Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0008-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Усъвършенстване на системите за управление в Театрален колеж "Любен Гройс"
Бенефициент: ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ "ЛЮБЕН ГРОЙС" - СОФИЯ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.11.2012
Начална дата: 05.02.2013
Дата на приключване: 05.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване на системата за управление в Театрален колеж "Любен Гройс", подобряване качеството на услугите чрез ефективно работещи образователни и обучителни процеси протичащи в колежа и последващото повишаване пригодността за заетост на работната сила
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип за организация и протичане на дейностите по проекта.
Дейност 2 Провеждане на тръжни процедури.
Дейност 2 Анализ и изготвяне на предложение за подобряване на основните и спомагателните работни процеси.
Дейност 3 Управление и развитие на организацията чрез разработване и внедряване на механизми и процедури за обратна връзка от заинтересованите страни и използване на информацията за вземане на по-качествени управленски решения.
Дейност 4 Развитие на система за повишаване на компетентността и мотивацията на академичния състав и служителите.
Дейност 5* Провеждане на тръжни процедури. Развитие и интегриране на информационните ресурси за повишаване на качеството на управлението в Театрален колеж ,,Любен Гройс"- закупуване на ДМА и ДНА
Дейност 6 Синхронизиране и автоматизиране на съществуващите информационни системи и внедряване на единни критерии в системите за управление в университета.
Дейност 7 Обучение на академичния състав и служителите за работа с внедрената по проекта информационна система.
Дейност 8 Провеждане на тръжни процедури. Визуализация, информиране и публичност на проекта.
Дейност 9 Дейности свързани с управлението и наблюдението на проекта.
Дейност 10 Подготовка на дейност 10. Провеждане на тръжни процедури. Одит.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ДЗЗД "Балистик сел" и "Интелигентни системи"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 407 077 BGN
Общ бюджет: 404 998 BGN
БФП: 404 998 BGN
Общо изплатени средства: 404 961 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 404 998 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 178 698 BGN
2014 226 263 BGN
2015 0 BGN
404 961 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 344 248 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 151 893 BGN
2014 192 324 BGN
2015 0 BGN
344 217 BGN
В т.ч. Национално финансиране 60 750 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 805 BGN
2014 33 939 BGN
2015 0 BGN
60 744 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Висши училища разработили критерии, показатели, методи и процедури за осигуряване на системи за управление за оценка на изпълняваните от тях дейности
Индикатор 2 Висши училища, усъвършенствали своите системи за управление, включително и чрез надграждане на функциониращите системи за управление на качеството


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз