Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0098-C0001
Номер на проект: A12-22-91
Наименование: Повишаване на професионалната квалификация на служителите на община Кнежа
Бенефициент: Община Кнежа
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 01.04.2013
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Кнежа
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията на човешките ресурси и подобряване на професионалната компетентност в администрацията на община Кнежа чрез обучения
Дейности: Дейност 1 : Провеждане на обучения на служителите от общинската администрация 1.1. Подбрани обучения от каталога на Институт за публична администрация за 2013г.  Работа с електронно подписани документи (ИТО-5) - 10 човека от Дирекция Обща Администрация  Усъвършенстване на вътрешните комуникации в администрацията (ЕФ-2) - Всички кметове от общината (кметове на села)- 6; директори – 2; секретар на общината -1; Гл. архитект – 1, общо 10 човека  Практически умения за ефективни комуникации (ЕФ-8)- 2 групи от по 15 човека от Дирекция ОА и СА  Форми на сътрудничество между администрацията, граждански и бизнес организации (ПР-19)- Група от 10 човека с ръководни функции /кмет, кметове на кметства, зам.кметове, секретар, директори на дирекции/  Административно регулиране на стопанската дейност (ПР-2) - Група от 10 човека от Дирекция СА 1.2. Подбрани обучения, които не са включени в Каталога на ИПА и в проекта на НСОРБ  Подобряване на презентативните умения – Служители от Дирекция СА и ОА - експерти в областта на разработване на проекти и членове на екипи за организация и управление на проекти- общо 15 човека.  Обучения за работа с граждани от уязвими групи – 5 служители  Обучения в ключови компетентности: екипна ефективност, лична ефективност, ефективно лидерство - Обучение за цялата администрация - Група от 15 човека от ОА и Група между от 20 човека от СА 1.3. Провеждане на специализирани обучения, пряко свързани със специфичната дейност, която изпълняват  Разработване и прилагане на стратегии и планови документи на общинско ниво, приложими за следващия програмен период 2014 – 2020 г. - Всички кметове от общината (кметове на села)- 6; Директори – 2; Секретар на общината -1, Експерти „Проекти” – 6 (общо 15 човека)  Бюджетно планиране, управление на общински финанси - Всички кметове от общината (кметове на села)- 6; Директори – 2; Секретар на общината -1; Експерти дирекция ОА – 8, общо 18 човека  Трансгранично партньорство – създаване и поддържане на мрежи - Група от 7 човека от Дирекция СА
Дейност 2 : Дейности, свързани с осигуряването за информация и публичност В рамките на тази дейност е предвидено провеждането на две пресконференции. Първата пресконференция е предвидена за началото на проекта, като цели запознаване със задачите на проекта и сроковете за тяхното изпълнение. Своевременно информация по текущото изпълнение на дейностите по проекта ще се публикува на уеб-страницата на община Кнежа. Финалната пресконференция ще има задачата да запознае обществеността с извършените дейности по проекта и да отчете резултатите от тях. Междувременно с цел широкото запознаване на гражданите с проекта и ще бъдат разработени и разпространени 100 брошури.
Дейност 3 : Дейности, свързани с управлението на проекта Организационната структура за изпълнение на проекта ще се състои от екип за управление на проекта (ЕУП), който ще е формиран на ниво община. ЕУП ще включва : 1. Ръководител; 2. Счетоводител. Екипът ще се състои от общински служители с подходяща квалификация и опит в управлението на проекти. Сформираният екип ще създаде организация и ще работи за реализация на основните и специфични цели на проекта чрез управление на комуникацията, координиране на дейностите, разпределяне на отговорности, управление на разходите, наблюдение и мониторинг за успешно приключване планираните дейности. Екипът ще бъде отговорен за изготвянето на междинните и окончателния доклад към Управляващия орган на ОПАК и за своевременно провеждане на обществените поръчки. Ще бъде нает външен изпълнител, който да подготви тръжна документация за планираните процедури по реда на ЗОП с цел осигуряване на целесъобразност и законосъобразност. За по-ефективното управление на проекта ще се изготви План за действие, в който ще се заложат срокове за изпълнение разпределение на дейностите. Предвижда се също ежемесечно провеждане на работни срещи, в рамките на които да се решават текущи въпроси и да се координират отговорните лица.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 82 806 BGN
Общ бюджет: 71 412 BGN
БФП: 71 412 BGN
Общо изплатени средства: 71 412 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 412 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 598 BGN
2014 41 814 BGN
2015 0 BGN
71 412 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 700 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 158 BGN
2014 35 542 BGN
2015 0 BGN
60 700 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 712 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 440 BGN
2014 6 272 BGN
2015 0 BGN
10 712 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени служители на местната администрация от общия брой обучени.
Индикатор 5 Дейност 1 : Обучени служители
Индикатор 6 Дейност 1 : Проведени обучения..
Индикатор 7 Дейност 1 : Брой получени сертификати.
Индикатор 8 Дейност 2 : Проведени пресконференции.
Индикатор 9 Дейност 2 : Разпространени брошури
Индикатор 10 Дейност 2 : Качени материали на сайта
Индикатор 11 Дейност 3 : Подписани договори
Индикатор 12 Дейност 3 : Избрани външни изпълнители
Индикатор 13 Дейност 3 : Проведени работни срещи
Индикатор 14 Дейност 3 : Изготвени протоколи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз