Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0081-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Партньорство за достоен и независим живот”
Бенефициент: Национален Алианс за социална отговорност
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 15.04.2013
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта включва реализиране на международно сътрудничество, между европейска и национална мрежа на доставчици на услуги за подобряване на качеството на социалните услуги и осигуряване на достоен и независим живот за хората с увреждания в България
Дейности: 1. Организация, управление и вътрешен мониторинг Ежедневно екипа по проекта ще осъществява работа по реализирането на конкретните дейности, спазването на времевия график, изготвянето на необходимите документи, воденето на документация и работно досие на проекта, създаването на контакти и работни взаимоотношения. В края на всеки месец, всеки член на екипа и експертите ще се отчитат пред ръководителя на проекта. За ефективен вътрешен мониторинг предвиждаме попълване на анкетни карти от целевата група, които ще бъдат анализирани от ръководителя на проекта. Ще бъде избрана одиторска фирма, която ще извърши пълен одит на изразходваните средства по проекта.
2. Публичност и визуализация Повишаване сензитивността и привличане вниманието на гражданското общество. Популяризиране средствата на ЕС. Издаване на наръчник, необходим за бъдещата работа на организацията.
3. Провеждане на работна среща в Брюксел В началото на проекта ще се състои работна среща в Брюксел, на която ще присъстват 4-мата експерта, ръководител и координатор на проекта. Целта на срещата е да се сформират екипите за работа и да се дадат указания на експертите. Продължителността на работата на експертите ще бъде 8 месеца.
4. Осъществяване обмяна на опит в централата на Партньор 1-EASPD Предвижда се по проект 20 лица от целевата група и преводач да посетят град Брюксел за 9 дена. Престоя ще бъде в централата на EASPD, където ще се проведат работни срещи с представители на различни видове организации и институции, организирани от методист-логистика.
5. Изграждане на национално бюро за осигуряване и разпространение на информация, опит, ноу-хау от Европа и България за цялата страна и изграждане на уеб базиран информационен сайт. Предвижда се след осъществяване на дейността обмяна на опит в България да се изгради национално бюро за осигуряване и разпространение на информация, опит, ноу-хау от Европа и България за цялата страна чрез интернет и посещение и указване помощ на място.
6. Осъществяване на работна среща във Варна Предвижда се по проект 2-мата експерта от EASPD да пристигнат във Варна, където ще се проведе работна среща, на която ще се уточни и финализира наръчника за „стандарт за качество на услугата”.
7. Обезпечаване с материали и консумативи Закупуване на материали и консумативи за изпълнение на преките дейности на проекта и администриране на проекта.
8. Извършване на превод на документи на разработките на методистите и всички документи на Партньора EASPD. Ще се превеждат всички документи на Партньорската организация EASPD и на методистите, назначени от тяхна страна, свързани с проекта. Ще се превеждат и документи, изготвени от кандидата към Партньора.
9. Изготвяне и тиражиране на наръчник за „стандарти за качество на социалните услуги в България”и приемане на политики за неговото прилагане. След провеждане на работната среща във Варна, на която ще се финализира наръчника, той ще бъде оформен и предаден за печат с тираж 1000 броя.
10. Национален форум – участие на мениджъри на организации и доставчици на услуги, социални предприятия и представители на общини. В края на проекта се предвижда да организираме форум, в който ще вземат участие по-широк кръг от организации и институции, предоставящи социални услуги, ще присъстват и представители на Партньор 1-EASPD. На този форум ще се презентира и обсъди наръчника за „стандарт за качество на услугите”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 263 617 BGN
Общ бюджет: 259 671 BGN
БФП: 259 671 BGN
Общо изплатени средства: 259 670 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 259 671 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 52 723 BGN
2014 206 947 BGN
2015 0 BGN
259 670 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 220 721 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 44 815 BGN
2014 175 905 BGN
2015 0 BGN
220 720 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 951 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 909 BGN
2014 31 042 BGN
2015 0 BGN
38 951 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Създадено партньорство - проект 0081
Индикатор 5 Партньорства за обмяна на опит - проект 0081
Индикатор 6 Брой участници във форума
Индикатор 7 Извършена анкета и обработка на информацията
Индикатор 8 Доклад с анализ на резултатите от проведените работни срещи по време на обмяната на опит
Индикатор 9 Наръчник „Стандарт за качество на услугите” – иновативен продукт
Индикатор 10 Доклад с добри практики от ЕС
Индикатор 11 Уеб базирана информационна среда - проект 0081
Индикатор 12 Национално бюро – иновативен продукт


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз