Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0140-C0001
Номер на проект: A12-22-115
Наименование: По – добро управление,подобрявайки професионалната компетентност на служителите в общинска администрация Кирково
Бенефициент: Община Кирково
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 09.04.2013
Дата на приключване: 09.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кирково
Описание
Описание на проекта: По – ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията на служителите в община Кирково чрез подобряване на професионалната им компетентност
Дейности: Дейност 1. Провеждане на индивидуални обучения на служители в ИПА 33 служители ще преминат обучения в ИПА по следните теми (съгласно Каталога на ИПА за 2013 г.): • Форми на сътрудничество между администрацията и гражданските и бизнес организации (ПР -19) – 5 служители • Управление на отпадъците. Европейски норми и практики (ПР-16) – 4 служители • Работа с дълги документи с Mc word (ИТО - 7) – 10 служители • Електронни таблици с MS EXCEL (напреднали) (ИТО-9) – 10 служители
Дейност 2. Провеждане на специализирани обучения на служители от Общината Дейността включва следните специализирани обучения: • 3-дневно специализирано обучение на тема развитие на туристическите дестинации и маркетинг на трансграничните райони. Участници от отдел ”Образование, култура, здравеопазване, социални дейности, спорт и туризъм” – отдел ”Териториално развитие и инфраструктура”, отдел ”Общинска собственост,търговия, селско и горско стопанство” – 10 служители • Обучение по гръцки език (базово ниво) за 22 служители
Дейност 3. Провеждане на 2 групови тридневни обучения за служителите от община Кирково Дейността ще обхване 120 служители от администрацията на община Кирково и ще включва широк спектър от обучения, както насочени към оптимизиране на ефективността на екипната работата, мениджмънт и лидерство, , управление и мотивиране на екипа, управление на времето формиране и вземане на решения, ефективни управленски стилове, методи за вътрешно преодоляване на конфликтни ситуации, и др. Обученията ще са тридневни и ще се проведат на две групи от по 60 участника. Във всяко от обученията ще се работи в малки групи, ще се подготвят презентации, симулации, дискусии, ролеви игри, решаване на казуси и др. При провеждането на груповите обучения ще се взаимстват и реализират конкретни добри практики, вече приложени и успешно работещи при други администрации и/или бизнеса. След приключването на обученията ще се извърши оценка на тяхната ефективност.
Дейност 4. Дейности за информация и публичност Провеждане на две пресконференции – начална пресконференция и финална пресконференция за отчитане резултатите от изпълнение на дейностите по проекта; Осигуряване на своевременна информация за напредъка по изпълнението на проекта чрез публикации на сайта на общината;
Дейност 5. Управление на проекта Дейността е необходима за осъществяване на безпроблемната комуникация и организация на обученията и отчитането на резултатите пред УО на ОПАК. Екипът ще се събира на работни срещи всеки месец, ще изготвя междинните и окончателния доклад към Управляващия орган на ОПАК и ще следи за своевременно провеждане на обществените поръчки.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 928 BGN
Общ бюджет: 79 612 BGN
БФП: 79 612 BGN
Общо изплатени средства: 79 612 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 612 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 986 BGN
2014 59 627 BGN
2015 0 BGN
79 612 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 670 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 988 BGN
2014 50 683 BGN
2015 0 BGN
67 670 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 942 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 998 BGN
2014 8 944 BGN
2015 0 BGN
11 942 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Дейност 1 - Бр. Обучени служители по проекта
Индикатор 6 Дейност 1 - Бр. Теми на обучения по проекта
Индикатор 7 Дейност 1 - Бр. Получени сертификата по проекта
Индикатор 8 Дейност 2 - Бр. Обучени служители
Индикатор 9 Дейност 2 - Бр. Теми на обучения
Индикатор 10 Дейност 2 - Бр. Получени сертификата
Индикатор 11 Дейност 3 - Бр. Проведени групови обучения
Индикатор 12 Дейност 3 - Бр. Обучени служители
Индикатор 13 Дейност 4 - Бр. Проведени пресконференции
Индикатор 14 Дейност 4 - Бр. Публикации на сайта
Индикатор 15 Дейност 5 - Съставени и подписани договора с членовете на екипа
Индикатор 16 Дейност 5 - Изготвен протокол от началната среща
Индикатор 17 Дейност 5 - Изготвени и проведени процедури за избор на външен изпълнител
Индикатор 18 Дейност 5 - Изготвени междинни и окончателен технически оклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз