Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0070-C0001
Номер на проект: ESF-1203-03-02016
Наименование: "Културно-исторически образователен център Алестра"
Бенефициент: "АЛЕСТРА ТУР" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 10.04.2013
Дата на приключване: 01.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Да се създаде културно-исторически образователен център за планиране, организиране и провеждане на образователни екскурзии със съпътстваща учебна програма, подвесена по увлекателен, разбираем и иновативен начин за деца от 7 до 12 години от град Варна.
Дейности: 1. Ефективно управление на проектните дейности. Със страртирането на проекта ще се сформира екипа за организация и управление. Ще се сключат договори с Ръководител и счетоводител проект. Ще се подготвят оперативни графици, бланки и темплейти, ще се изготвят месечни отчети. Ще се извършват периодични оценки за степента на изпълнение на дейностите съобразно графика, като при евентуално несъответствие ще се назначат коригиращи действия и ще се следи за резултата от тях. Ще се следи за съответствие на доставеното оборудване със заложените технически спецификации. Ще се извършва месечно отчитане на изразходените средства на провеждани оперативни събрания. Ще се изготвят междинни и финални технически и финансови отчети.
2. Визуализация и публичност на проектните дейности. Ще се възложи на изпълнител разработено задание за изработване на информационна табела за информиране на обществеността, стикери, дипляни и флаери. Ще се направят публикации в местни вестници. Ще се уговорят, организират и проведат презентации пред директорите и учителите на поне десет училища, на които ще бъде представен проекта, услугите и начина на работа.
3.Подготовка и организация за стартиране на дейността, доставка на необходимите материали и оборудване. Ще се наеме офис в лесно разпознаваем район и ще се сключи договор с наемодател съгласно Наредба за изискванията към персонала и помещенията на туроператора чл.8. Ще се закупи и оборудва офисът с необходимото оборудване – компютър, мултифункционално устройство (копир, принтер, скенер и факс), касов апарат, телефон, компютърни бюра, работни столове, стелаж,съгласно Наредба за изискванията към персонала и помещенията на туроператора чл.7, както и с материали и консумативи, Ще се възложи на изпълнител изготвянето на стратегия за развитие на бизнеса за три годишен период.
4. Назначаване на квалифициран персонал и обучение. Ще бъдат назначени на трудов договор, двама управители – Управител/собственик на новорегистрираната фирма и управител на туроператорската агенция , който самостоятелно или заедно с управителя/собственик на фирмата ще кореспондира с контрагентите, ще изготвя оферти, ще следи за качественото изпълнение на услугите. Съгласно Закона за туризма чл.66 ал.3 и Наредба за изискванията към персонала и помещенията на туроператора чл.2. Ще бъде назначен начален педагог, на трудов договор, който ще подготвя и разработва лекции съобразно учебния материал и изготвените маршрутни карти. Ще бъде организирано и проведено обучение на наетия персонал от одобрена за целта обучаваща организация. Обучен ще бъде управителя по следната тема – Управление на екипи с хорариум от 45 уч.ч. за период от 1 месец
5. Съставяне на маршрутни карти за екскурзии и изготвяне на лекционен материал. Ще се разработят от кандидата и началния педагог маршрутни карти с точно определени градове, културни и исторически обекти и забележителности съобразени с учебния материал включен в предметите изучавани от първи до четвърти клас. Ще се разработят от началния педагог лекции съобразени с учебния материал и подпомагащи усвояването му, включващи в себе си любопитни и интересни факти, митове, предания и легенди за градовете и обектите от маршрутите карти.
6. Предприемане на процедура за получаване на лиценз. Ще се сключи застраховка „Отговорност на туроператора“ преди подаване на документите за издаване на лиценз ,като задължително изискване съгласно Закона за туризма чл.66 ал.4 Ще се предприеме процедура по придобиване на нужния за дейността лиценз съгласно Закона за туризма чл.66, като се попълнят и подадат в Министтерството на икономиката,енергетиката и туризма нужните заявления, удостоверения и справки, както и документ за платена такса за разглеждане на документите съгласно тарифата одобрена от Министерски съвет. След одобрение ще се заплати такса за вписване в регистъра на туроператорите съгласно тарифата одобрена от Министерски съвет.
7. Набиране на оферти, проучване, договаряне на условия и сключване на договори с лицензирани превозвачи в град Варна, хотели и заведения за хранене в градовете от маршрутите, в които ще се осъществява престоя за нощувка и храна. Ще се изискат от лецинзирани превозвачи в град Варна, хотели и заведения за хранене в градовете от маршрутите, в които ще се осъществява престоя за нощувка и храна, оферти на предлаганите услуги. Ще се проучат условията на предлаганите услуги. Ще се насрочат и осъществят срещи с избраните, след проучването, лецинзирани превозвачи, хотели и заведения за хранене, на които ще се договорят условията на ползване и начина на плащане. Ще се сключат проектодоговори.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Провента" ЕООД
"ЕВРОКОХЕЗИЯ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 776 BGN
Общ бюджет: 19 087 BGN
БФП: 19 087 BGN
Общо изплатени средства: 19 087 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 087 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 626 BGN
2014 11 462 BGN
2015 0 BGN
19 087 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 224 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 482 BGN
2014 9 742 BGN
2015 0 BGN
16 224 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 863 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 144 BGN
2014 1 719 BGN
2015 0 BGN
2 863 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз