Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0041-C0001
Номер на проект: Д01-3109/05.02.2013
Наименование: Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)
Бенефициент: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.11.2012
Начална дата: 05.02.2013
Дата на приключване: 20.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС)
Дейности: Дейност 1 Проектиране и създаване на информационна инфраструктура Д 1.0 Подготвителен етап
Дейност 1 Д 1.1 Анализ на съществуващите управленски системи във ВО
Дейност 1 Д 1.2 Анализ и проектиране на информационна инфраструктура
Дейност 1 Д 1.3 Създаване на информационна система СИРИУС
Дейост 1 Д 1.4 Съпровождане на процеса на създаване и внедряване на СИРИУС
Дейност 2 Развитие и ентегриране на 3-те основни университетски системи Д 2.0 Подготвителен етап
Дейност 2 Д 2.1 Управление на учебния процес
Дейност 2 Д 2.2 Управление на финансови, материални и кадрови потоци
Дейност 2 Д 2.3 Оценяване и управление на качеството
Дейност 3 Създаване на нормативна база от правилници и регламенти Д 3.0 Подготвителен етап
Дейност 3 Д 3.1 Създаване на нормативна база за управление на университетските дейности
Дейност 3 Д 3.2 Създаване на пакет от нормативни документи за СИРИУС
Дейност 3 Д 3.3 Създаване на автоматизирани критериални системи
Дейност 4 Внедряване и усъвършенстване на СИРИУС Д 4.0 Подготвителен етап
Дейност 4 Д 4.1 Внедряване на създадените университетски системи
Дейност 4 Д 4.2 Пилотно тестване с реални потребители
Дейност 4 Д 4.3 Усъвършенстване и развитие на тестваните университетски системи
Дейност 4 Д 4.4 Провеждане на обучение на потребители
Дейност 5 Създаване и развитие на специализирани университетски звена Д 5.0 Подготвителен етап
Дейност 5 Д 5.1 Модернизиране на специализираното звено УИЦ
Дейност 5 Д 5.2 Създаване на университетска софтуерна лаборатория
Дейност 5* Д 5.3 Доставка на компютърна техника
Дейност 6 Популяризиране и разпространение на резултати Д 6.1 Популяризиране и мултиплициране на проектните резултати
Дейност 6 Д 6.2 Маркетинг на информационните и управленски системи на университета
Дейност 6 Д 6.3 Установяване на устойчиви схеми за разпространение на добри практики
Дейност 7 Управление на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Експертни университетски системи 2014 ДЗЗД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 498 276 BGN
Общ бюджет: 468 041 BGN
БФП: 468 041 BGN
Общо изплатени средства: 468 034 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 468 041 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 99 655 BGN
2014 150 158 BGN
2015 218 221 BGN
468 034 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 397 835 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 84 707 BGN
2014 127 634 BGN
2015 185 488 BGN
397 829 BGN
В т.ч. Национално финансиране 70 206 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 948 BGN
2014 22 524 BGN
2015 32 733 BGN
70 205 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Висши училища разработили критерии, показатели, методи и процедури за осигуряване на системи за управление за оценка на изпълняваните от тях дейности
Индикатор 2 Висши училища, усъвършенствали своите системи за управление, включително и чрез надграждане на функциониращите системи за управление на качеството


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз