Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.01-0036-C0001
Номер на проект: К-02-24-30/08.06.2015
Наименование: „Клъстер за развитие на морски специалисти“ – внедряване на иновативни методи за популяризиране и промотиране на работата на море, като възможност за професионално развитие и кариера
Бенефициент: Клъстер за развитие на морски специалисти
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 30.01.2013
Начална дата: 12.03.2013
Дата на приключване: 12.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Клъстер за развитие на морски специалисти“ – внедряване на иновативни методи за популяризиране и промотиране на работата на море, като възможност за професионално развитие и кариера
Дейности: Kонсултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Подготовка на документация и сключване на договори за организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера
Назначаване на специалисти
Ресурсно обезпечаване на управленското и административно тяло на клъстера
Подготовка за изпълнение на проекта
Визуализация
Създаване на база данни, интранет мрежа и сайт на Клъстера
Организиране на посещения в EUROCREW и The Nautical Institute
Участие на административното и управленско тяло на клъстера в тренинги и конференции
Разработване на обща стратегия за развитие на клъстера; маркетингова стратегия на клсътера и анализ на целевите пазари
Одит и отчитане на проекта
Популяризиране на името и марката на клъстера
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 263 427 BGN
Общ бюджет: 363 663 BGN
БФП: 251 039 BGN
Общо изплатени средства: 171 522 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 251 039 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 451 BGN
2014 63 643 BGN
2015 100 427 BGN
171 522 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 213 383 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 333 BGN
2014 54 097 BGN
2015 85 363 BGN
145 793 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 656 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 118 BGN
2014 9 547 BGN
2015 15 064 BGN
25 728 BGN
Финансиране от бенефициента 114 065 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой клъстери – създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 3 Създадени нови работни места в подкрепените клъстери
Индикатор 4 Създадени инвестиции в подкрепените клъстери
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти (брой);
Индикатор 6 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията (брой)
Индикатор 7 Проведени тренинги и участия в конференции
Индикатор 8 Проведени пресконференции с 25 участника
Индикатор 9 Създадена база данни за търсене и предлагане на свободни работни места
Индикатор 10 Участия в работни срещи в страни членки на ЕС
Индикатор 11 Проведени процедури за избор на изпълнител 0036
Индикатор 12 Изработена обща стратегия и маркетингова стратегия за развитие на КЛЪСТЕРА


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз