Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0130-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Прилагане и развитие на иновативни модели на социални предприятия в Община Пирдоп
Бенефициент: Община Пирдоп
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 09.04.2013
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Проектът ще да се създадат подходящи условия за обмен на опит и знания в сферата на социалното включване, посредством разработване на иновативни модели за функциониране на социални предприятия.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление Успешно изпълнен проект, осъществени цели и постигнати очаквани резултати
Дейност 2: Разработване на изследване за иновативните практики, прилагани от социалните преприятия в областта на социалното включване по примера на Община Монестерио, Испания Настоящата дейност има за цел да проучи опита и добрите практики на партньора по проекта – общинска администрация Монестерио, Испания.
Дейност 3: Провеждане на Кръгла маса на тема „Ролята на социалните предприятия – иновативни подходи в полза на хората и обществото” • Да развие иновативни модели на социални предприятия • Да насърчи създаването и прилагането на интегрирани модели за социално включване на лица от ромски произход
Дейност 4: Издаване на Наръчник с иновативни модели • Да развие иновативни модели на социални предприятия • Да насърчи създаването и прилагането на интегрирани модели за социално включване на лица от ромски произход
Дейност 5: Въвеждане на иновативни модели на социални предприятия • Да развие иновативни модели на социални предприятия • Да подпомогне социалната интеграция на младежите в риск • Да насърчи създаването и прилагането на интегрирани модели за социално включване на лица от ромски произход
Дейност 6: Информация и публичност Тази Дейност ще се провежда с цел популяризиране и представяне на целите и дейностите по проекта сред широк кръг лица и медии.
Партньори
Партньори:
Община Монестерио
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 94 673 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 3 Проведена кръгла маса заедно с целевата група и всички заинтересовани страни
Индикатор 4 Проведено обучение за Въвеждане на иновативни модели на социално включване
Индикатор 5 Издаден наръчник с иновативни модели на социално включване
Индикатор 6 Участници в проекта за обмяна на опит
Индикатор 7 Модели за социални предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз