Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0071-C0001
Номер на проект: A12-22-64
Наименование: „Общинска администрация – Гурково – по-компетентна и по-ефективна”
Бенефициент: ОБЩИНА ГУРКОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 17.04.2013
Дата на приключване: 17.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Гурково
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на служителите в Община Гурково за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията, чрез включването им в обучения съобразно техните компетенции и нужди от обучение.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта. За доброто управление на проекта при неговото стартиране ще бъде проведена среща за сформиране на екипа за управление на проекта. Включва среща на всички членове на екипа, разглеждане на детайлите по проекта и неговото изпълнение, цели и очаквани резултати, дефиниране на отговорностите и задълженията на всеки от екипа, определяне на график за срещи и отчети по време на изпълнение на проекта, както и детайлно запознаване с методите на оценка и анализ на прогреса на проекта и начините за предотвратяване и разрешаване на проблеми свързани с неговото реализиране. Екипът на проекта ще се състои от следните експерти: Ръководител на проекта – следи за изпълнението на проекта като цяло, включително техническата и финансова част. Ще отговаря за връзката между общината и трети страни както и между общината и финансиращата институция. Следи графика на проекта, сроковете за изпълнение на отделните дейности. Счетоводител – ще отговаря за отчитането на проекта пред финансиращата институция. Ще следи за спазването на срокове, начините на отчитане и типа документи, които трябва да бъдат изготвени. Отговаря за административно-техническата обезпеченост на проекта.
Дейност 2: Обучения на общински служители в ИПА, по теми, включени в каталога за обучения на ИПА. Тази дейност предвижда 3 общински служители да преминат обучение в ИПА по теми, включени каталога на ИПА, както следва: - 2 бр. служители по „Основни производства по АПК (за неюристи)“ (ПР-6); - 1 бр. служител по „Административно регулиране на стопанската дейност“ (ПР-2)
Дейност 3: Обучение в ключови компетентности на служители от община Гурково, в т.ч.: лична ефективност и екипна ефективност. Тази дейност предвижда обучение на 30 общински служители в ключови компетентности – лична ефективност и екипна ефективност, от избран изпълнител, краткосрочно, при пълно откъсване от работата. Предвижда се общо обучението по двете теми за тридневен кратък курс (10 учебни часа обучение по първи модул: лична ефективност и 10 учебни часа обучение по втори модул: екипна ефективност) по одобрен от общината учебен план. След успешното завършване на всеки модул обучаваните получават сертификат.
Дейност 4: Обучение на служители от община Гурково за работа със специфични групи граждани, включително неграмотни и малограмотни. Тази дейност предвижда обучение на 30 общински служители за работа със специфични групи граждани, включително неграмотни и малограмотни, от избран изпълнител, краткосрочно, при пълно откъсване от работата. Предвижда се обучението да е кратък курс ( 10 учебни часа ) по одобрен от Общината учебен план. След успешното завършване на обучението, обучаваните получават сертификат.
Дейност 5: Дейности за информация и публичност Община Гурково ще предостави информация и ще осигури публичност на изпълнявания проект и неговото финансиране, чрез използване на подходящи комуникационни средства описани по-долу: - Ще бъдат изготвени 3 броя публикации в Интернет сайта на общината - относно стартирането, напредъка и приключването на проекта и неговото финансиране - Ще бъде изработен 1 брой флаш банер, който ще бъде поставен на началната страница на Интернет сайта на община Гурково; - Ще бъдат изработени и разпространени информационни и рекламни материали, в т.ч.: 500 броя рекламни брошури 100 броя рекламни USB По горе изброените дейности за информация и публичвност и рекламните материали са планирани съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на ЕК № 1828/2006.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 24 797 BGN
Общ бюджет: 24 571 BGN
БФП: 24 571 BGN
Общо изплатени средства: 24 571 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 24 571 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 759 BGN
2014 6 812 BGN
2015 0 BGN
24 571 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 20 886 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 095 BGN
2014 5 790 BGN
2015 0 BGN
20 886 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 686 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 664 BGN
2014 1 022 BGN
2015 0 BGN
3 686 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 1.Управление на проекта; Сключени договори с членовете на екипа за периода на проекта.
Индикатор 9 1.Управление на проекта; Разработен план
Индикатор 10 2.Обучения на общински служители в ИПА, по теми, включени в каталога за обучения на ИПА; Обучени общински служители в ИПА.
Индикатор 11 3.Обучение в ключови компетентности на служители от община Гурково, в т.ч.: екипна ефективност и лична ефективност.; Обучени общински служители по лична ефективност.
Индикатор 12 3.Обучение в ключови компетентности на служители от община Гурково, в т.ч.: екипна ефективност и лична ефективност.; Обучени общински служители по екипна ефективност.
Индикатор 13 4. Обучение на служители от община Гурково за работа със специфични групи граждани, включително неграмотни и малограмотни.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз