Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0019-C0001
Номер на проект: ESF-1203-01-07002
Наименование: "Успех"
Бенефициент: ДАРТДРАГО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 27.03.2013
Дата на приключване: 01.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: 1. Стартиране на успешна самостоятелна дейност и реализиране на ефективни резултати от дейността. 2. Включване в трайна заетост на безработни лица . 3. Популяризиране и създаване на условия за прилагане принципите на учене през целия живот и въвеждането на ефективни европейски модели на обучение сред целевите групи - обучение по ключови компетентности «Дигитална компетентност», както и повишаване информираността на целевите групи и обществеността относно хоризонталните принципи на общността.
Дейности: 1. Дейност 1. Провеждане на мерки за информираност. Планира се изпълнението на мерки за информиране и публичност, които да създадат условия на прозрачност при изпълнение на дейностите по проекта и информираност на обществото за целите на проекта, резултати и ефекта за целевите групи и общността: 1. Провеждане на информационна среща - На информационната среща ще бъдат поканени местни ключови партньори – Дирекция „Бюро по труда”, Дирекция „Социално подпомагане”, представители на общинската администрация, местни медии. Ще присъстват и потенциални представители на целевите групи, които впоследствие ще бъдат включени в проекта. Пред присъстващите ще бъдат представени целите, дейностите и екипа по проекта. 2. Изработена информационна табела по образец на Агенция по заетостта - изпълнението на тази дейност е с цел спазване изискванията за визуализация на Оперативната програма за информиране на широката общественост и приобщаване на различни целеви групи към активно участие в програмата, в съответствие с т.9 Мерки за комуникация и публичност от Комуникационния план по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси – 2007г.-2013г.”. 3. На оборудването и обзавеждането, което ще се закупи със средства по настоящия проект, ще се поставят самозалепващи се стикери с надпис със съответния текст, представящ подкрепата от ЕСФ и ЕФРР.
Дейност 2. Изготвяне на стратегия и стартиране на дейността. Основен предмет на дейност на новосъздаденото ЕООД ще бъде създаването и дизайнерското оформяне на различни метални изделия, конструкции и съоръжения както за бита, така и за машиностроенето. Като новосъздадено дружество, ЕООД-то ще стартира с изработка на метални съоръжения и конструкции от малък мащаб за бита на населението и различни отрасли , ще се извършва заваряване на черни и цветни метали и други шлосерски дейности. За целите на дейността ще бъде разработена стратегия за стартиране, развитие и управление на „ДАРТДРАГО” ЕООД. Ще бъде дадена логическа рамка, в която бизнесът да се развива и да преследва стратегическите си цели, съобразно предмета и сферата на дейност производство на метални изделия. Ще се опишат основни аспекти за развитието на ЕООД-то и тяхното спазване в сферата на изработване на метални съоръжения и конструкции. За разработване на стратегия ще бъде наета фирма по ПМС №55/2007.
Дейност 3. Закупуване на оборудване. Заваряване и проектиране на метални изделия и на отделни компоненти , също така и извършване на други шлосерски операции на черни и цветни метали. В предвид спецификата на работата по настоящия проект „ДАРТДРАГО” ЕООД прецизно оцени оборудването за своята дейност и необходимостта от закупуване на оборудване, което от една страна да подпомага изпълнението на дейностите в производствения цех на фирмата, да подобри качеството на услугите към гражданите, и от друга страна да изправи на пазара една конкуретноработеща фирма. Съгласно изискванията на нормативната база е наложително закупуването на оборудване, което съответства на обема на дейността по проекта, на обхвата и сложността на предоставяната услуга. Планира се закупуването на следното оборудване със средства по проекта: - Преносим компютър – 1 брой; - Апарат заваръчен– 1 брой; - Лентоотрезна машина – 1 брой; - Редуцил-вентил – 1 брой; - Ъглошлайф – 2 броя; - Акумулаторна машина – 1 брой; - Касов апарат – 1 брой; - Шланг за заваръчен апарат – 1 брой;
Дейност 4. Първоначално закупуване на материали Дейността на „ДАРТДРАГО” ЕООД се развива в заваръчно-шлосерски цех. За изработката на метални конструкции и изделия се използват редица черни и цветни материали. Краен продукт от разходването на материалите са метални стелажи със широк спектър на размери, универсален метален шкаф за инструменти, скари, барбекю, градински пейки, люлки, метални маси, метални столове и др.. Разходът на материали ще бъде контролиран от Управителя на ЕООД след направено искане за разход от отговорник-цех и изготвен отчет за неговото разходване за целите на проекта. Материалите са прецизирани за ежедневно извършване на дейността при спазване на график за работа.
Дейност 5. Провеждане на обучение по ключова компетентност Планира се провеждане на обучение за придобиване, разширяване на знанията и развитие на ключови компетенции „Дигитална компетентност”. Обучението е организирано в един курс – за 2 лица в гр.Ботевград от 1 лектор. За подбор на обучаващата фирма ще се направи процедура по ПМС 55. Общата продължителност на обучението по ключови компетентности е 45 учебни часа по теория.
Дейност 6. Осъществяване дейността на дружеството. Дейността по проекта ще бъде осъществена в помещение под наем - заваръчно- шлосерски цех. Израбоването на изделия от черни и цветни метали като краен продукт е с високо търсене в региона. Фирмата ще излезе на пазара с нови конкуретноспособни продукти на достъпни цени за бита на населението и различните отрасли - метални стелажи, шкафове, барбекю, маси, столове, пейки, люлки и др.. В град Ботевград няма такава ниша на производство и ЕООД-то ще покаже нов бизнес в региона. Осъществяването на дейността на „ДАРТДРАГО” ЕООД ще бъде реализирана от : 1. Управител – 1 лице, собственик на ЕООД – ще ръководи и организира дейността на фирмата. Участва пряко със своята квалификация и доказан професионализъм в производствения процес относно проектиране на новаторските модели за изработване на метални конструкции – стелажи, маси, столове, пейки, люлки и др., за целите на което използва преносим компютър с нужния софтуер. Ще изготвя графици за работа, ежедневно ще мониторира изразходването на материалите, закупени със средства на проекта, ще осъществява контрол за правилното използване на оборудването по проекта, изготвя доклад за разходените материали и използването на оборудването. Самонаето лице, на трудов договор на 8 часа пълно работно време, с длъжностна характеристика, участва в обучения по ключова компетентност. 2. Заварчик – 1 лице, наето след направен подбор от Дирекция „БТ” – Ботевград, с необходим сертификат за работа. Отговаря за изработката на изделията от метал, изготвя отчети за разходените материали, работи с програмен продукт на преносим компютър. Работи с апарат за заваряване, ъглошлайф, бормашина, лентоотрезна машина и др. Нает на трудов договор на пълно работно време 8 часа , съгласно разпоредбите на КТ и КСО. Стриктно изпълнява задълженията си по длъжностна характеристика, спазва установеното работно време , участва в обучения по ключова компетентност.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Киров" АД
Вагдим ЕООД
ТИСЕНКРУП-ЮПИТЕР СТОМАНА
ЗОРНИЦА-В.Л
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 896 BGN
Общ бюджет: 19 480 BGN
БФП: 19 480 BGN
Общо изплатени средства: 19 257 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 480 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 882 BGN
2014 3 375 BGN
2015 0 BGN
19 257 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 558 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 500 BGN
2014 2 869 BGN
2015 0 BGN
16 368 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 922 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 382 BGN
2014 506 BGN
2015 0 BGN
2 888 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз