Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0044-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологични инвестиции за разширяване на дейността и продуктова диверсификация в „Козирог” ЕООД
Бенефициент: "КОЗИРОГ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 17.04.2013
Дата на приключване: 17.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Технологични инвестиции за разширяване на дейността и продуктова диверсификация в „КОЗИРОГ” ЕООД
Дейности: 1. Инвестициите в технологично оборудване.
2. Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура.
3. Одит на проекта.
4. Визуализация.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 247 263 BGN
Общ бюджет: 203 400 BGN
БФП: 142 380 BGN
Общо изплатени средства: 142 380 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 142 380 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 142 380 BGN
2015 0 BGN
142 380 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 121 023 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 121 023 BGN
2015 0 BGN
121 023 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 357 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 21 357 BGN
2015 0 BGN
21 357 BGN
Финансиране от бенефициента 61 612 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Сформиран екип за управление и мониторинг на проекта
Индикатор 6 Провеждане на тримесечни срещи на екипа за управление и мониторинг на проекта (ЕУМП)
Индикатор 7 Подготвена и одобрена тръжна документация за процедура „открит избор”
Индикатор 8 Успешно проведена процедура за избор на изпълнител „открит избор”
Индикатор 9 Сключени договори с подизпълнители
Индикатор 10 Доставени, монтирани и въведени в експлоатация дълготрайни материални активи (в комплект с професионален софтуер за управление)
Индикатор 11 Изпълнен одитен ангажимент


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз