Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0182-C0001
Номер на проект: A12-22-180
Наименование: „Повишаване на квалификацията на служителите в община Асеновград“
Бенефициент: Община Асеновград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 01.04.2013
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: Компетентна и квалифицирана администрация на община Асеновград.
Дейности: Дейност 1 : Обучение на служителите на община Асеновград от каталога на ИПА за 2013г. 1. Организационно развитие. Управление на промяната (УА-5) – 11 човека; 2. Публичен имидж – елемент на доброто управление (УА-6) - 3 човека 3. Делова етика (УА-7)– 3 човека; 4. MS Project – инструмент за интегриране на разработване, утвърждаване, мониторинг, контрол на общински стратегически документи. общински план за развитие 2014 – 2020 г. програма „администрация”, програма за управление на отпадъци. (СФ–14) – 3ма човека 5. Устройство на територията – политика и управление ( ФС–8) – 7 човека 6. Електронни тaблици с MS Excel (базов курс) (ИТО–8) – 7 човека; 7. Електронни тaблици с MS Excel (напреднали) (ИТО–9) – 2 човека; 8. Практически аспекти в работата на звената по човешки ресурси Човешки ресурси (ЧР–6) – 3 човека; 9. Обмен на данни между MS Excel и MS Word (ИТО–11) – 1 човек; 10. Работа със списъци и база от данни в ms excel – ч. (ИТО-14) – 1 човек 11. Оптимизиране на бази данни в МС Аccess с Visual Basic (ИТО–22) - 3 човека; 12. Презентационни умения. MS POWER POINT (базов курс) – 2ма човека 13. Управление изпълнението на проекти с MS Project (ИТО–25) – 2 човека; 14. CONFIGURING, MANAGING AND MAINTAINING WINDOWS SERVER 2008 SERVERS (BASIC COURSE) (дистанционна форма) (ИТО–29) – 2 човека 15. CONFIGURING, MANAGING AND MAINTAINING WINDOWS SERVER 2008 SERVERS (ADVANCED COURSE) (дистанционна форма) (ИТО–30) – 2 човека 16. Практически умения за ефективни комуникации (ЕФ–8) – 3 човека; 17. Прилагане на нормативната уредба за планиране на човешките ресурси в държавната администрация (ПР–3) – 2 човека; 18. Основни производства по АПК (за юристи) (ПР–5) – 4 човека; 19. Семеен кодекс и кодекс на международното частно право (ПР–9) – 3 човека; 20. Прилагане на правото на ЕС в държавите членки (ПР–12) – 3 човека;
Дейност 2.1 : Обучения, които не са включени в каталога за обучения на ИПА от 2013г. и не са включени в проекта на НСОРБ 2.1. Групови обучения: 2.1.1. Успешно общуване в неформална и делова среда – 55 човека 2.1.2. Чуждоезиково обучение разговорен курс по английски език (100 часа) – 24 човека 2.1.3. Успешният екип – създаване, мотивиране и развитие – 11 човека.
Дейност 2.2 : Обучения, които не са включени в каталога за обучения на ИПА от 2013г. и не са включени в проекта на НСОРБ 2.2. Специализирани обучения на по-малки групи в съответствие със специфичната работа на служителите: 2.2.1. Водене на преговори – 1 човек 2.2.2. Подобряване на презентативните умения – 1 човек 2.2.3. Практическо приложение на Жълта и червена книга на FIDIC – 4 човека; 2.2.4. Бюджетно планиране, управление на общински финанси – 4 човека 2.2.5. Разработване и прилагане на стратегии и планови документи на общинско ниво, приложими за следващия програмен период 2014 – 2020 г. – 2 човека; 2.2.6. Трансгранично партньорство - създаване и поддържане на мрежи - 2 човека; 2.2.7. Обучения за работа с граждани от уязвими групи – 5 човека
Дейност 3 : Управление на проекта и изготвяне на документация по ЗОП Управлението на проекта ще бъде възложено на Ръководител и Технически сътрудник, служители на общинска администрация Асеновград. Ръководителят и Техническият сътрудник на проекта са избрани спрямо техния опит в управлението на проекти и тяхната бъдеща ангажираност. Автобиографиите на членовете на екипа са приложени към настоящото проектно предложение. Управлението на проекта ще включва:  Координация и организация на обученията;  Провеждане на работни срещи;  Участие в комисиите за провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнител на обученията извън каталога на ИПА и за дейностите за информация и публичност;  Ще бъде нает външен изпълнител, на който ще се възложи подготовката на тръжната документация за планираните процедури по реда на ЗОП с цел осигуряване на целесъобразност и законосъобразност;  Дейности по отчитане към Управляващия орган на ОПАК, а именно изготвяне на междинни доклади и окончателен доклад. Упражняване на контрол върху изпълнението на дейностите.
Дейност 4 : Дейности за информация и публичност Дейностите за информация и публичност включват провеждането на две пресконференции – за началото на проекта и за приключване на проекта. Ще се изготвят и разпространят 100 брошури, чрез които ще се информира широката общественост за дейностите по проекта и за неговото финансиране. Ще се публикува периодично информация на сайта на община Асеновград за текущите дейности по изпълнението на проекта. Тази дейност ще бъда извършена от външен изпълнител, който ще бъде избран по реда на ЗОП. Тази дейност ще бъде извършена в пълно съответствие с изискванията, посочени в Приложение А13 Информация и публичност, част от Документацията за информация.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ГЕОГРАФИКА” ЕООД
ТВ САТ КОМ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 931 BGN
Общ бюджет: 74 458 BGN
БФП: 74 458 BGN
Общо изплатени средства: 74 458 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 74 458 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 986 BGN
2014 56 472 BGN
2015 0 BGN
74 458 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 290 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 288 BGN
2014 48 001 BGN
2015 0 BGN
63 290 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 169 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 698 BGN
2014 8 471 BGN
2015 0 BGN
11 169 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Дейност 1 : Бр. Обучени служители
Индикатор 6 Дейност 1 : Бр. Теми на обучения
Индикатор 7 Дейност 1 : Бр. обучени жени
Индикатор 8 Дейност 1 : % обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 9 Дейност 1 : Бр. Получени сертификата
Индикатор 10 Дейност 2 : Бр. Обучени служители
Индикатор 11 Дейност 2 : Бр. Теми на обучения
Индикатор 12 Дейност 2 : Бр. обучени жени
Индикатор 13 Дейност 2 : % обучени жени
Индикатор 14 Дейност 2 : Бр. Получени сертификата
Индикатор 15 Дейност 3 : Бр. подписани договори
Индикатор 16 Дейност 3 : Бр, избрани външни ипълнители
Индикатор 17 Дейност 3 : Бр. проведени работни срещи
Индикатор 18 Дейност 3 : Бр. изготвени протоколи
Индикатор 19 Дейност 3 : Бр. изготвени междинни и окончателни доклади
Индикатор 20 Дейност 4 : Бр. Проведени пресконференции
Индикатор 21 Дейност 4 : Бр разпространени брошури
Индикатор 22 Дейност 4 : Бр. Качени материали а сайта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз