Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0007-C0001
Номер на проект: Д03-530/24.09.2014 г.
Наименование: Разработване и актуализиране на образователни програми в сферата на сигурността в съответствие със специфичните потребности на пазара на труда и бизнеса.
Бенефициент: Военна академия “Г. С. Раковски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 19.02.2013
Дата на приключване: 30.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подготвяне на експерти в определени области на сигурността за нуждите на пазара на труда в съответствие с изискванията на бизнеса, чрез актуализиране и разработване на учебни програми.
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип за организация и протичане на дейностите по проекта
Дейност 4 Разработване на нови учебни планове за магистърски специалности в сферата на сигурността в гражданското въздухоплаване и управлението при извънредни ситуации и защита на населението
Дейност 10 Визуализация, информиране и публичност на проекта
Дейност 7 Създаване на лаборатории в сферата на екологията и опазване на околната среда
Дейност 5 Разработване на нови учебни програми за магистърски специалности в сферата на сигурността в гражданското въздухоплаване и управлението при извънредни ситуации и защита на населението
Дейност 6 Актуализиране на учебните програми и сферата на екологията и опазване на околната среда в съществуващи учебни планове
Дейност 2 Анализ на конкретните потребности на бизнеса и пазара на труда на микрониво за разработване на нови и актуализиране на съществуващи учебни програми по специалности чрез диалог с експерти от бранша.
Дейност 8 Апробиране на новите и актуализираните учебни програми в академична среда
Дейност 9 Ангажиране на бизнеса в приложимостта на новите учебни програми
Дейност 11 Дейности свързани с управлението и наблюдението на проекта
Дейност 3 Създаване на пряка връзка за съвместна дейност между ръководството на ВА и работодатели, представители на бизнеса в България.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 274 086 BGN
Общ бюджет: 223 955 BGN
БФП: 223 955 BGN
Общо изплатени средства: 205 283 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 223 955 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 54 817 BGN
2014 150 465 BGN
2015 0 BGN
205 283 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 190 361 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 46 595 BGN
2014 127 895 BGN
2015 0 BGN
174 490 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 593 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 223 BGN
2014 22 570 BGN
2015 0 BGN
30 792 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз