Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0216-C0001
Номер на проект: A12-22-61
Наименование: Чрез обучение – изграждане на професионална и ефикасна администрация в община Павликени
Бенефициент: Община Павликени
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 18.04.2013
Дата на приключване: 18.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Павликени
Описание
Описание на проекта: • Оптимизиране на общинското управление и повишаване на ефективността и компетенциите чрез професионални обучения на служителите в административните структури и звена при общинската администрация, и подобряване на работните процеси.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта Изпълнението на дейността ще се извършва от Екип за управление на проекта на община Павликени, в чийто състав са включени ръководител на проекта, координатор и счетоводител. Моля вижте приложените автобиографии на екипа. Дейността се изразява в навременно организиране на публичните покани за избор на изпълнители по проекта, координиране и организиране на оценката на избор на изпълнители, сключване на договори с тях и управление на договорите, навременно подаване на заявки за обученията, уведомяване, координиране и организиране на служителите на общината за предвидените обучения, контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината, комуникация с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и финален доклади, финансово управление на проекта, вкл. авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и др. Чрез провеждане на ежемесечни срещи ще се отчитат напредъка по изпълнение на проекта, резултатите от изпълнението на му, както и констатирани евентуални пропуски, несъответствия и мерки за преодоляването им. Екипа за управление ще е изцяло ангажиран с организация на проектните дейности, съблюдаване резултатите от тях и отчитането им.
Дейност 2. Обучения в Институт по публична администрация /ИПА/ 2.1. Държавен протокол и церемониал /сигнатура ЕФ-7 по Каталога на ИПА за 2013 г./. В обучението ще бъде включен един служител на ръководна длъжност в община Павликени – секретарят на общината. Продължителността на обучението е 2 дни, 16 часа. Целта на обучението е запознаване с нормативната база и с основните насоки при подготовката и провеждането на обществени прояви, делови срещи и посещения на гости в страната и на делегации в чужбина. Служителят ще развие практически умения за организиране и изпълнение на протоколни и церемониални дейности в съответстващи професионални ситуации от служебно естество от подходящ характер за тяхното приложение. 2.2. Етика и превенция на корупцията в държавната администрация /сигнатура ПР-16 по Каталога на ИПА за 2013 г./. В обучението ще бъде включен един служител на общинска администрация на ръководна длъжност, а именно – началник на отдел „Правно обслужване, човешки ресурси и обществени поръчки”, тъй като може да бъде подложен на корупционен натиск. Продължителността на обучението е 1 ден, 8 часа. Целта на обучението е създаване на проактивен подход и корупционна превенция, да се идентифицират рисковете и стратегиите; да се изграждат практически умения по установяването на конфликт на интереси. 2.3. Методи и техники за прозрачна администрация /сигнатура ПР-28 по Каталога на ИПА за 2013 г./. В обучението ще бъдат включени 7 бр. служители на ръководни длъжности, които поради спецификата на работата си представят общината на различни форуми. Обучението е с продължителност 1 ден, 8 часа. Целта на обучението е да се представят подходи и решения за изграждане на ефективен публичен имидж, с фокус върху прозрачността и яснотата на комуникираните послания между общинската администрация и гражданското общество като елемент на доброто управление. 2.4. Електронни таблици с MS EXCEL (напреднали) /сигнатура ИТО-9 по Каталога на ИПА за 2013 г./. В обучението ще бъде включен един служител на общинска администрация на експертна длъжност, който поради естеството на работата си има нужда от по-задълбочени и обхватни познания по електронни таблици и тяхното многоаспектно приложение. Продължителността на обучението е 1,5 ден, 12 часа. Целта на обучението е надграждане на знание и умения в работата с компютърна програма, която е от съществена важност за ефективността на работния процес. За участниците в обучението са предвидени командировъчни в размер според Наредбата за командировките в страната. Успешно преминалите курса на обучение участници ще получат сертификат.
Дейност 3. Обучения по ключови компетеции /изнесени обучения/ Изнесените обучения ще се проведат по следните теми: 3.1. Лидерски умения и екипна ефективност. В обучението ще се включат 30 служители с ръководни функции. Обучението предоставя възможност за създаване и усъвършенстване на ключови управленски, оперативни и организационни умения на включените в него общински служители, кметове на кметства и населени места и представители на управлението на общината. 3.2. Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от уязвими групи. В обучението ще се включат 30 служители. Обучението е предвидено за служителите при Информационния център за обслужване на гражданите при община Павликени, кметовете на кметства и кметски наместници по населени места и други ръководни кадри, които осъществяват административно обслужване на населението по места, други служители имащи отношение към административното обслужване на гражданите (ЕСГРАОН, УТС и др.) 3.3. Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация. В обучението ще се включат 30 служители с ръководни функции. Обучението е предвидено за служители и общински представители на ръководни постове от всички отдели и дирекции на община Павликени, тъй като целта му е личната мотивация на служителите за ефективна реализация на работното място най-вече чрез задълбочаване на знанията за психологическите механизми, чрез които индивидите моделират поведението си.
Дейност 4. Осигуряване на информация и публичност по проекта Провеждане на две пресконференции: Начална - за представяне пред обществеността на целите, дейностите и очакваните резултати. Ще се акцентира върху факта, че проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, Заключителна - целяща представяне на постигнатите резултати. Изработване на информационни листи с темите на обученията. Информационните листи ще бъдат насочени към общинските служители с цел информиране за предстоящите обученията и начина за включване в тях. Изработка на банер за сайта на общината с проекта и задължителните лога на ОПАК. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. Изработка на химикали с логото на програмата- ще бъдат разпространяване на пресконференциите и обученията. Форми за заявления за обучение на общинските служители. Блок листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията и участниците в пресконференциите
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Авангард Персонал Консултинг" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 70 163 BGN
Общ бюджет: 55 348 BGN
БФП: 55 348 BGN
Общо изплатени средства: 55 348 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 55 348 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 033 BGN
2014 41 316 BGN
2015 0 BGN
55 348 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 47 046 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 928 BGN
2014 35 118 BGN
2015 0 BGN
47 046 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 302 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 105 BGN
2014 6 197 BGN
2015 0 BGN
8 302 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 5 Дейност 1: Сключени договори с екипа на проекта
Индикатор 6 Дейност 1: Проведени работни срещи на екипа
Индикатор 7 Дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 8 Дейност 2: Обучени служители в общинските администрации
Индикатор 9 Дейност 2: Получени сертификати от служители
Индикатор 10 Дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 11 Дейност 3: Обучени служители в общинските администрации
Индикатор 12 Дейност 3: Получени сертификати от служители
Индикатор 13 Дейност 4: Проведени информационни конференции
Индикатор 14 Дейност 4: Информационни материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз