Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.01-0035-C0001
Номер на проект: К-02-23
Наименование: Консултантски клъстер СМАРТ КОНСУЛТИНГ – иновативен модел за устойчив регионален напредък
Бенефициент: СМАРТ КОНСУЛТИНГ КЛЪСТЕР
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 30.01.2013
Начална дата: 12.03.2013
Дата на приключване: 12.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Консултантски клъстер СМАРТ КОНСУЛТИНГ – иновативен модел за устойчив регионален напредък
Дейности: Възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя за персонала на административното тяло на клъстера, изплатени въз основа на трудов договор
Ресурсно обезпечаване на управленското и административно тяло на клъстера
Участие в обучения и обмен на добри практики за изграждане капацитет за координация и управление на клъстерните дейности
Дейности по информиране и визуализи-ране на проекта – изработва-не на табела и дипляни
Външен одит на проекта
Организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера
Участие в "Дните на отворените врати - Европейска седмица на регионите и градовете" в Брюксел и IV иновационен форум ЕС Русия
Извършване на маркетин-гово проучване и анализ на пазара за бизнес развитие на Черноморския регион
Създаване на клъстерна идентичност
Участие в специализирани чуждестранни бизнес издания за представяне на бизнес климата и възмож-ностите на Черноморския регион в България
Организация и провеждане на международен семинар с участие на български и чуждестранни бизнес и клъстерни организации, за запознаването им с условията и предпоставките за бизнес развитие на Черноморския регион в България.
Създаване и поддържане на интернет страница и изграждане на информационна база данни.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 254 475 BGN
Общ бюджет: 259 461 BGN
БФП: 199 661 BGN
Общо изплатени средства: 195 767 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 199 661 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 90 080 BGN
2015 105 688 BGN
195 767 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 169 712 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 76 568 BGN
2015 89 835 BGN
166 402 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 949 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 512 BGN
2015 15 853 BGN
29 365 BGN
Финансиране от бенефициента 68 860 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой клъстери – създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 3 Създадени нови работни места в подкрепените клъстери
Индикатор 4 Създадени инвестиции в подкрепените клъстери
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти (брой);
Индикатор 6 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията (брой)
Индикатор 7 Сключени трудови договори Смарт
Индикатор 8 Наето помещение
Индикатор 9 Участие в обучения за повишаване капацитета на клъстерния съвет
Индикатор 10 Участие в национални и международни изложения за регионални инвестиции и проекти
Индикатор 11 Изготвени проучвания и разработени стратегически документи
Индикатор 12 Осъществени визити за обмен на опит и добри практики
Индикатор 13 Разработена интернет страница с електронен бюлетин
Индикатор 14 Проведени мероприятия за представяне и популяризиране на клъстера и набиране на нови членове
Индикатор 15 Членство в международни клъстерни мрежи
Индикатор 16 Регистрирана търговска марка


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз