Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0149-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Обмен на добри практики между България и Испания за повишаване на конкурентоспособността и предприемачеството”
Бенефициент: "Българска консултантска организация" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 09.04.2013
Дата на приключване: 01.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е чрез трансфер на добри практики да се развият нови умения за нови работни места и по-конкурентоспособни предприятия и да се развие капацитет и модел за обучения и развитие на дигитални компетентности
Дейности: Дейност 1. Проучване и анализ нуждите на целевите групи и приложимия опит на партньора в прилагане на иновативни методи и подходи за обучение за учене през целия живот, включително дистанционно обучение Дейността предвижда да се извърши подробно проучване и анализ наа нуждите на целевите групи свързани с обучения за учене през целия живот. Едновременно с този анализ ще бъде прегледан и приложимия опит на партньора в идентифицираните сфери на взаимодействие. Специално внимание следва да се обърне на действащата нормативната база, в рамките на която се осъществяват отделните дейности, доколкото това може да повлияе на възможностите за обучение. Целта на анализа е да се идентифицират възможните сфери за предлагане на обучения, включително дистанционни.
Дейност 2. Трансфер на добри практики за изграждане на и иновативни подходи и методи за обучение на предприемачи и заети лица с цел насърчаване на конкурентоспособността и развитие на нови умения за нови работни места. Тази дейност е основата върху която ще бъде изграден организационния модел и структура. Предвижда се да се обменят добри практики като се реализира едно практическо обучени на представители на целевата група в Испания (8). Работното посещение ще се осъществи в рамките на 6 дни (5 работни дни). Целта на посещението е на място да се проследи процеса на подготовка и осъществяване на различни по вид обучения, както и различни начини за подбор на целевите групи, определяне на методики, иновативни методи за обучение и дистанционно обучение (e-learning).
Дейност 3. Разработване на организационен модел, учебни програми, съдържание, методики и софтуер за дистанционно обучение и дигитални компетентности. Това е основната дейност, която предивжда да се разработи цялостен иновативен модел за предоставяне на обучения за предприемачи и заети лица, които се основават на дистанционно обучение. Ще бъде разработен организационен модел, подкрепен с необходимите анализи. Моделът ще бъде обезпечен с учебни програми, учебно съдържание и иновативни методики за преподаване и оценка. Едновременно ще бъдат разработени критериите за подбор на целевата група. Пилотно ще бъде разработено и обучение по дигитални компетентности.
Дейност 4. Пилотно тестване на изработения нов организационен модел. Оценка и актуализация. Дейността предвижда след като бъде изготвен организационния модел да започне да функционира пилотно като бъдат проведени поне 5 дистанционни обучения за дигитални компетентности. Пилотното тестване ще продължи в период от 6 месеца като в края на 6-ия месец ще се оцени адекватността и функционалността на организационния модел, както и предлаганите дистанционни обучения и при необходимост ще бъдат актуализирани. В дейността ще вземе участие и експерт по ИТ, които ще осигурява безпроблемното функциониране на софтуера и ще определи основните критерии за оценка на системата.
Дейност 5. Организиране на две кръгли маси за разпространение на придобитите знания и опит и трансфер на иновативни подходи и методи за обучение. Тази дейност предвижда организирането на две събития за обмен на добри практики, информация и популяризиране на иновативния организационен модел/ Кръглите маси ще бъдат модерирани от професионални модератор, като за участие ще бъдат поканени представители на бизнеса и организации, в подкрепа на бизнеса, заинтересовани страни, около 50 присъстващи.
Дейност 6. Информация и публичност на проекта 1. Организиране на 2 пресконференции – една в началото на проекта, за представянето му и една в края на проекта – за представяне на резултатите 2. Изработване на банер 3. Публикации в печатните и електронни медии (5) 4. Дизайн и изработване на брошури с информация за проекта (1000) 5. Изработване на интернет страница на проекта
Дейност 7. Управление на проекта Организацията и управлението на проекта ще се осъществява от предварително избрания екип от 3 члена: ръководител, координатор проект, финансов мениджър. Автобиографиите на екипа са приложени към проектното предложение. Екипът ще провежда регулярни работни срещи и ще изготвя протоколи от своята работа. Функционирането на екипа ще бъде подчинено изцяло на план-графика на дейностите по проекта. Основните поддейности в работата на екипа включват: Изготвяне на искания за плащания, технически доклади и финансови отчети, доклади за напредък.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 180 468 BGN
Общ бюджет: 145 617 BGN
БФП: 145 617 BGN
Общо изплатени средства: 145 607 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 145 617 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 36 094 BGN
2014 69 067 BGN
2015 40 447 BGN
145 607 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 123 774 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 680 BGN
2014 58 707 BGN
2015 34 380 BGN
123 766 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 843 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 414 BGN
2014 10 360 BGN
2015 6 067 BGN
21 841 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 2 Брой проучвания - 0149
Индикатор 3 Брой партньорски срещи - 0149
Индикатор 4 Брой обучения - 0149
Индикатор 5 Разработени методики и програми - 0149
Индикатор 6 Брой кръгли маси - 0149
Индикатор 7 Брой интернет страници - 0149
Индикатор 8 Разработен организационен модел - 0149


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз