Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0170-C0001
Номер на проект: A12-22-169
Наименование: Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Пещера.
Бенефициент: Община Пещера
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 09.04.2013
Дата на приключване: 09.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пещера
Описание
Описание на проекта: Подобряване на административната дейност на община Пещера.
Дейности: Дейност 1 Обучения от ИПА каталог 2013г. В зависимост от идентифицираните потребности от обучения в общинската администрация и съобразно типовете обучения, които се предлагат в Каталога на Института 2013 г, бяха избрани следните обучения: Под-дейност 1: Превенция на корупционния риск (УА-2), 2 дни, 16 часа Под–дейност 2: Конфликт на интереси - Правна рамка и практики (ПР-17), 2 дни, 16 часа Под-дейност 3: Практически умения за деклариране и управление на конфликта на интереси (ПР-18), 1 ден, 8 часа Под-дейност 4: Семеен кодекс и кодекс на международното частно право (ПР-9), 1.5 ден, 12 часа
Дейност 2 Чуждоезиково обучение по английски език – различно от каталога по ИПА В рамките на тази дейност ще бъде проведено Обучение по английски език. Чуждоезиково обучение по английски език ще преминат 25 служители на община Пещера, съобразно необходимостта от подобряване на нивото на владеене на езика. Нивата, на които ще бъдат разделени служителите, в зависимост от техните нужди, са следните: - Английски език /базов курс/, 150 учебни часа - Английски език /надграждащ курс/, 150 учебни часа Базовият курс е с продължителност от 150 учебни часа. След завършване на обучението служителят ще може: • при слушане да разбира съществените моменти, когато се използва стандартен език и става дума за познати теми, свързани с работата, свободното време, схваща основното от радио и телевизионни предавания за актуални събития и теми. • да чете текстове, написани предимно на всекидневен език или от професионалната сфера, разбира описания на събития, изразяване на чувства и пожелания в бизнес писма. • да общува като участва без предварителна подготовка в разговори по професионални и лични теми, актуални събития и теми от ежедневието, да изразява отношението си. Съответните курсове завършват със сертификат за преминатото обучение. Надграждащият курс е с общ брой от 150 учебни часа. След завършване на обучението обучаваният трябва да може: • при слушане да разбира дълга реч, дори когато не е ясно структурирана и логическите връзки не са ясно назовани; • да чете и да разбира дълги и сложни нехудожествени и художествени текстове и да преценява стилистичните им особености; • да общува и да се изразява непринудено и свободно без видимо затруднение в подбора на думите; • да направи ясни и подробни описания по сложни въпроси, като включва свързани с тях теми, да развива определени моменти и приключва изказването си по подходящ начин; • да напише и създава ясен и добре структуриран текст и да представя гледната си точка. Да може да пише по сложни теми в писмо, есе или доклад, като подчертава съществените за него моменти. Модулите ще бъдат разпределени от 2 до 3 пъти седмично по 4 - 6 учебни часа за всяко ниво по отделно. Обученията ще се провеждат след установеното работно време на Общинска администрация – Пещера. Дейността ще бъде изпълнена от външен изпълнител.
Дейност 3 Обучение за междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация В обучението ще бъдат включени служители предимно от дирекция Хуманитарни дейности, интеграция, регионално развитие и програми „ХДИРРП” работещи със специфични групи граждани, клиенти на общината. Това обучение ще да развие практически умения за ефективно общуване и представи начините и средствата за успешна комуникация със специфични групи граждани. В рамките на настоящата дейност ще бъде проведено обучение по междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация за общо 40 служители разделени в 2 групи, в продължение на 2 дни. Обучението е модулно и обхваща 2 Модула, съответно модул 1 за „Междукултурна комуникация – правила на поведение и условия на работа в интеркултурна среда” и Модул 2 – „Човешките и граждански права – работа с представители на малцинствени и уязвими групи” Обучението ще бъде проведено под формата на изнесено обучение, с цел обучаемите да се отделят от ежедневната работна атмосфера и да се концентрират единствено върху процеса на обучение. Участниците ще повишат своите компетенции във връзка с условията за работа в интеркултурна среда, човешките и гражданските права и правилата на поведение в различни обществени групи. Обучението ще спомогне за по-лесното преодоляване на насадени предразсъдъци, за оценяване на разнообразието и за по-добро разбиране на ценностните системи на различните групи, за толерантно и конструктивно общуване и активна гражданска и обществена позиция.
Дейност 4 Обучение за работа с AUTOCAD Целта на обучението ще бъде да се обучат по достъпен и разбираем начин служителите от дирекция „Териториално и селищно устройство” за бърза и ефективна работа с AutoCAD. Това обучение е необходимо и свързано с повишаване на техните компетенции при изпълнението на задълженията и функциите на дирекцията, заложени в чл.32 от устройствения правилник на общината им, и най – вече функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ) , поддържането на архив на одобрените устройствени планове и измененията им, и архив на издадените строителни книжа, поддържането на определените от ЗУТ регистри на решенията за изработване на подробни устройствени планове (ПУП) и на измененията им, регистър на издадените разрешения за строеж, регистър на въведените в експлоатация строежи и др. За работа със софтуерното приложение AutoCAD ще бъдат обучени 8 служители от Дирекция „ТСУ”.
Дейност 5 Обучение по подобряване на ключовите компетентности В рамките на настоящата дейност ще бъде проведено обучение за подобряване на ключовите компетентности на общо 40 служители разделени в 2 групи, в продължение на 3 дни. Обучението е модулно и обхваща 3 модула, съответно - Модул 1 – „Екипна ефективност и организационна култура”, Модул 2 – „Лидерски умения и ефективни управленски стилове” и Модул 3 - „Справяне с конфликти и управление на времето и стреса” Обучението ще бъде проведено под формата на изнесено обучение, с цел обучаемите да се отделят от ежедневната работна атмосфера и да се концентрират единствено върху процеса на обучение. Участниците ще повишат своите комптетенции във връзка със изграждане и подобряване на ключови управленски и организационни умения и на екипно поведение. Основната насоченост на тази дейност е към изграждането на мотивираща и спокойна работна среда и предразполагаща организационна култура. За обученията ще бъде характерно интерактивно провеждане с активно участие на обучаемите в ролеви игри и поставяне в конкретни ситуации, както и ще се търси придобиване на основни техники и умения, позволяващи постигането на максимален ефект за подобряването на екипната работа.
Дейност 6 Дейности за информация и публичност по проекта По проекта ще бъдат организирани две пресконференции – начална и финална пресконференция. Те ще информират публичността за стартирането на проекта и за постигнатите резултати. Ще бъде изработен Интернет банер, който ще бъде качен на Интернет страницата на община Пещера. Той ще води до материалите по проекта – проектно предложение, обучителни материали, други резултати от проекта. В рамките на Дейност 5 са предвидени 2 бр. публикации в местни медии и изработване на 1 бр. временна информационна табела. Ще се изработят 250 бр. брошури, които да се раздадат из местното население.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Рувекс" АД
ЕТ "Нитос - 2 - Иван Стоев"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 458 BGN
Общ бюджет: 79 056 BGN
БФП: 79 056 BGN
Общо изплатени средства: 79 056 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 056 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 372 BGN
2014 60 684 BGN
2015 0 BGN
79 056 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 197 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 616 BGN
2014 51 582 BGN
2015 0 BGN
67 197 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 858 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 756 BGN
2014 9 103 BGN
2015 0 BGN
11 858 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 Дейност 1 :Проведени обучения
Индикатор 9 Дейност 1: Обучени служители
Индикатор 10 Дейност 1: Получени сертификати
Индикатор 11 Дейност 2: Проведени обучения
Индикатор 12 Дейност 2: Обучени служители
Индикатор 13 Дейност 2: Получени сертификати
Индикатор 14 Дейност 3: Проведени обучения
Индикатор 15 Дейност 3: Обучени служители
Индикатор 16 Дейност 3: Получени сертификати
Индикатор 17 Дейност 4: Проведени обучения
Индикатор 18 Дейност 4 : Обучени служители
Индикатор 19 Дейност 4: Получени сертификати
Индикатор 20 Дейност 5: Проведени обучения
Индикатор 21 Дейност 5: Обучени служители
Индикатор 22 Дейност 6: Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 23 Дейност 5: Получени сертификати
Индикатор 24 Дейност 6: Брой банери
Индикатор 25 Дейност 6: Брой публикации
Индикатор 26 Дейност 6: Брой брошури
Индикатор 27 Дейност 6: Брой табели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз