Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0082-C0001
Номер на проект: A12-22-75
Наименование: КОМПЕТЕНТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГАРАНТ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ
Бенефициент: Община Стралджа
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 26.03.2013
Дата на приключване: 26.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Стралджа
Описание
Описание на проекта: Повишаване капацитета на Общинска администрация Стралджа за успешно прилагане принципите на добро управление чрез обучение на служителите.
Дейности: Дейност 1 : Изготвяне на документация за провеждане на процедури по ЗОП за избор на изпълнител на отделните дейности и провеждане на тръжните процедури. Разработването на документацията за избор на изпълнител по дейност 2 и дейност 4, както и провеждането на процедурите, ще бъде извършена от екипа по проекта. Екипът ще разработи 2 пакета тръжни документи: 1. Тръжна документация за избор на изпълнител по дейност 2: Провеждане на модулно обучение на 2 групи от по 60 служители, състоящо се от следните модули: -І модул: Работа в екип и лидерски умения, решаване на конфликти. -ІІ модул: Работа със специфични групи граждани, включително неграмотни и глухонеми 2. Пакет тръжна документация за избор на изпълнител на дейности по информация и публичност. Процедурите ще бъдат осъществени чрез публична покана по реда на глава VІІІ от ЗОП.
Дейност 2 : Провеждане на модулно обучение на две групи от по 60 служители: -І модул: Работа в екип и лидерски умения, решаване на конфликти; -ІІ модул: Работа със специфични групи граждани, включително неграмотни и глухонеми. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител чрез процедура по ЗОП. Община Стралджа чрез екипа за управление на проекта, ще контролира работата на избрания изпълнител и ще заплати получената услуга. Изпълнителят ще извърши: Две 3-дневни модулни обучения ( І група и ІІ група) на служители от Общинска администрация Стралджа по следните теми: - І модул: Работа в Екип и лидерски умения, решаване на конфликти, който включва теми: създаване и работа в екип, мотивиране на членовете на екипа, управление и решаване на конфликти, лидерски умения, водене на работни срещи и съвещания, презентационни умения и др. В това обучение ще се включат ръководители и експерти с ръководни функции, специалисти, работещи в бек-офиса. - ІІ модул: Работа със специфични групи граждани, включително неграмотни и глухонеми. В това обучение ще се включат специалисти от фронт-офисите на общинския център и изнесените работни места в съставните села на общината. Изпълнителят ще осигури за всеки модул: - обучителна програма, която предварително ще съгласува с възложителя; - комплекти с обучителни и помощни материали за всички участници. Комплектите ще включват: папка, ноут-пад, химикал, както и презентациите, които ще бъдат представени по време на обучението. - зала и техническо оборудване за провеждане на обучението; - регистрация на участниците в обучението; - транспорт на обучаваните до и от населеното място, в което ще се проведе обучението; - престоя на обучаваните в хотела (2 нощувки) и храненето (4 кафе-паузи, 3 закуски, 3 обяда и 2 вечери), застраховка.
Дейност 3 : Провеждане на обучение в ИПА на 10 служители по теми от Каталога за 2013. По дейност 3 10 служители от Общинска администрация ще преминат курсове за обучение в ИПА по каталога за 2013 г., а именно: - Административно регулиране на стопанската дейност / ПР-2/- 2 служители - Политика на Европейския съюз за защита на личните данни, правната регулация и практика в България/ПР-10/ - 2 служители - Делова етика / УА-7/ - 2 служители - Основни производства по АПК / ПР- 6/ -4 служители След успешно завършване на курса на обучение служителите ще получат сертификат.
Дейност 4 : Дейности за информация и публичност Дейността включва: • Провеждане на 2 пресконференции : - Встъпителна пресконференция за откриване и започване изпълнението на проекта с не по-малко от 80 участника. - Заключителна пресконференция за отчитане изпълнението на проекта и постигнатите резултати – с не по-малко от 80 участника • публичност на проекта в медиите – минимум 2 публикации, 2 прессъобщения, 2 интервюта; • 1 рекламен банер на Интернет-страницата на Община Стралджа; • Изработване на рекламни материали - 100 пакета с рекламни материали (папка А4, химикал, блокнот, USB); - 200 брошури, представящи финансиращата програма, идеята, целите и начина на изпълнение на проекта за встъпителната пресконференция и разпространение; - 300 брошури представящи резултатите от проекта, допринасящи за споделяне на опита по проекта; - Изработване на информационен транспарант с размери 200 см х 80 см. Върху транспаранта ще се посочат: − вида и името на проекта; − емблемата на ЕС в съответствие с графичните стандарти и наименованието „Европейски съюз”; − логото и слогана на ЕСФ; − логото и слогана на ОПАК; - 1 табела: за входа на Общината
Дейност 5 : Дейности по административно управление на проекта Проектът ще се управлява от екип, създаден със заповед от кмета на общината. В екипа ще се включат : ръководител, координатор, експерт „Мониторинг и вътрешна оценка”, счетоводител, технически сътрудник. Всеки от членовете на екипа ще изпълнява конкретни функции съобразно добрия проектен мениджмънт /описани в т. 4 от формуляра/. Отговорностите и задълженията на членовете на екипа са съобразени със спецификата на интервенцията и ще залегнат в длъжностните характеристики за съответните позиции
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ " ВЕРОНИКА "
ДЗЗД "Модул консулт"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 272 BGN
Общ бюджет: 82 371 BGN
БФП: 82 371 BGN
Общо изплатени средства: 82 371 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 82 371 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 699 BGN
2014 59 672 BGN
2015 0 BGN
82 371 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 70 015 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 294 BGN
2014 50 721 BGN
2015 0 BGN
70 015 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 356 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 405 BGN
2014 8 951 BGN
2015 0 BGN
12 356 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Дейност 1 : Брой тръжни документи
Индикатор 6 Дейност 1 : Брой проведени процедури
Индикатор 7 Дейност 1 : Брой избрани изпълнители
Индикатор 8 Дейност 2 : Брой обучени служители..
Индикатор 9 Дейност 2 : Брой служители, получили сертификат
Индикатор 10 Дейност 2 : % от служители оценяващи положително матиовационния ефект от обучението
Индикатор 11 Дейност 3 : Брой обучени служители на конкретните теми
Индикатор 12 Дейност 3 : Брой служители получили сертификат
Индикатор 13 Дейност 3 : % от служители оценяващи положително матиовационния ефект от обучението
Индикатор 14 Дейност 4 : Изработени интернет банери
Индикатор 15 Дейност 4 : Проведени пресконференции..
Индикатор 16 Дейност 4 : Разпространени прессъобщения..
Индикатор 17 Дейност 4 : Публикувани платени съобщения в медиите
Индикатор 18 Дейност 4 : Брой брошури
Индикатор 19 Дейност 4 : Брой папки
Индикатор 20 Дейност 4 : Брой химикалки
Индикатор 21 Дейност 4 : Брой USB
Индикатор 22 Дейност 4 : Брой статии и интервюта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз