Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0187-C0001
Номер на проект: ESF-1203-04-11005
Наименование: "Създаване на ресторант с традиционна българска кухня"
Бенефициент: "ПРИЯТЕЛИ 2012" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 26.03.2013
Дата на приключване: 01.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Създаване на „Ресторант с традиционна българска кухня” от безработно лице, успешно завършило обучение по специалност „Бизнес услуги” и ползвало услугата „Консултиране” по Компонент I на схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”. Основната цел при подпомагането с малък финансов гранд стартирането на дейността на предприятието, регистрирано от безработното лице успешно завършило обучение и ползвало услугата „Консултиране” и създаването на „Ресторант с традиционна българска кухня” е да се: Осигури заетост чрез развитие на предприемачеството; Да се нвестира в хората, да придобият нови знания и умения; Да се утвърди практиката за учение през целия живот с цел професионална реализация; Правото на достоен труд; Пълноценно участие в обществото; Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда; Повиши качеството на живот на хората в България, чрез подобряване на човешкия капит
Дейности: Дейност№1 Организация и управление на проекта Управлението на проекта, ще се осъществява от екип, който ще организира, координира, контролира и отчита изпълнението на отделните дейности. Той ще включва ръководител и счетоводител. Регулярно ще се провеждат работни срещи за обсъждане хода на развитие на проекта и разпределяне на задачите. С лицата от екипа по управление на проекта ще се сключат граждански договори, всеки член на екипа, ще представя месечен график за отработено време. Ще се изготви документация, технически и финансови отчети по проекта. Тези документи ще се представят на УО и МЗ на Оперативната програма. Екипът ще осъществява текущ мониторинг и контрол върху изпълнението на отделните дейности, като това е предпоставка за успешна реализация на проекта. Екипът по управление на проекта ще бъде в непрекъснат контакт с управителя на фирмата и целивите групи по проекта, стриктно ще се спазват изискванията на Ръководството на бенефициента за изпълнение на проекти по ОПРЧР
Дейност№2 Закупуване на материали, консумативи и оборудването на ресторанта Безработното лице притежава ясна идея за започване и развитие на стопанска дейност и е направило предварително проучване в града за наемане на заведение под наем с цел предоставяне на ресторантьорски услуги. С помощта на малкия предоставен по ОПРЧР гранд ще се закупи професионално високотехнологично оборудване за създаване на една модерна кухня на заведението: един професионален конвектомат за приготвяне на различни видове храни по различна технология; две професионални микровълнови фурни за размразяване на заготовки и приготвяне на храна за да се спази изискването да не се смесват технологични потоци; колбасорезачка; съдомиялна машина с високо кечество на миене и дезинфекциране на посудачния инвентар; фризер и хладилна витрина за качествено съхранение на продукти и напитки. Материалите закупени по проекта за приготвянето на храна ще са предимно от български производители в района предлагащи високо качество на продукцията си. В приготвената от заведението храна ще се държи на влагането на качествени български продукти. Консумативите са за поддържане на отлична хигиена в заведението. При закупуване на заложените активи по проекта и избора на външни изпълнители, ще се спазват разпоредбите на ПМС №55. При избор на доставчици ще се съблюдават принципите на икономичност, ефикасност и ефективност.
Дейност№3 Самонаемане на безработното лице и назначаване на персонал на фирмата. Управителят на новорегистрираното дружество, ще се самонаеме като управител на фирмата. Лицето притежава свидетелство за професионално обучение за барман – сервитьор и свидетелство за сътрудник в бизнес услуги/обучението е осъществено по Компонент I/; което е изискване при категоризация и изпълнение на управленска дейност на заведение в този отрасъл. Заетоста ще е пълна осемчасова, като лицето ще ръководи цялата дейност на фирмата, организиране работата на персонала и обслужването на клиентите, приготвянето на храната. Самонаетото лице поема ангажимент да поддържа заетоста си минимум една година след приключване финансирането на дейностите по проекта. Управителят на фирмата ще наеме персонал на ресторанта: готвачи, барман, сервитьори поетапно. Заедно с ръководителя на проекта ще се осъществи контакт с Дирекция „Бюро по труда” гр. Плевен при възможност за включване дружеството в други програми за наемане на работници регистрирани на бюрото.
Дейност№4 Осъществяване на стопанската дейност на фирмата. След осъществяване на дейностите по наемане на заведение, обезпечаване на бизнеса с материали, консумативи и оборудване; осигуряване на човешкия капитал, заведението започва да функционира и да работи с клиенти. Ще се предлагат различни видове ястия и напитки; ще се предлага организиране на семейни и приятелски тържества. Идеята е да се заложи на качеството на приготвянето на храната и обслужването. Водещо при осъществяване на стопанската дейност е клиентското търсене и предпочитание. Управителя има идея да организира благотворителен обяд за децата лишени от родителска грижа на ЦНСТ гр. Плевен
Дейност№5 Осигуряване на публичност и заетост. На фасадата на ресторанта ще бъде монтирана информационна табела, чрез която ще се популяризира ЕС и полученото финансиране от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. На закупеното кухненско оборудване ще се поставят стикери, показващи, че това съвременно оборудване е закупено със средства от ЕС. При организиране на благотворителния обяд ще се популяризират дейностите по проекта и че той е осъществен със средства по ОПРЧР.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 988 BGN
Общ бюджет: 19 925 BGN
БФП: 19 925 BGN
Общо изплатени средства: 19 925 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 925 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 998 BGN
2014 15 927 BGN
2015 0 BGN
19 925 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 936 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 398 BGN
2014 13 538 BGN
2015 0 BGN
16 936 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 989 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 600 BGN
2014 2 389 BGN
2015 0 BGN
2 989 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз