Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0085-C0001
Номер на проект: A12-22-78
Наименование: Община Стамболово - компетентна и мотивирана администрация в услуга на гражданите и бизнеса
Бенефициент: Община Стамболово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 11.04.2013
Дата на приключване: 11.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Стамболово
Описание
Описание на проекта: Развитие на уменията и подобряване на компетентността на служителите, кметове и кметските наместници от Община Стамболово
Дейности: Дейност 1. Обучения на служители от общината в ИПА Посещаване на обучения, избрани от каталога за 2013 г. на Института по публична администрация на теми: 1. (ЕФ – 2) “Усъвършенстване на вътрешните комуникации – залог за ефективност на управленския процес и добър имидж в обществото” – 2 дни – 16 часа – 35 участникa 2. (ЧР – 5) “Управление на промяната, времето и стреса” – 3 дни – 24 часа – 5 участникa 3. (УА-7) „Делова етика“ – 2 дни – 16 часа – 35 участникa 4. (ЧР-2) „Управление и оценка на изпълнението“ - 2 дни – 16 часа – 8 участникa 5. ПР-18 „Практически умения за деклариране и управление на конфликта на интереси“ – 1 ден – 8 часа – 4 участникa 6. ИТО-29 „CONFIGURING, MANAGING AND MAINTAINING WINDOWS SERVER2008 SERVERS (BASIC COURSE) (дистанционна форма) – 30 часа - 2 участника
Дейност 2. Провеждане на специализирани обучения Провеждане на специализирани обучения, както следва: • Английски език – ниво А1 и ниво А2 – 30 служители; • Обучение – управление, поддръжка, планиране и превенция при стопанисването на язовири. Предотвратяване на бетствия и аварии на язовири и язовирни стени и реакция при авария. – 16 служители;
Дейност 3. Провеждане на групови обучения за служителите от общината В тази дейност ще се включат всички служители от администрацията на община Стамболово. Обученията ще са насочени към развиване на умения, формиращи работната среда и комуникацията между служителите от отделните звена и структури. Темите на груповите обучения ще включват: - Лидерство и работа в екип на общинската администрация - Лична ефективност на служителите на общинската администрация - Мотивация и решаване на конфликт в екипа - Подобряване на комуникативните умения в екипа - Комуникативни стилове - Координация между отделните звена и комуникация с ръководството Ще се проведеат две тридневни обучения за по 30 участника. Заниманията ще имат теоритична и практическа част. За теоритичната част ще бъдат изработени подходящи работни материали, а за практическата част ще се разработят упражнения, ролеви игри и др. Във всяко от обученията ще се работи в малки групи, ще се подготвят презентационни материали, казуси, ситуации, симулации, дискусии и др. Груповите обучения ще протекат при спазване на принципа на споделяне на добри практики, които вече намират приложение и са успешно работещи при други административни структури и организации. Важна част от дейността ще бъде самооценката на участниците за ефективността на занятията.
Дейност 4. Дейности за информация и публичност Дейността цели да се проведе информационна кампания, която да запознае широката общественост с предприетите мерки за повишаване квалификацията на администрацията. Като основни дейности, свързани с информационното покритие на проекта се предвижда: • Пресконференция за стартиране на проекта • Брошури • Заключителна пресконференция • Публикации в местната преса – минимум 2 броя. Пресконференцията за стартиране на проекта ще запознае заинтересованите страни в общината с целите на проекта. Заключителната пресконференция ще оповести резултатите от проекта. При осъществяването на дейностите за информация и публичност ще бъдат спазени всички изисквания, описани в Приложение 13 „Технически характеристики на мерките за информация и публичност” от Насоките за кандидатстване.
Дейност 5. Дейности по организация и управление на проекта Екипът за изпълнение на проекта, състоящ се от ръководител, координатор на проекта и счетоводител. Ще се изработи план за изпълнение и ще се разпределят задачите в екипа. Екипът ще провежда регулярни работни срещи и ще се изготвят периодични отчети за напредъка по изпълнението на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 910 BGN
Общ бюджет: 86 240 BGN
БФП: 86 240 BGN
Общо изплатени средства: 86 240 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 86 240 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 753 BGN
2014 64 486 BGN
2015 0 BGN
86 240 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 304 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 490 BGN
2014 54 813 BGN
2015 0 BGN
73 304 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 936 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 263 BGN
2014 9 673 BGN
2015 0 BGN
12 936 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 6 Дейност 1 : Бр. Обучени служители
Индикатор 7 Дейност 1 : Бр. Теми на обучения
Индикатор 8 Дейност 1 : Бр. Получени сертификата
Индикатор 9 Дейност 2 : Бр. Обучени служители
Индикатор 10 Дейност 2 : Бр. Теми на обучения
Индикатор 11 Дейност 2 : Бр. Получени сертификата
Индикатор 12 Дейност 3 : Бр. Проведени групови обучения
Индикатор 13 Дейност 3 : Бр. Обучени служители
Индикатор 14 Дейност 3 : % обучени жени
Индикатор 15 Дейност 4 : Бр. Проведени пресконференции
Индикатор 16 Дейност 4 : Бр. Разработени и разпространени брошури
Индикатор 17 Дейност 4 : Бр. Публикации
Индикатор 18 Дейност 5 : Съставени и подписани 3 договора с членовете на екипа
Индикатор 19 Дейност 5 : Изготвен протокол от началната среща
Индикатор 20 Дейност 5 : Изготвени и проведени процедури за избор на външен изпълнител
Индикатор 21 Дейност 5 : Изготвени междинни и окончателен технически доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз