Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0480-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишена конкурентоспособност, чрез инвестиция във високотехнологично оборудване
Бенефициент: ХЕКСОД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 17.04.2013
Дата на приключване: 17.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Повишена конкурентоспособност, чрез инвестиция във високотехнологично оборудване
Дейности: Дейност 1: Разработване на проектното предложение за кандидатстване.
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Доставка, монтаж и пуск на дълготрайни материални активи.
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Визуализация на проекта.
Дейност 4: Независим финансов одит на проектите дейности.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 306 074 BGN
Общ бюджет: 434 050 BGN
БФП: 303 835 BGN
Общо изплатени средства: 303 835 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 303 835 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 61 215 BGN
2014 242 620 BGN
2015 0 BGN
303 835 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 258 260 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 52 033 BGN
2014 206 227 BGN
2015 0 BGN
258 259 BGN
В т.ч. Национално финансиране 45 575 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 182 BGN
2014 36 393 BGN
2015 0 BGN
45 575 BGN
Финансиране от бенефициента 131 175 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Реализирани инвестиционни проекти,.,
Индикатор 7 Брой предприятия, въвеждащи в употреба нови технологии.
Индикатор 8 Брой закупени и въведени в екс-плоатация високотехнологични машини.
Индикатор 9 Брой въведен специализиран софтуер.
Индикатор 10 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии,.,


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз