Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0045-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване на качеството на предлаганите от НБУ образователни услуги чрез създаване на система за частично електронно управление, периодично актуализиране на стандарти и въвеждане на продължаващо обучение за академичния и административен състав на университета
Бенефициент: Нов български университет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.11.2012
Начална дата: 18.02.2013
Дата на приключване: 18.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване на 3 ключови елемента от системата на управление така, че да се постигне съществено подобряване на качеството на предлаганите от университета образователни услуги в съответствие с потребностите на пазара на труда и съвременните изисквания на основаващата се на знанието икономика.
Дейности: 1. Сформиране на организационна структура за управление и изпълнение на проекта Създаване на организационна структура за изпълнение на проекта, гарантираща синхрон между отделните компоненти на проекта, последователно изпълнение на етапите му и съответствие с вътрешната и външните за университета нормативни уредби
2. Описание на изискванията и практиката за планиране, отчитане и контрол на учебната, научноизследователската и творческата работа в НБУ Изграждане на формален модел за планиране, отчитане и контрол на учебната, научноизследователската и творческа дейност в НБУ
3. Формулиране на нови показатели, форми и процедури за оценяване и атестиране на курсове, учебни програми, департаменти и административни структури в НБУ Актуализиране и усъвършенстване на съществуващата система за качество в НБУ
4*. Проучване на нуждите на работодателите и културната среда от завършващи специалисти с конкретна професионална квалификация и компетенции Извеждане на специфичните за всяко професионално направление знания, умения и компетенции с разрез на задължителни и факултативни, гарантиращи реализация на завършващите млади специалисти на пазара на труда
5. Актуализиране и разписване на нови стандарти за курс, програма и извънаудиторни учебни форми в НБУ Подобряване на качеството на обучението на базата на актуализирани стандарти, вкл. променено съотношение между теоретично и практическо обучение и въз основа на отчетени препоръки, идващи от бизнеса и от алумните на НБУ
6. Създаване на програмен продукт за реализация на модул "Планиране, отчитане и контрол на учебната, научноизследователската и творческата дейност на преподавателите в НБУ" Разработване и внедряване на модул в интегрираната информационна система на НБУ, даващ възможност за генериране на динамични справки за осъществяване на контрол и самоконтрол от страна на преподаватели, департаменти, факултети и ръководството на НБУ
7. Тестване на изготвения софтуеърен продукт Откриване на възможни софтуеърни проблеми, отстраняване на недостатъци и подготовка за реално пускане в експлоатация на готовия софтуер
8. Дефиниране и систематизиране на административните процеси, свързани с документооборота в НБУ Стандартизиране и шаблонизиране на използваните документи в НБУ
9. Съставяне на пълен модел на административните процеси в НБУ Изготвяне на задание за софтуерен продукт за система за документоборот
10. Разработване на система за документооборот Създаване на работещ прототип на системата за документооборот
11. Финално модифициране на системата за документоборот Подготовка на системата за въвеждане в експлоатация
12. Подготовка, организиране и провеждане на обучения за работа с новия модул "Планиране, отчитане и контрол на учебната, научноизследователската и творческата дейност на преподавателите в НБУ" Подготовка на преподаватели и администрация за работа с новия софтуер
13. Подготовка, организиране и провеждане на обучения за ползване на системата за документоборот Подготовка на преподаватели и администрация за ползване на системата
14. Разработване на програма за продължаващо обучение на академичния и административен състав на НБУ Повишаване на информираността и улесняване на интегрирането и адаптирането на новопостъпилите служители и преподаватели в НБУ и изграждане на допълващи компетенции и полезни умения за целия екип от преподаватели и служители в НБУ
15. Подготовка на програми и материали за предлаганите курсове на базата на актуализиране на заявките за обучение по конкретни теми Разработване на анкети-заявки за обучение по конкретни теми; разработване на материали и програми, които да се използват дългосрочно за обучения на преподавателския и непреподавателски състав на НБУ
16. Организиране и провеждане на обучения за повишаване на общата информираност и изграждане на допълващи умения и компетенции на преподавателите и служителите на НБУ Осигуряване на устойчивост на разработената в рамките на проекта програма за продължаващо обучение на кадемичния и административен състав на НБУ
17. Организиране на подбор и провеждане на обучения за обучители за всеки от 10-те броя курсове, проведени в рамките на проекта по дейност 16 Осигуряване на устойчивост на разработената програма за продължаващо обучение на академичния и административен състав на НБУ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 463 031 BGN
Общ бюджет: 349 490 BGN
БФП: 349 490 BGN
Общо изплатени средства: 349 454 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 349 490 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 92 606 BGN
2014 277 819 BGN
2015 - 20 971 BGN
349 454 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 297 067 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 78 715 BGN
2014 236 146 BGN
2015 - 17 825 BGN
297 036 BGN
В т.ч. Национално финансиране 52 424 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 891 BGN
2014 41 673 BGN
2015 - 3 146 BGN
52 418 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Висши училища, усъвършенствали своите системи за управление, включително и чрез надграждане на функциониращите системи за управление на качеството


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз