - с участие на деца и родители. В кампанията ще имат възможност да участват деца и ученици от общността. На информационните табла на всички партньори, както и на страниците на регионална преса ще се дава гласност на конкретни прояви на толерантност. На Международния ден на толерантността ще се организира дискусия на тема „Нека да сме толерантни” проведена вобщина Никола Козлево. Младежите ще изготвят и разпространяват листовки с апел за толерантно поведение. Обосновка: Необходимо е да се привлече вниманието на цялата общественост към проявите на насилие, агресия и дискриминация, мотивирани от нетолерантност и да се променят негативните нагласи сред мнозинството по отношение на етническите малцинства. За изпълнението на дейността са необходими средства за: грамоти, награди, дипляни с апел за полерантно поведение, консумативи, наръчници за толерантност – 200 бр. (по 100 бр. Ще бъдат раздадени на всяка от кампаниите).
Дейност 7*. Информираност и публичност. Описание на дейността: Изготвяне на информационно табло за офиса на проекта; Публикации в местните медии за старта, развитието и края на проекта; Организиране на конференция за презентиране на резултатите от проекта; Изработване на брошури и плакати за информация за проекта; Създадената категория на интернет страницата на Община Никола Козлево - „С грижа за интеграцията на учените от етнически малцинства от Община Никола Козлево”. Обосновка на дейността: Дейността е необходима за осигуряване на информация сред за представителите на целевата група (децата и учениците от етнически малцинства включени в проекта), техните родители и широката общественост. Реализацията на дейността ще гарантира и публичността при разходване на средствата от ЕС при спазване на изискванията на РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1828/2006 на Комисията- за визуализация. Необходими материали: плакати – 1000 бр., информационни табла – 10 бр., календарчета – 1000 бр., визитни картички за всеки член на екипа – по 1000 бр., дипляни – 1000 бр., покани – 1000 бр.
Дейност 8. Етносите. Организиране на 6 бр. групи за извънкласна дейност: „Ромска култура; „С умения и сръчност”; „Плетките на мама”; „Обичаме фолклора”; „Да играем на театър”, «Музикална приказка» и «Мога да рисувам». Бройките за всяка групяа ще бъдат определени в последствие – според жланито на децата. Все пак се предвижда броят на клубовете да се състои най-малко от 3 деца в малките детски градини и 6 в по-големите. Всяко дете ще има възможност да участва най-много в два клуба. Развиването на културната идентичност на децата, ще бъде допълнена със знания за разнообразни празници, традиции, обичаи и детски усмивки. Изследователската дейност и изучаването на легендите, приказките, песните, и обичаите на различните общности ще съдейства за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства на територията на община Никола Козлево. За да опознаят по-добре своите корени чрез изучаваните песни и обичаи децата ще бъдат поставени в роли на интервюиращи, фотографи, журналисти, актьри, артисти. При разучаване на празниците и обичаите на етносите ще се съблюдава календарния цикъл на празниците. В детските градини на територията на общината ще се сформират танцови клубове, където обучението ще се реализира в няколко направления – фолклорни танци и модерни танци. Развитието и представянето на артистичните дарования ще възпита съзнание за значимост, ще им даде самочувствие. Това ще ги мотивира за пълноценно включване в образователните и културни процеси. В рамките на проекта ще бъдат сформирани групи танцови състави с децата от ЦДГ, които ще представят танците на етносите на училищни, общински и регионални празници и прегледи. От детските градини от община Никола Козлево ще бъдат подбрани талантливи деца за сформиране на състави. За нуждите на проекта са необходими български национални носии и носии на различните етноси – общо 20 броя; DVD-плейъри – бр., микрофони – 8 бр., озвучаване – 8 бр. Необходимите средства за транспорт на децата и учениците от детските градини в селата до Никола Козлево и обратно, награди и грамоти ще се осигурят със средства от проекта. Назначаване на хореогрсфи и педагози за работа в мултикултурна среда. Общината ще се провеждат общинските празници, фестивали, и концерти, в които ще участват деца, ученици, учители и родители.
Дейност 9. Подбор на персонал. Описание на дейността: Ще бъде назначен персонал, за работа с целевата група който да спомага изпълнението на дейностите, както следва:  Логопед – 4 бр.;  Психолог – 2 бр.;  Хореограф – 2 бр.;  Медиатори (образователни) – 3 бр.;  Педагог подпомагащ утвърждаването на културната идентичност – 1 бр. Обосновка на дейността: Етап 1: логопедите ще имат за задача правилното усвояване и изговаряне на думите от българският език; психолозите ще отговарят и следят за психологическото състояние и развитие на децата от целевата група. Хореографите ще извършват обучение по танци на децата. Педагогът ще запознава децата с културните забележителности в България. Медиаторите ще работят с родителите на децата и сред населението като ще извършват информиране на населението по описаните в Дейност 5 и други теми. Етап 2: Екипът за организация и управление на Проекта ще изработи система за подбор и персонала. Ще се проведе интервю със заявилите желание кандидати за обявените работните места. Комисия ще определи подходящите кандидати, след което ще бъдат поканени на да преминат обучение за работа в мултикултурна среда. Етап 3: След успешно преминато обучение одобрените кандидати ще бъдат поканени за сключване на трудов договор. За всеки назначен ще бъде изготвен график в кои детски градини ще извършва своята дейност на работа. Предвижда се назначените специалисти да са прихождащи от други населени места – предимно от гр. Шумен. За целта е необходимо да се осигури специализиран превоз за девет месеца.
Дейност 10. Организация и управление на проекта. Описание на дейността: За нуждите на проекта ще се създаде Екип за реализация и управление на проекта. Ще се разработят длъжностни характеристики на членовете на Екипа. След стартирането на проекта Екипът ще разработи подробен план. Екипът по проекта ще разработи и системата за вътрешен мониторинг и контрол, които ще гарантират ефективността на проекта. Наред с работата по проекта Екипът ще поддържа постоянна връзка с привлечените експерти, Управляващият орган, медиите и широката общественост, за да гарантира не само успешното реализиране на проекта, но и публичността и прозрачността при разходването на средства отпуснати от ЕС и ЕСФ. Екипът ще изработва изготви предложение за авансово и окончателно плащане, междинни и окончателен технически доклади. Обосновка на дейността: Настоящата дейност е необходима за успешното администриране и управление на проекта. С успешното управление на проекта ще гарантира успешното и навременно реализиране на останалите дейности, както и финансовото и техническо отчитане на проекта пред Управляващият орган. За още по-голяма ефективност при изпълнението на проекта ще бъде сключен договор за телефона услуга с мобилен оператор.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 172 837 BGN
Общ бюджет: 130 992 BGN
БФП: 130 992 BGN
Общо изплатени средства: 130 986 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 130 992 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 567 BGN
2014 62 402 BGN
2015 34 016 BGN
130 986 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 111 343 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 382 BGN
2014 53 042 BGN
2015 28 914 BGN
111 338 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 649 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 185 BGN
2014 9 360 BGN
2015 5 102 BGN
19 648 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 2 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз